Tag Archive for: URPM

URPM grafika prezentacyjna

URPM – Czy wiesz, że …

Czy wiesz, że …

W URPM jest możliwość wykonania analiz statystycznych i wykresów na danych przygotowanych w arkuszu kalkulacyjnym xlsx. W oknie głównym URPM należy kliknąć w lewym górnym rogu na przycisk „Importuj dane”.

obraz dekoracyjny

W otwartym oknie „Import danych” można kliknąć na szarym obszarze, aby odszukać folder na komputerze z plikiem do wczytania albo przeciągnąć plik do okienka. Jeżeli plik ma w pierwszym wierszu nazwy kolumn, to należy zaznaczyć pole „Czy plik zawiera wiersz tytułowy?”. Aby plik został zaimportowany należy zamknąć okienko klikając przycisk „Importuj”.

obraz dekoracyjny

Po zaimportowaniu pliku należy kliknąć przycisk „Podgląd danych”. Typ danych w kolumnach zostanie rozpoznany automatycznie i umieszczony w nawiasie po nazwie kolumny.

obraz dekoracyjny

Istnieje możliwość określenia sposobu interpretacji kolumn w URPM nadając przedrostki w nazwach kolumn pliku xlsx. Informacje o rodzajach przedrostków można uzyskać klikając na znak zapytania w oknie „Import danych”.

obraz dekoracyjny

Możliwość zaimportowania pliku zewnętrznego jest szczególnie przydatna, gdy wyeksportowana tabela wynikowa została uzupełniona w programie zewnętrznym o dodatkowe kolumny z wyliczeniami lub zostały z niej usunięte niektóre wiersze. Aby móc kontynuować scenariusz na takim pliku przed jego wyeksportowaniem należy pamiętać o zresetowaniu nazw właściwych kolumn oraz po wyeksportowaniu o usunięciu w pliku xlsx z nazw tych kolumn tekstu „step1:”. Dla wyszukiwania w kontekście hospitalizacji są to kolumny „Hospitalizacja (id) [Id hospitalizacji]” i „Pacjent (id) [Id pacjenta]”. Jeśli w pierwszym kroku scenariusza zostało wybrane kryterium wyszukiwania „Pacjent”, to należy zresetować nazwę kolumny „Pacjent (id) [Id pacjenta]”. Gdy w pierwszym kroku zostało wybrane kryterium wyszukiwania „Wizyta”, to właściwymi kolumnami są „Wizyta (id) [Wizyta (id)]” i „Pacjent (id) [Pacjent (id)]”.

Aby zresetować nazwę kolumny należy otworzyć tabelę wynikową scenariusza klikając przycisk „Podgląd danych”. Następnie należy rozwinąć „Panel kolumn” klikając na znak „>” przy lewej krawędzi okna. Na liście kolumn należy odszukać w pierwszym kroku kolumnę, np. „Wizyta (id) [Wizyta (id)]”. Należy ją zaznaczyć, żeby została zapisana w pliku wynikowym oraz kliknąć na symbol „ołówka” z jej lewej strony. Należy kliknąć przycisk „Resetuj” (z dwoma strzałkami).

obraz dekoracyjny

W tabeli wynikowej nastąpi zmiana nazwy kolumny, w przykładzie z „Wizyta (id)” na „ref_self_Encounter” a „Pacjent (id)” na „ref_subject”. Po zresetowaniu nazwy należy plik wyeksportować klikając przycisk „Pobierz”.

obraz dekoracyjny

W pliku xlsx należy w nagłówkach kolumn „step1:ref_self_Encounter” i „step1:ref_subject” usunąć tekst „step1:”, jeżeli scenariusz był tworzony w kontekście wizyty. Dla kontekstu wyszukiwania pacjent w pliku xlsx należy poprawić nazwę „step1:ref_self_Patient”. Jeżeli wyszukiwano dane w kontekście hospitalizacji, to konieczna jest zmiana nazw kolumn „step1: ref_self_EpisodeOfCare” i „step1:ref_subject”.
Poprawne nazwy kolumn można również wprowadzić w pliku xlsx przed importowaniem rezygnując z resetowania kolumn w URPM, np. zamienić „step1:Wizyta (id)” na „ref_self_Encounter” i „step1:Pacjent (id)” na „ref_subject”.

