Środowiskowe wytyczne w związku z częściowym przywracaniem działalności Uczelni

Szanowni Państwo,

W związku z opublikowaniem przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Środowiskowych wytycznych w związku z częściowym przywracaniem działalności Uczelni” Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, będący Administratorem Państwa Danych Osobowych, przekazuje następujące informacje o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie pracy zdalnej oraz prowadzenia procesu dydaktycznego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z art. 13 RODO:

 1. Administratorem Danych Osobowych, jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice, tel. 32 208 3600, NIP: 634-000-53-01, REGON: 000289035.
 2. Aktualne dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych dostępne są pod numerem tel. 32 208 3600 lub na stronie internetowej sum.edu.pl oraz iod.sum.edu.pl;
 3. Dane osobowe przetwarza się zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, d, e Rozporządzenia RODO w celu umożliwienia Państwu pracy zdalnej i/lub uczestnictwa w procesie dydaktycznym wykorzystującym metody i techniki kształcenia na odległość.
 4. Odbiorcami danych osobowych są:
  • Merytorycznie odpowiedzialni pracownicy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach posiadający upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
  • Odbiorcami danych mogą być także podwykonawcy i podmioty przetwarzające dane osobowe na polecenie oraz inne organy publiczne, które zwrócą się z prawnie uzasadnionym wnioskiem o udostepnienie danych osobowych.
  • W przypadku wykorzystywania narzędzi informatycznych do kształcenia na odległość dostarczanych w ramach licencji Microsoft Office 365 Education odbiorcą danych jest firma Microsoft Corporation (informacje o ochronie danych można znaleźć na stronie internetowej: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement).
  • Odbiorcami danych mogą być inne podmioty, którym Uczelnia zgodnie z art. 28 RODO powierzyła przetwarzanie danych osobowych.
 5. Dane będą przechowywane zgodnie z zasadą minimalizacji i adekwatności przez okres ustalony na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących w szczególności:
  • Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018 poz. 1861 z późn. zm. )
  • Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2020 poz. 164)
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych. Prawa te realizuje się na zasadach określonych w przepisach Rozporządzenia RODO.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. Dane osobowe przetwarza się w celu realizacji ustawowych obowiązków Uczelni, ich podanie przy zawieraniu stosunku prawnego było wymagane określonymi przepisami prawa.

Dodatkowe informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych w procesie kształcenia na odległość zawiera Komunikat Nr 1/2020 Prorektora ds. Studiów i  Studentów z dnia 15.05.2020 r. dostępny pod adresem: https://sum.edu.pl/aktualnosci-i-komunikaty-swp/komunikaty-wiadomosci/komunikaty-koronawirus/11510-komunikat-nr-1-2020-prorektora-ds-studiow-i-studentow-z-dnia-15-05-2020-r

Praktyczne aspekty bezpieczeństwa informacji podczas pracy zdalnej zawarte zostały w Zarządzeniu Rektora SUM nr 76/2020 z dnia: 13.052020 r. w sprawie: wprowadzenia „Instrukcji Bezpieczeństwa Pracy Zdalnej i Urządzeń Mobilnych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach”, które dostępne jest pod adresem: https://sum.edu.pl/uchwaly-i-zarzadzenia-sum?act=show&idp=2441

W przypadku pozostających wątpliwości dotyczących sposobu przetwarzania danych osobowych przez SUM oraz bezpieczeństwa informacji uprzejmie proszę o kontakt bezpośredni z Inspektorem Ochrony Danych SUM – dr n. techn. inż. Marcinem Aptekorzem dostępnym pod nr tel. 32 208 3630 lub e-mail

[Przesłano przez: Marcin Aptekorz]