URPM – Czy wiesz, że …

Czy wiesz, że …

W module statystycznym systemu URPM można wykonać test Shapiro-Wilka, aby sprawdzić normalność rozkładu zmiennej ilościowej. Dodatkowo, aby ocenić wizualnie rozkład należy wykonać histogram.
Aby zbadać normalność rozkładu zmiennej ilościowej wyszukanej w jednym z kroków scenariusza należy w prawym górnym rogu okna scenariusza kliknąć na przycisk „Moduł statystyczny”. Następnie należy wybrać drugą opcję, „Sprawdź normalność rozkładu”, w grupie „Testy istotności” na zakładce „Statystyki”. Pojawi się poniższe okno. W drugim polu „Zmienna zależna” należy wybrać zmienną z listy. Można wskazać kilka zmiennych i dla każdej z nich zostanie wykonany osobny test. Pierwsze pole „Zmienna grupująca” jest opcjonalne.

printscreen

Po kliknięciu przycisku „Sprawdź” pojawi się tabela. Wyliczone wartości mają następujące znaczenie: W – wartość statystyki testowej, p – wartość p, Count – liczba niepustych przypadków, Mean – średnia każdej zmiennej (ang. mean value), SD – odchylenie standardowe zmiennej (ang. standard deviation). Kliknięcie na symbolu „strzałki” z prawej strony okna rozwinie menu umożliwiające zapisanie tabeli do pliku o wskazanym formacie.

printscreen

Podpowiedź jak interpretować wynik testu można uzyskać klikając na znak zapytania w oknie „Sprawdź normalność rozkładu”, w którym została wskazana testowana zmienna.

printscreen

Aby wykonać histogram dla wcześniej testowanej zmiennej należy kliknąć na zakładkę „Wykresy” i wybrać pierwszą pozycję „Histogram”. W otwartym oknie należy wybrać badaną zmienną w polu wyróżnionym czerwoną ramką.

printscreen

Po kliknięciu przycisku „Wykonaj” pojawi się zakładka z histogramem. W prawym górnym rogu wykresu znajduje się symbol trzech poziomych kresek. Jego kliknięcie rozwija menu z opcjami powiększenia wykresu na cały ekran, wydruku wykresu oraz zapisania wykresu do pliku.

printscreen

Sposób wykonania testu Shapiro-Wilka wyjaśniono w instrukcji
https://urpm.sum.edu.pl/dig-guide/statystyki/sprawdz_normalnosc.html.
Tworzenie histogramu opisano w instrukcji
https://urpm.sum.edu.pl/dig-guide/wykresy/histogram.html.