URPM – Czy wiesz, że …

Czy wiesz, że …

Aby w kroku scenariusza w kolumnie tabeli wynikowej zawierającej dane wielokrotne wyeliminować powtarzające się wartości należy użyć opcji „Wyodrębnij wynik”.

W przykładowym scenariuszu „Cukrzyca insulinoniezależna E11.9” w kroku dziewiątym dodano podstawowe kryterium filtrowania „Podania leków”. Na kafelku nie ma obowiązkowych kryteriów wyszukiwania i żadne kryterium nie zostało dodane. Minimalna liczba wyników została ustawiona na 1.

print screen

Po kliknięciu przycisku „Podgląd danych” w prawym górnym rogu okna scenariusza można zobaczyć wyszukane dane w tabeli wynikowej. Kolumny z danymi wielokrotnymi mają w nazwie dopisane „(wszystkie)”. Na poniższym zrzucie prezentowane są dane kolumn „Nazwa grupy leku (wszystkie)”, „Kod leku (wszystkie)”, „Nazwa leku (wszystkie)” i „Data podania (wszystkie)”, które najpierw należało zaznaczyć w panelu kolumn. Liczba na szarym tle informuje o liczbie rekordów w danym wierszu. Wszystkie rekordy można zobaczyć po kliknięciu wiersza. Ponowne kliknięcie wiersza przywróci pierwotny stan.
W rozwiniętym ósmym wierszu w kolumnie „Nazwa leku (wszystkie)” widoczne są wielokrotne wystąpienia leków Clonazepamum, Gensulin i Haloperidol.

print screen

Aby zmienić sposób wyszukiwania w kolumnie „Nazwa leku (wszystkie)” tak, aby każda z nazw pojawiała się tylko raz, należy kliknąć na ikonie „koła zębatego” na górze kafelka „Podania leków” opisanej „Ustawienia grupowania wyników”.

print screen

Otworzy się okno „Grupowanie wyników dla bieżącego kroku”. Należy kliknąć „Wyodrębnianie wyniku” i z listy „Wybierz kolumnę” wybrać „Nazwa leku”. Należy kliknąć przyciski „Dodaj” i „Zapisz”. Wyodrębnianie dotyczy tylko wartości w obrębie pojedynczej komórki z danymi wielokrotnymi.
Informację o użyciu wyodrębniania można znaleźć w oknie jego dodawania albo po kliknięciu niebieskiego linku „Wyświetl wszystkie kroki” i odszukaniu opisu kroku dziewiątego.

print screen

Po zapisaniu zmiany kroku scenariusza i ponownym wyszukaniu danych należy kliknąć przycisk „Podgląd danych”, by sprawdzić stan tabeli wynikowej po zmianie. W rozwiniętym wierszu ósmym lek Clonazepamum jest widoczny raz. Gensulin pojawia się sześciokrotnie, ale każda z nazw jest inna. Haloperidol występuje dwukrotnie, bo nazwy nie są identyczne.
Z porównania rysunków drugiego i piątego wynika, że w wierszu drugim liczba rekordów jest taka sama i wynosi 9 (przy nazwie leku Thiamine). W wierszu trzecim (Octaplex) liczba rekordów z 379 zmniejszyła się do 149.

print screen

Opcja „Wyodrębnij wynik” została opisana w instrukcji
https://urpm.sum.edu.pl/dig-guide/modul_wyszukiwania/operatory_logiczne.html#wyodrebnianie-wyniku.