pióro, podpis

Zarządzenie Rektora SUM

Zarządzenie Nr 30/2020
z dnia 26.02.2020 r.
Rektora
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

w prawie: ogłoszenia „dnia rektorskiego” w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85) oraz § 29 ust. 3 i 4 pkt 51 Statutu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (Uchwała nr 31/2019 Senatu SUM z dnia 29.05.2019 r.) w związku z wnioskiem Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej SUM w Katowicach z dnia 18.02.2020 r., zarządzam, co następuje:

§ 1

Celem zapewnienia właściwej organizacji, w tym możliwości czynnego udziału Członków Uczelnianego Kolegium Elektorów w wyborach, ogłaszam dzień 19.03.2020 r. „dniem rektorskim” wolnym od zajęć dydaktycznych dla studentów i doktorantów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

§ 2

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam właściwym Dziekanom oraz Dyrektorowi Szkoły Doktorskiej, a w zakresie związanym z czynnościami wyborczymi – Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej.

§ 3

Polecam umieścić treść niniejszego Zarządzenia na stronie internetowej Uczelni.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument w oryginale do pobrania

plakat do koncertu 10 tenorów

Koncert „10 Tenorów” – bilety

W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 31.01.2020 r. Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych informuje, że bilety na koncert „10 Tenorów” w dniu 06.03.2020 r. wydawane będą od 27 lutego 2020 r. w pokoju nr 212 – na drugim piętrze budynku Rektoratu przy ul. Poniatowskiego 15 w Katowicach

 

[Przesłano przez: Beata Urbańczyk]

Ewaluacja dyscyplin naukowych w 2021 r.

Szanowni Państwo,

w związku z nowymi wymogami, według których będzie przebiegać ewaluacja dyscyplin naukowych w 2021 r., wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, uprzejmie informuję, że na stronie internetowej www.biblioteka.sum.edu.pl dostępny jest moduł doradczy, który został przygotowany przez firmę Splendor i opiera się na zasobach bazy Bibliografia Publikacji SUM. W module tym pracownicy naukowi, którzy wskazali dyscyplinę/dyscypliny, mogą uzyskać wykaz i sumę slotów, a także wartości punktowe udziałów jednostkowych dorobku indywidualnego i dla danej dyscypliny, co pozwala na szybką ocenę dorobku w przyszłej ewaluacji.

Dodam, że baza Bibliografia Publikacji SUM w ostatnich dniach została uzupełniona o funkcjonalność umożliwiającą analizę slotów i wartości punktowej udziałów jednostkowych dla dorobku autora/autorki lub wybranych publikacji. W dniu 05.02.2020 r. na kanale Youtube zamieszczono film pt. „Sloty w Bibliografii Publikacji SUM”, który prezentuje wykorzystanie wymienionej wyżej funkcji.

Zachęcam Państwa do korzystania z dostępnych na stronie internetowej www.biblioteka.sum.edu.pl modułów objaśniających sposoby obliczania dorobku naukowego i prezentujących różnorodne funkcje programu Expertus oraz śledzenia bieżących komunikatów, poradników i filmów instruktażowych zebranych w zakładce Biblioteki „Publikacje w ewaluacji 2021”.

Wyrażam nadzieję, że powyższe będzie stanowiło dla Państwa istotne udogodnienie podczas najbliższej ewaluacji, przyczyniając się do wysokiej oceny reprezentowanych dyscyplin.

Rektor

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki

 

[Przesłano przez: z-ca Kanclerza SUM, dr n. o zdrowiu Justyna Misiak]

plakat do koncertu 10 tenorów

10 TENORÓW

Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych informuje
pracowników, emerytów, rencistów SUM
oraz członków ich rodzin
o możliwości zapisów na koncert

10 TENORÓW

który odbędzie się w dniu:

06 marca 2020 r. o godzinie 19:00

w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu

 

SZCZEGÓŁY:

10 TENORÓW przynosi miłość do Polski w 2020 r.

10 utalentowanych wokalistów gwarantuje pasję i uśmiech na twarzy.
Najbardziej ekscytująca grupa wokalna 10 TENORÓW zaśpiewa dosłownie wszystko –
od najlepszych piosenek romantycznego pop’u, ballad rockowych po utwory ludowe aż do arii operowej.

 

REPERTUAR

Część I Muzyka z filmu VABANK, FOREVER AND EVER z repertuaru DEMISA ROUSSOSA, CANTO DELLA TERRA z repertuaru ANDREA BOCELLEGO, LA SPAGNOLA NON TI SCORDAR DI ME Duet „Artystki, artystki, artystki z variétés” z operetki KSIĘŻNICZKA CZARDASZA, Ludowa pieśń ukraińska AKSAMITKI Aria DI QUELLA PIRA z opery TRUBADUR MARECHIARE, La donna é mobile z opery RIGOLETTO CANT’T HELP FALLING IN LOVE z repertuaru ELVISA PRESLEYA, LA DANZA (TARANTELLA) Toast z opery TRAVIATA.

