osoba przegląda dokumenty w celu ich podpisania / usupełnienia danych

Informacja dotycząca zmian w zakresie wynagrodzeń w 2022 roku

Informacja dotycząca zmian w zakresie dotyczącym wynagrodzeń w 2022 roku

 1. Składka zdrowotna
  w całości płacona przez pracownika w wysokości 9% oraz brak możliwości odliczenia jej części w wysokości 7,75% od podatku.
 2. Kwota wolna od podatku
  zmiana z 43,67 miesięcznie tj. 524 zł rocznie do 425 zł miesięcznie tj. 5 100 zł rocznie, wniosek o jej stosowanie można złożyć w każdym momencie, a na jego podstawie zmiana zostanie zastosowana od miesiąca następującego po złożeniu wniosku.
 3. Próg podatkowy
  zmiana osiąganego przychodu w pierwszym progu z 85 528 zł do 120 000 zł.
 4. Niestosowanie kosztów uzyskania przychodów
  pracownik ma możliwość złożenia wniosku o niestosowanie kosztów uzyskania przychodów,
  wniosek zostanie uwzględnione od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Uczelnia otrzyma oświadczenie.
 5. Nieprzedłużanie terminu poboru zaliczki
  wniosek może złożyć każdy pracownik w każdym momencie, który będzie stosowany od miesiąca następującego po miesiącu jego złożenia
 6. Nowe ulgi
  1. Ulga dla klasy średniej
   korzystają pracownicy, których przychody mieszczą się w przedziale 68 412 zł – 133 692 zł rocznie odpowiednio od 5 701 zł do 11 141 zł miesięcznie,
   jeżeli podatnik w skali roku nie osiągnie przychodu w kwocie 68 412 zł lub przekroczy kwotę 133 692 zł to straci prawo do ulgi, skutkiem czego będzie dopłata do podatku w zeznaniu rocznym,
   Uczelnia nie naliczy ulgi dla klasy średniej tylko jeśli pracownik złoży oświadczenie o jej niestosowaniu lub zostanie ona rozliczona przez pracownika w zeznaniu rocznym.
  2. Ulga dla seniorów
   korzystają pracownicy, którzy mają ukończone kobiety 60 lat oraz mężczyźni 65 lat, zatrudnieni na umowę o pracę, którzy zrezygnowali z pobierania emerytury,
   pracownicy, którzy nie pobierają emerytury będą płacić podatek dopiero po przekroczeniu kwoty przychodu 85 528 zł,
   Uczelnia zastosuje ulgę tylko jeśli pracownik złoży oświadczenie o nabyciu prawa do korzystania z ulgi lub zostanie ona rozliczona przez pracownika w zeznaniu rocznym.
  3. Ulga dla rodzin 4+
   korzystają rodzice (w tym zastępczy i opiekuni prawni), którzy wychowują co najmniej czworo dzieci,
   pracownicy, którzy skorzystają z ulgi będą płacić podatek dopiero po przekroczeniu kwoty przychodu 85 528 zł,
   Uczelnia zastosuje ulgę tylko jeśli pracownik złoży oświadczenie o nabyciu prawa do korzystania z ulgi lub zostanie ona rozliczona przez pracownika w zeznaniu rocznym.
  4. Ulga na powrót
  5. korzystają osoby, które zmieniły rezydencję podatkową na polską zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 152 updof,
  6. w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych, licząc od początku roku, w którym podatnik przeniósł to miejsce zamieszkania, albo od początku roku następnego,
   Uczelnia zastosuje ulgę tylko jeśli pracownik złoży oświadczenie o nabyciu prawa do korzystania z ulgi lub zostanie ona rozliczona przez pracownika w zeznaniu rocznym.
   Wszystkie powyższe oświadczenia należy składać w Uczelni odrębnie dla każdego roku podatkowego.