NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY NA SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE PN. „KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA W UCZELNI” DLA PRACOWNIKÓW SUM

 

PRACOWNICY!

 

OGŁASZAMY NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY NA SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE PN. „KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA W UCZELNI” DLA PRACOWNIKÓW SUM

 

Informujemy, że nabór uzupełniający do udziału w szkoleniu specjalistycznym „Komunikacja międzykulturowa w uczelni” odbędzie się w dniach: od 24 stycznia 2020 r. od godziny 9:00 do 30 stycznia 2020 r. do godziny 14:00 poprzez formularz rekrutacyjny online, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej projektu, w zakładce Formularz rekrutacyjny.

Szkolenie jest skierowane do pracowników administracyjnych i dydaktycznych SUM, którzy są zatrudnieni w SUM w oparciu o umowę o pracę oraz wykonują pracę mającą bezpośredni kontakt z cudzoziemcami (studentami lub kadrą z zagranicy).

UWAGAw szkoleniu nie mogą wziąć udziału pracownicy, którzy uczestniczyli lub uczestniczą w innych szkoleniach orgaznizowanych w ramach projektu „Welcome to SUM” (tj. kurs języka angielskiego, szkolenie pn. „Warsztaty z oceny zagranicznych dokumentów o wykształceniu”, szkolenie pn. „Obsługa studenta zagranicznego od rekrutacji po ukończenie studiów”, szkolenie pn. „Techniki asertywnej komunikacji w środowisku międzykulturowym”).

Szkolenie „Komunikacja międzykulturowa w uczelni” odbędzie się w dniu 3 lutego 2020 w godzinach 7:30- 15:30 w Sali Senatu SUM w budynku Rektoratu w Katowicach, przy ulicy Poniatowskiego 15. W szkoleniu weźmie udział 25 pracowników dydaktycznych i administracyjnych SUM. Szkolenie będzie prowadzone w języku polskim. Dla wszystkich uczestników szkolenia jest zapewniony catering w formie przerwy kawowej.

O kwalifikacji- oprócz spełnienia kryteriów obligatoryjnych wskazanych w Regulaminie (Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 52/2019 z dnia 18.03.2019 r. Rektora SUM)- decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Zakres tematyczny szkolenia będzie obejmować zagadnienia związane m.in. ze:
– cudzoziemcami na uczelniach w Polsce,
– różnicami kulturowymi,
– stereotypami i ich wpływem na komunikację,
– pojęciem szoku kulturowego,
– budowaniem dobrych relacji z przedstawicielami innej kultury,
– komunikacją werbalną i niewerbalną w aspekcie międzykulturowym,
– pojęciem internacjonalizacji w szkolnictwie wyższym.

Formularz rekrutacyjny będzie aktywny w okresie trwania naboru (wskazanym powyżej) i dostępny dla wszystkich zainteresowanych, bez względu na obecność w ww. dniach w miejscu pracy (możliwość rekrutacji będzie zależna tylko od dostępności do Internetu w wyżej wskazanym okresie).

Szczegóły dotyczące rekrutacji w projekcie zostały określone Regulaminem, który stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 52/2019 z dnia 18.03.2019 r. Rektora SUM. Wszystkie dokumenty dotyczące realizowanego projektu są dostępne na stronie internetowej projektu.

 

[Przesłano przez: Dominika Grzeszczyk]

Uwaga

Podatek dochodowy za 2019 rok

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PODATKU
DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH
ZA 2019 ROK

Wobec konieczności dostarczenia podatnikom informacji PIT-11 w terminie do 02 marca 2020r. informujemy, że w dniach

od 10 lutego 2020 r. do 14 lutego 2020 r.

w Dziale Płac przy ul. Poniatowskiego 15 w godzinach od 9.00 do 15.00 będzie możliwość odebrania informacji o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2019 r. PIT – 11 wraz z zaświadczeniami zawierającymi informację o skorygowanych kosztach uzyskania przychodu  z tytułu korzystania z praw autorskich i pokrewnych. Po tym terminie ww. informacje zostaną przesłane na podane w Uczelni adresy korespondencyjne.

Roczne rozliczenie podatku podatnicy winni złożyć do właściwych (wg miejsca zamieszkania) Urzędów Skarbowych w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. (art. 45 Ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jednolity).

Zaświadczenia o wynagrodzeniach osiągniętych w 2019 r. przez zatrudnionych w Uczelni emerytów i rencistów, którzy zgłosili w Dziale ds. Pracowniczych i Socjalnych otrzymanie decyzji ZUS zostaną przekazane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pocztą do dnia 02 marca 2020 r.

 

[Przesłano przez: Jolanta Łysek]

dokument w oryginale

zegar w stylu retro

Informacja w sprawie dodatkowych dni wolnych dla pracowników Uczelni w roku 2020

INFORMACJA
w sprawie dodatkowych dni wolnych dla pracowników Uczelni w roku 2020

Uprzejmie informuję, że Zarządzeniem Nr 204/2019 z dnia 20.12.2019 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 2020, w związku z przypadającym w dniu 15 sierpnia 2020 r. Świętem Wniebowzięcia NMP w innym dniu wolnym niż niedziela – jako dzień wolny od pracy został ustalony dzień 14 sierpień 2020 r. oraz  w związku z przypadającym w dniu 26 grudnia 2020 r. Świętem Bożego Narodzenia w innym dniu wolnym niż niedziela – jako dzień wolny od pracy został ustalony dzień 24 grudzień 2020 r.

Jednocześnie zostały zaplanowane następujące dodatkowe dni wolne od pracy dla pracowników Uczelni:

10 kwiecień 2020 r. (Wielki Piątek)
przy uwzględnieniu przypadających na okres od 08.04.2020 r. do 14.04.2020 r. wakacji wiosennych zgodnie z Zarządzeniem Nr 88/2019 z późn. zm. Rektora SUM w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.
12 czerwiec 2020 r. (piątek)
przy uwzględnieniu terminu zakończenia zajęć dydaktycznych i rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej letniej zgodnie z Zarządzeniem Nr 88/2019 z późn. zm. Rektora SUM
w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.
02 listopad 2020 r. (poniedziałek)
w przypadku uwzględnienia dnia Rektorskiego w organizacji roku akademickiego 2020/2021.

Kierownik
Działu ds. Pracowniczych i Socjalnych
Jolanta Samborska-Kozak

[Przesłano przez: Ewa Drzeżdzon]

kobieta przy pracy z mikroskopem

Szkolenie z zakresu DMP: Konieczność stworzenia planu zarządzania danymi – i co dalej?

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na szkolenie wprowadzające do tematyki otwartych danych badawczych i planów zarządzania danymi (Data Management Plan; DMP).

Informacje na temat szkolenia oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie Biblioteki.

Link do szkolenia

 

[Przesłano przez: Anna Tyczka]

zegar w stylu retro

Informacja 31.12.2019r.

Informuję, iż zgodnie z decyzją JM Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, czas pracy dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w dniu 31 grudnia 2019 r. (Sylwester) został ustalony  w  godzinach  od godz. 730 do godz. 1130.

Kierownik Działu ds. Pracowniczych i Socjalnych
Jolanta Samborska – Kozak


[Przesłano przez: Ewa Drzeżdżon]