URPM – Czy wiesz, że …

Czy wiesz, że …

W module statystycznym systemu URPM można wykonać test, aby porównać wartości dla dwóch pomiarów tej samej wielkości.
Aby wykonać test dwóch zmiennych zależnych (wyszukanych w dwóch krokach scenariusza) należy w prawym górnym rogu okna scenariusza kliknąć na przycisk „Moduł statystyczny”. Następnie należy wybrać piątą opcję, „Porównaj dwie zmienne zależne” na liście „Testy istotności” na zakładce „Statystyki”. Pojawi się poniższe okno. W polach „Zmienna 1” i „Zmienna 2” należy wybrać zmienne wyrażające dwa pomiary tej samej wielkości w dwóch różnych punktach czasowych.

print screen

Do wyboru jest jeden z dwóch testów. Podpowiedź, który test należy wybrać można uzyskać klikając na znak zapytania przy nazwie okna.

print screen

Test t Studenta należy zaznaczyć, jeśli różnica testowanych zmiennych ma rozkład normalny. Różnicę zmiennych należy obliczyć w programie zewnętrznym, np. Excel, po wyeksportowaniu tabeli wynikowej scenariusza do pliku xlsx. Aby w URPM sprawdzić normalność różnicy zmiennych należy zaimportować plik xlsx i w module statystycznym wykonać test Shapiro-Wilka.
Po kliknięciu przycisku „Porównaj” w oknie „Porównaj dwie zmienne zależne” pojawi się tabela. Wyliczone wartości mają następujące znaczenie: n – liczba kompletnych par, Mean – średnia (ang. mean value), SD – odchylenie standardowe (ang. standard deviation), df – liczba stopni swobody, t – wartość statystyki testowej t, p – wartość p. Kliknięcie na symbolu „strzałki” z prawej strony okna rozwinie menu umożliwiające zapisanie tabeli do pliku o wskazanym formacie.

print screen

Jeżeli różnica testowanych zmiennych zależnych nie ma rozkładu normalnego, to należy wykonać test Wilcoxona. W tabeli znajdują się wyliczone wartości: n – liczba kompletnych par, MED – mediana (ang. median), Q1 – pierwszy kwartyl (ang. lower quartile), Q3 – trzeci kwartyl (ang. upper quartile), N – liczba par, w których obie wartości nie są jednakowe, U – wartość statystyki testowej U, Z – wartość statystyki testowej Z, p – wartość p.

print screen

Sposób porównania dwóch zmiennych zależnych wyjaśniono w instrukcji
https://urpm.sum.edu.pl/dig-guide/statystyki/dwie_zmienne.html.
Pobieranie tabeli wynikowej do pliku opisano
https://pracownik.sum.edu.pl/2023/06/23/urpm-czy-wiesz-ze-15/.
Import pliku xlsx przedstawiono
https://pracownik.sum.edu.pl/2023/09/22/urpm-czy-wiesz-ze-26/.
Wykonanie testu Shapiro-Wilka badającego normalność rozkładu zmiennej zaprezentowano
https://pracownik.sum.edu.pl/2023/10/13/urpm-czy-wiesz-ze-29/