Logo PKK

AUTOZAPIS 2023 w PPK

Powyższa informacja dotyczy pracowników Uczelni oraz osób, z którymi Uczelnia zawarła umowy cywilnoprawne podlegające z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że co 4 lata (tj. w 2023, 2027, 2031 itd.) każdy pracodawca ma obowiązek dokonać autozapisu do PPK.

W 2023 r. odbędzie się pierwszy tzw. autozapis w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK).

Co to oznacza dla pracownika?
Każdy pracownik w wieku 18-55 lat, bez względu na to czy uprzednio składał deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK czy też nie, będzie automatycznie do PPK zapisany.

Kogo nie obejmuje autozapis?
Ponowny autozapis nie obejmie osób powyżej 55 roku życia, które nie zostały „zapisane” do PPK z uwagi na to, że nie złożyły wniosku o zawarcie w ich imieniu i na ich rzecz umowy o prowadzenie PPK. Osoby te – z uwagi na swój wiek – nie składają deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Co powinien zrobić pracownik, który nie chce przystąpić do PPK?
Należy złożyć nie wcześniej niż 1 marca 2023 roku ponownie deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK – POBIERZ

Co z osobami, które ukończyły 55 lat a chcą przystąpić do PPK?
Osoby, które przed 1 kwietnia 2023 r. ukończą 55. rok życia, pracodawca będzie mógł „zapisać” do PPK albo wznowić za nie naliczanie wpłat do PPK – w ramach ponownego autozapisu – wyłącznie na ich wniosek, złożony do ostatniego dnia lutego 2023 roku.

Co z osobami, które ukończyły 70 lat?
W ramach ponownego autozapisu pracodawca nie będzie mógł „zapisać” osoby zatrudnionej albo uczestnika PPK, którzy złożyli deklarację o rezygnacji, ale przed 1 kwietnia 2023 r. ukończą 70 lat.

Gdzie składać dokumenty?
Dokumenty, o których mowa powyżej uprzejmie prosimy składać w oryginale do Działu ds. Pracowniczych i Socjalnych, Dziekanatów, oraz pozostałych jednostek , które zawierają umowy cywilnoprawne w terminach:

 • do dnia 28.02.2023 r. – dotyczy wniosków
 • od 01.03.2023 r. – dotyczy deklaracji
logo sum

Uwaga! Uprzejmie informujemy, że Kasa Zapomogowo Pożyczkowa będzie nieczynna w dniach od 02.01.2023r do 05.01.2023r.

Uwaga!
Uprzejmie informujemy, że Kasa Zapomogowo Pożyczkowa będzie nieczynna w dniach od 02.01.2023r do 05.01.2023r.

insygnia rektorskie

Dzień rektorski dla pracowników i studentów

Uprzejmie przypominam, że w związku z ustanowieniem dnia 12 czerwca 2020 r. dniem rektorskim wolnym od zajęć dydaktycznych dla studentów i doktorantów (zgodnie z Zarządzeniem nr 88 z dnia 15.05.2020 r. w sprawie roku akademickiego 2019/2020 w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach), decyzją JM Rektora dzień 12 czerwca 2020 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Kierownik
Działu ds. Pracowniczych i Socjalnych
Jolanta Samborska- Kozak

[Przesłano przez: Ewa Drzeżdżon]

Środowiskowe wytyczne w związku z częściowym przywracaniem działalności Uczelni

Szanowni Państwo,

W związku z opublikowaniem przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Środowiskowych wytycznych w związku z częściowym przywracaniem działalności Uczelni” Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, będący Administratorem Państwa Danych Osobowych, przekazuje następujące informacje o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie pracy zdalnej oraz prowadzenia procesu dydaktycznego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z art. 13 RODO:

 1. Administratorem Danych Osobowych, jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice, tel. 32 208 3600, NIP: 634-000-53-01, REGON: 000289035.
 2. Aktualne dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych dostępne są pod numerem tel. 32 208 3600 lub na stronie internetowej sum.edu.pl oraz iod.sum.edu.pl;
 3. Dane osobowe przetwarza się zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, d, e Rozporządzenia RODO w celu umożliwienia Państwu pracy zdalnej i/lub uczestnictwa w procesie dydaktycznym wykorzystującym metody i techniki kształcenia na odległość.
 4. Odbiorcami danych osobowych są:
  • Merytorycznie odpowiedzialni pracownicy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach posiadający upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
  • Odbiorcami danych mogą być także podwykonawcy i podmioty przetwarzające dane osobowe na polecenie oraz inne organy publiczne, które zwrócą się z prawnie uzasadnionym wnioskiem o udostepnienie danych osobowych.
  • W przypadku wykorzystywania narzędzi informatycznych do kształcenia na odległość dostarczanych w ramach licencji Microsoft Office 365 Education odbiorcą danych jest firma Microsoft Corporation (informacje o ochronie danych można znaleźć na stronie internetowej: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement).
  • Odbiorcami danych mogą być inne podmioty, którym Uczelnia zgodnie z art. 28 RODO powierzyła przetwarzanie danych osobowych.
 5. Dane będą przechowywane zgodnie z zasadą minimalizacji i adekwatności przez okres ustalony na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących w szczególności:
  • Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018 poz. 1861 z późn. zm. )
  • Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2020 poz. 164)
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych. Prawa te realizuje się na zasadach określonych w przepisach Rozporządzenia RODO.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. Dane osobowe przetwarza się w celu realizacji ustawowych obowiązków Uczelni, ich podanie przy zawieraniu stosunku prawnego było wymagane określonymi przepisami prawa.

Dodatkowe informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych w procesie kształcenia na odległość zawiera Komunikat Nr 1/2020 Prorektora ds. Studiów i  Studentów z dnia 15.05.2020 r. dostępny pod adresem: https://sum.edu.pl/aktualnosci-i-komunikaty-swp/komunikaty-wiadomosci/komunikaty-koronawirus/11510-komunikat-nr-1-2020-prorektora-ds-studiow-i-studentow-z-dnia-15-05-2020-r

Praktyczne aspekty bezpieczeństwa informacji podczas pracy zdalnej zawarte zostały w Zarządzeniu Rektora SUM nr 76/2020 z dnia: 13.052020 r. w sprawie: wprowadzenia „Instrukcji Bezpieczeństwa Pracy Zdalnej i Urządzeń Mobilnych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach”, które dostępne jest pod adresem: https://sum.edu.pl/uchwaly-i-zarzadzenia-sum?act=show&idp=2441

W przypadku pozostających wątpliwości dotyczących sposobu przetwarzania danych osobowych przez SUM oraz bezpieczeństwa informacji uprzejmie proszę o kontakt bezpośredni z Inspektorem Ochrony Danych SUM – dr n. techn. inż. Marcinem Aptekorzem dostępnym pod nr tel. 32 208 3630 lub e-mail

[Przesłano przez: Marcin Aptekorz]