URPM – Czy wiesz, że …

Czy wiesz, że …

W module statystycznym systemu URPM można wykonać test Levene’a, aby sprawdzić jednorodność wariancji zmiennej ilościowej w grupach. Test wykonuje się dla zmiennej ilościowej o rozkładzie normalnym w każdej grupie.
Aby zbadać jednorodność wariancji zmiennej ilościowej, wyszukanej w jednym z kroków scenariusza, w grupach określonych wartościami innej zmiennej należy w prawym górnym rogu okna scenariusza kliknąć na przycisk „Moduł statystyczny”. Następnie należy wybrać trzecią opcję, „Sprawdź jednorodność wariancji”, w grupie „Testy istotności” na zakładce „Statystyki”. Pojawi się poniższe okno. W pierwszym polu „Zmienna grupująca” należy wybrać zmienną. W drugim polu „Zmienna zależna” należy wybrać testowaną zmienną z listy. Można wskazać kilka zmiennych i dla każdej z nich zostanie wykonany osobny test.

print screen

Po kliknięciu przycisku „Sprawdź” pojawi się tabela. Wyliczone wartości mają następujące znaczenie: Wynik testu Levene’a – nazwa testowanej zmiennej liczbowej; F(k-1, N-k) – wartość statystyki testowej F, gdzie: k-1 – liczba międzygrupowych stopni swobody (k to liczba grup), N-k – liczba wewnątrzgrupowych stopni swobody (N to liczba przypadków we wszystkich grupach łącznie), p – wartość p. Kliknięcie na symbolu „strzałki” z prawej strony okna rozwinie menu umożliwiające zapisanie tabeli do pliku o wskazanym formacie.

print screen

Podpowiedź jak interpretować wynik testu można uzyskać klikając na znak zapytania w oknie „Sprawdź jednorodność wariancji”, w którym została wskazana testowana zmienna i zmienna grupująca.

print screen

Sposób wykonania testu Levene’a wyjaśniono w instrukcji
https://urpm.sum.edu.pl/dig-guide/statystyki/sprawdz_jednorodnosc.html.