logo systemu POLON

Pomoc systemu POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/

1. Podstawy prawne funkcjonowania systemu POL-on (29.03.2021)
System POL-on jest umocowany przede wszystkim w tzw. ustawie 2.0. Formalną ciągłość pomiędzy starym POL-on 1 a nowym systemem POL-on 2.0 ustanawia art. 219 ust. 1 i 2 przepisów wprowadzających ustawę 2.0.
OPI PIB jest twórcą i operatorem technicznym systemu, w związku z czym zapewnia użytkownikom wsparcie w zakresie technicznej obsługi systemu, natomiast strategiczne decyzje dotyczące interpretacji przepisów prawnych, szczegółowego zakresu i terminów gromadzenia danych podejmuje MEiN.
Dane w Systemie POL-on są przetwarzane m.in. w celu:
– przeprowadzania ewaluacji jakości kształcenia, szkół doktorskich, jakości działalności naukowej,
– prowadzenia postępowań w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora,
– ustalania wysokości subwencji i dotacji,
– realizacji zadań przez NAWA, NCBiR oraz NCN,
– wypełniania obowiązków dotyczących statystyki publicznej.
Więcej informacji można znaleźć pod adresem https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/podstawy-prawne-funkcjonowania-systemu-pol-on/

2. Dane finansowe – Wprowadzenie (30.03.2021)
Nakłady na badania naukowe i prace rozwojowe oraz źródła pochodzenia środków i wyniki finansowe były dotychczas sprawozdawane w POL-on 1 i dostępne w ramach modułu Finanse jednostki. ​
Dane te zostały zmigrowane do nowej aplikacji poczynając od roku 2017.  Jednak niektóre informacje trzeba uzupełnić w POL-on 2.0 – zaraportowania wymagają dane dotyczące przychodów z usług badawczych na zlecenie oraz przychodów z tytułu komercjalizacji wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami.
Więcej informacji pod adresem https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/dane-finansowe-wprowadzenie/

3. Dane finansowe – Ścieżki pracy (30.03.2021)
Ten wpis pozwala prześledzić ścieżki pracy w module Dane finansowe w zakresie dodawania zestawienia do wykazów:​
– Nakłady na badania naukowe i prace rozwojowe​
– Źródła pochodzenia finansów i wyniki finansowe​
– Przychody  usług badawczych na zlecenie​
– Przychody z tytułu komercjalizacji​
Zestawienie za rok poprzedni można dodawać/usuwać i  edytować najpóźniej do końca 31.03 roku następnego (czyli np. za 2019 można dodać do końca dnia 31.03.2020).
Nie można usunąć zestawienia, jeśli dotyczy ono roku budżetowego już zamkniętego (czyli po 31.03. godzina 23:59).
Zestawienia dla przychodów z usług na zlecenie za lata 2017-2021 oraz dla przychodów z komercjalizacji można dodawać/usuwać i edytować najpóźniej do końca 15.01.2022 r.
Więcej informacji pod adresem https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/dane-finansowe-sciezki-pracy/

logo systemu POLON

Pomoc PBN

https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/

1. Dane do ewaluacji w Profilu Instytucji  (25.03.21)
W Profilu instytucji wprowadzono możliwość zaznaczenia informacji niezbędnych dla prawidłowego sprawozdania publikacji do ewaluacji.
Dane zaznaczone w tym profilu zostaną wysłane do SEDN.
Więcej informacji pod adresem https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/dane-do-ewaluacji-w-profilu-instytucji/

2. Raport danych w Profilu Instytucji (25.03.2021)
https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/raport-danych-w-profilu-instytucji/
W Profilu Instytucji wprowadzono możliwość generowania raportu osiągnięć oświadczonych na profilu. Raport generowany jest w formacie xlsx. Zakres danych w raporcie wynika z nałożonych wcześniej przez użytkownika filtrów.

3. Data oświadczenia w Profilu Instytucji (25.03.2021)
W Profilu Instytucji wdrożono możliwość wprowadzenia daty złożenia oświadczenia upoważniającego podmiot do wykazania osiągnięcia w ewaluacji.

4. Publikacja wysłana do ORCID – oświadczenie dla Importera Publikacji
https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/publikacja-wyslana-do-orcid-oswiadczenie-dla-importera-publikacji/
Zgodnie z zapisem Ustawy 2.0 publikacja uwzględniana jest w ewaluacji jeśli występuje na koncie ORCID danego autora. Informacja o występowaniu publikacji na koncie danej osoby jest już prezentowana za pomocą ikony ID ORCID obok tej osoby na Profilu Instytucji.

logo systemu POLON

RAD-on

https://radon.nauka.gov.pl/

System RAD-on jest częścią Zintegrowanej Sieci Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym.
RAD-on to źródło raportów, analiz i danych o szkolnictwie wyższym i nauce w Polsce, pochodzących z n/w źródeł:

  1. POL-on system informacji o nauce i szkolnictwie wyższym : system informacji o nauce i szkolnictwie wyższym
  2. PBN
  3. ORPPD
  4. Inventorum
  5. Nauka Polska
  6. ZSUN/OSF przeznaczony do rejestrowania i obsługi wniosków składanych w konkursach NCN, NCBR i MEiN
  7. SEDN
  8. SSSR System Wspomagania Wyboru Recenzentów
  9. ELA system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych.

Użytkownicy, których dane gromadzone są w systemie RAD-on i jego systemach źródłowych, mogą je przeglądać, aktualizować i weryfikować. Do zalogowania się do systemu służy indywidualny numer ORCID.