Część II Deszczowa piosenka, BELLE z musicalu DZWONNIK Z NOTRE DAME, LA BAMBA, IL MONDO z repertuaru IL VOLO, MARINA z repertuaru GIPSY KINGS, MISERERE LOVE ME TONIGHT z repertuaru TOMA JONESA, ALWAYS LOOK ON THE BRIGHT SIDE OF LIVE z filmu ŻYWOT BRIANA, HUCUŁKA KSENIA, ZACZNIJ OD BACHA, POTPOURRI Con Te Partirò / Libertà, WE ARE THE CHAMPIONS

 

Zapisy przyjmowane będą
od 05 do 07 lutego 2020 r.
przez Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych
osobiście – w pokoju 212,
telefonicznie pod numerem: (32) 208 35 24
lub mailowo

Pełen koszt 1 biletu wynosić będzie 100,00 zł,
przy czym wysokość dofinansowania
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych SUM w Katowicach dla pracownika, emeryta, rencisty oraz członka rodziny stanowi poniższa tabela:

 

Dochód na jedną osobę
w rodzinie
10 TENORÓW
Wpłata własna Wpłata za
członka rodziny
Wpłata własna
+
za członka rodziny
do 2 000,00 zł 30,00 zł 60,00 zł 90,00 zł
2 000,01 zł – 3 500,00 zł 35,00 zł 70,00 zł 105,00 zł
3 500,01 zł – 5 000,00 zł 40,00 zł 80,00 zł 120,00 zł
powyżej 5 000,01 zł 50,00 zł 90,00 zł 140,00 zł

 

 

Ważne informacje dotyczące zapisów:

  1. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w terminie wskazanym w ogłoszeniu, w godzinach 7:30 – 15:30.
  2. Przez jedno zgłoszenie rozumie się jedną osobę + ew. członek rodziny uprawniony do korzystania z dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pozostający z pracownikiem, emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym (tj. współmałżonek, dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej dzieci współmałżonków).
  3. Zgłaszać można się osobiście lub przez osobę trzecią z zastrzeżeniem, iż jednorazowo można dokonać 1 zgłoszenia. W celu dokonania kolejnego zgłoszenia należy ponownie ustawić się w kolejce lub nawiązać połączenie telefoniczne.

 

Wpłaty będą przyjmowane od 10 do 12 lutego 2020 r.,
jednak przed dokonaniem wpłaty konieczny jest kontakt z Działem ds. Pracowniczych i Socjalnych
w celu potwierdzenia obecności na liście uczestników.

Termin odbioru biletów zostanie podany w kolejnym ogłoszeniu.

 

[Przesłano przez: Beata Urbańczyk]

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY NA SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE PN. „KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA W UCZELNI” DLA PRACOWNIKÓW SUM

 

PRACOWNICY!

 

OGŁASZAMY NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY NA SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE PN. „KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA W UCZELNI” DLA PRACOWNIKÓW SUM

 

Informujemy, że nabór uzupełniający do udziału w szkoleniu specjalistycznym „Komunikacja międzykulturowa w uczelni” odbędzie się w dniach: od 24 stycznia 2020 r. od godziny 9:00 do 30 stycznia 2020 r. do godziny 14:00 poprzez formularz rekrutacyjny online, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej projektu, w zakładce Formularz rekrutacyjny.

Szkolenie jest skierowane do pracowników administracyjnych i dydaktycznych SUM, którzy są zatrudnieni w SUM w oparciu o umowę o pracę oraz wykonują pracę mającą bezpośredni kontakt z cudzoziemcami (studentami lub kadrą z zagranicy).

UWAGAw szkoleniu nie mogą wziąć udziału pracownicy, którzy uczestniczyli lub uczestniczą w innych szkoleniach orgaznizowanych w ramach projektu „Welcome to SUM” (tj. kurs języka angielskiego, szkolenie pn. „Warsztaty z oceny zagranicznych dokumentów o wykształceniu”, szkolenie pn. „Obsługa studenta zagranicznego od rekrutacji po ukończenie studiów”, szkolenie pn. „Techniki asertywnej komunikacji w środowisku międzykulturowym”).

Szkolenie „Komunikacja międzykulturowa w uczelni” odbędzie się w dniu 3 lutego 2020 w godzinach 7:30- 15:30 w Sali Senatu SUM w budynku Rektoratu w Katowicach, przy ulicy Poniatowskiego 15. W szkoleniu weźmie udział 25 pracowników dydaktycznych i administracyjnych SUM. Szkolenie będzie prowadzone w języku polskim. Dla wszystkich uczestników szkolenia jest zapewniony catering w formie przerwy kawowej.

O kwalifikacji- oprócz spełnienia kryteriów obligatoryjnych wskazanych w Regulaminie (Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 52/2019 z dnia 18.03.2019 r. Rektora SUM)- decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Zakres tematyczny szkolenia będzie obejmować zagadnienia związane m.in. ze:
– cudzoziemcami na uczelniach w Polsce,
– różnicami kulturowymi,
– stereotypami i ich wpływem na komunikację,
– pojęciem szoku kulturowego,
– budowaniem dobrych relacji z przedstawicielami innej kultury,
– komunikacją werbalną i niewerbalną w aspekcie międzykulturowym,
– pojęciem internacjonalizacji w szkolnictwie wyższym.

Formularz rekrutacyjny będzie aktywny w okresie trwania naboru (wskazanym powyżej) i dostępny dla wszystkich zainteresowanych, bez względu na obecność w ww. dniach w miejscu pracy (możliwość rekrutacji będzie zależna tylko od dostępności do Internetu w wyżej wskazanym okresie).

Szczegóły dotyczące rekrutacji w projekcie zostały określone Regulaminem, który stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 52/2019 z dnia 18.03.2019 r. Rektora SUM. Wszystkie dokumenty dotyczące realizowanego projektu są dostępne na stronie internetowej projektu.

 

[Przesłano przez: Dominika Grzeszczyk]