logo sum

KOMUNIKAT DLA CZŁONKÓW PKZP!!!

Szanowni Państwo,
Z powodu pandemii koronawirusa, mając na względzie bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników Rektoratu, informujemy że od dnia 17.03.2020 r. do odwołania wszystkie wnioski dotyczące PKZP proszę przesyłać skanem na adres

 

[Przesłano przez: Patrycja Kornes]

logo sum

Pracownik SUM na „zdalnej pracy”

Szanowni Państwo,

Zgodnie z § 7 Zarządzenia nr 42/2020 z dnia 11.03.2020 r. Rektora SUM w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS CoV-2 wśród członków wspólnoty Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, „w celu przeciwdziałania koronawirusa SARS CoV-2 pracownikowi może zostać zlecone wykonywanie przez oznaczony czas pracy określonej w umowie  o pracę poza miejscem jej stałego wykonywania, zwaną dalej „pracą zdalną”

W związku z powyższym, uprzejmie proszę o przekazanie w tym zakresie informacji, ze wskazaniem pracowników oraz zleconych im do wykonania zadań w trybie tzw. „pracy zdalnej”. Powyższe informacje proszę przekazać na adres .

Jednocześnie informuję, że zlecenie wykonania „pracy zdalnej” może nastąpić do 29.03.2020 r.

Proszę o potraktowanie sprawy jako pilnej.

Kierownik
Działu ds. Pracowniczych i Socjalnych
Jolanta Samborska – Kozak

kobiety ćwiczące w sali gimnastycznej

KARNETY SPORTOWE (realizacja w 2020 r.)

Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych informuje o możliwości zapisów na karnety sportowe, które będą obowiązywały w okresie od 01-04-2020 do 30-09-2020, a których zakup podlegać będzie dofinansowaniu z Zakładowego Funduszu Świadczeń  Socjalnych.

 

Tabele oraz szczegółowe informacje znajdują się w załączniku

 

Zapisy odbywać się będą w dniach od 04.03.2020 do 06.03.2020 r.:

telefonicznie – pod numerem telefonu: 32 208 35 24

osobiście – w pokoju nr 212 w budynku Rektoratu

mailowo – pod adresem

 

Wpłaty przyjmowane będą w dniach 11-13 marca 2020 r.,
jednak przed dokonaniem wpłaty konieczny jest kontakt z pracownikami Działu ds. Pracowniczych i Socjalnych w celu potwierdzenia obecności na liście użytkowników.

pióro, podpis

Zarządzenie Rektora SUM

Zarządzenie Nr 30/2020
z dnia 26.02.2020 r.
Rektora
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

w prawie: ogłoszenia „dnia rektorskiego” w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85) oraz § 29 ust. 3 i 4 pkt 51 Statutu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (Uchwała nr 31/2019 Senatu SUM z dnia 29.05.2019 r.) w związku z wnioskiem Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej SUM w Katowicach z dnia 18.02.2020 r., zarządzam, co następuje:

§ 1

Celem zapewnienia właściwej organizacji, w tym możliwości czynnego udziału Członków Uczelnianego Kolegium Elektorów w wyborach, ogłaszam dzień 19.03.2020 r. „dniem rektorskim” wolnym od zajęć dydaktycznych dla studentów i doktorantów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

§ 2

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam właściwym Dziekanom oraz Dyrektorowi Szkoły Doktorskiej, a w zakresie związanym z czynnościami wyborczymi – Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej.

§ 3

Polecam umieścić treść niniejszego Zarządzenia na stronie internetowej Uczelni.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument w oryginale do pobrania

plakat do koncertu 10 tenorów

Koncert „10 Tenorów” – bilety

W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 31.01.2020 r. Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych informuje, że bilety na koncert „10 Tenorów” w dniu 06.03.2020 r. wydawane będą od 27 lutego 2020 r. w pokoju nr 212 – na drugim piętrze budynku Rektoratu przy ul. Poniatowskiego 15 w Katowicach

 

[Przesłano przez: Beata Urbańczyk]