logo systemu POLON

Aktualności PBN

W związku z Komunikatem MEiN w sprawie ankiety dotyczącej kosztów opłat za artykuły naukowe i monografie z lat 2020-2021, w portalu PBN została udostępniona ankieta, za pośrednictwem której podmioty systemu nauki i szkolnictwa wyższego zostały zobowiązane do sprawozdania danych dotyczących kosztów opłat poniesionych na rzecz monografii i artykułów opublikowanych w latach 2020-2021. Ostateczny termin uzupełnienia ankiety został wyznaczony na 31 stycznia br., tj. ostateczny termin złożenia oświadczenia Kierownika Podmiotu o zgodności danych wprowadzonych do systemu POL-on (w tym PBN) ze stanem faktycznym. Biblioteka SUM uzupełniła ankietę w dniu 30 stycznia w oparciu o otrzymane dane finansowe.