URPM – Czy wiesz, że …

Czy wiesz, że …

W module statystycznym systemu URPM można obliczyć współczynnik korelacji Pearsona dla dwóch zmiennych ilościowych. Dodatkowo, aby ocenić istnienie zależności liniowej obu zmiennych należy wykonać wykres rozrzutu.
Aby obliczyć współczynnik korelacji Pearsona dla dwóch zmiennych wyszukanych w kolejnych krokach scenariusza należy w prawym górnym rogu okna scenariusza kliknąć na przycisk „Moduł statystyczny”. Następnie należy kliknąć na zakładce „Statystyki” pierwszą opcję w grupie „Testy istotności” nazwaną „Skoreluj dwie zmienne ilościowe”. Pojawi się poniższe okno. W polach „Zmienna 1” i „Zmienna 2” z listy należy wybrać zmienne.

printscreen

Po kliknięciu przycisku „Skoreluj” pojawi się tabela z wyliczonymi wartościami, które oznaczają: n – liczba kompletnych par przypadków, Mean – średnia każdej zmiennej (ang. mean value), SD – odchylenie standardowe każdej zmiennej (ang. standard deviation), df – liczba stopni swobody (ang. degrees of freedom), r – współczynnik korelacji Pearsona, r^2 – współczynnik determinacji (równy kwadratowi współczynnika korelacji), Regression equation – równanie prostej dopasowanej do danych metodą najmniejszych kwadratów, p – wartość p pochodząca z testu t-Studenta istotności współczynnika korelacji. Kliknięcie na symbolu „strzałki” z prawej strony okna rozwinie menu umożliwiające zapisanie tabeli do pliku o wskazanym formacie.

printscreen

Aby wykonać wykres rozrzutu dla dwóch zmiennych dla których obliczono współczynnik korelacji należy kliknąć na zakładkę „Wykresy” i wybrać drugą pozycję „Wykres rozrzutu”. W otwartym oknie należy wybrać te same zmienne co przy obliczaniu współczynnika korelacji i zaznaczyć pole „Linia regresji”.

printscreen

Po kliknięciu przycisku ‘Wykonaj” pojawi się zakładka z wykresem rozrzutu. W prawym górnym rogu wykresu znajduje się symbol trzech poziomych kresek. Jego kliknięcie rozwija menu z opcjami powiększenia wykresu na cały ekran, wydruku wykresu oraz zapisania wykresu do pliku.

printscreen

Sposób użycia opcji „Skoreluj dwie zmienne ilościowe” wyjaśniono w instrukcji
https://urpm.sum.edu.pl/dig-guide/statystyki/skoreluj.html.
Opis tworzenia wykresu rozrzutu można znaleźć na stronie
https://urpm.sum.edu.pl/dig-guide/wykresy/wykres_rozrzutu.html