URPM grafika prezentacyjna

URPM – Czy wiesz, że …

Czy wiesz, że …

Aby w kolejnych krokach scenariusza wyszukać wyniki badań w porządku chronologicznym ich wykonywania i skorzystać z opcji „Minimalna liczba wyników”, to istotne jest użycie wiązania wstecz z datą wykonania badania oraz ustawienie sortowania w tej kolumnie.

W przykładzie w kroku pierwszym zostały wyszukane hospitalizacje z rozpoznaniem w hospitalizacji „I50.0 Niewydolność serca zastoinowa”. W drugim kroku wyszukano badanie sodu z „Minimalną liczbą wyników” ustawioną na 1. W trzecim kroku ponownie zadano wyszukanie wyników badań sodu ustawiając „Minimalną liczbą wyników” na 0, by w wyszukanych danych pozostały wszystkie hospitalizacje z kroku drugiego.

obraz dekoracyjny

Aby dodać wiązanie wstecz należy kliknąć na ikonę „łańcucha” z lewej strony pozycji „Data wykonania” na kafelku „Badanie (LAB)”. W oknie „Filtry – Data wykonania” z listy „Wskaż wiązania do poprzednich kroków” należy wybrać „Data badania – Krok nr 2”. Pojawi się kolejna lista „Wybierz operator”, z której należy wybrać „większy”, aby data wykonania badania w kroku trzecim była większa od daty badania z kroku drugiego. Należy kliknąć przyciski „Dodaj” i „Zapisz”.

obraz dekoracyjny

Aby ustawić sortowanie rosnące należy kliknąć na ikonie „koła zębatego” na górze kafelka „Badanie (LAB)” opisanej „Ustawienia grupowania wyników”. Otworzy się okno „Grupowanie wyników dla bieżącego kroku”. Należy kliknąć „Sortowanie wyników” i z listy „Wybierz sortowanie” wybrać „Data badania”. Domyślnie jest ustawione sortowanie rosnące. Należy kliknąć przyciski „Dodaj” i „Zapisz”. Opisane sortowanie dotyczy tylko wartości w obrębie pojedynczej komórki z danymi wielokrotnymi.

obraz dekoracyjny

W oknie scenariusza będzie widoczne dodanie wiązania wstecz w kroku trzecim. Nowy kafelek pojawi się z lewej strony kafelka „Badanie (LAB)”. Informację o sortowaniu można znaleźć w oknie jego dodawania albo po kliknięciu niebieskiego linku „Wyświetl wszystkie kroki” i odszukaniu opisu kroku trzeciego.

obraz dekoracyjny

Po kliknięciu przycisku „Podgląd danych” można zobaczyć wynik badania sodu z kroku drugiego i trzeciego. W panelu kolumn zostały zaznaczone w kroku drugim kolumny pokazujące wartości ze wszystkich znalezionych dokumentów. Po kliknięciu wiersza tabeli wynikowej, który w kolumnie z danymi wielokrotnymi ma szary kwadrat z liczbą rekordów, można sprawdzić, że w kroku trzecim została odszukana wartość kolejnego badania w trakcie hospitalizacji po badaniu z kroku drugiego.

obraz dekoracyjny

URPM grafika prezentacyjna

URPM – Czy wiesz, że …

Czy wiesz, że …

Aby wyrazić swoją opinię o URPM albo zgłosić błąd aplikacji należy kliknąć na symbol zamieszczony na ciemnożółtym tle dokładnie w prawym górnym rogu strony. Po umieszczeniu kursora nad symbolem jego tło zmienia się na niebieskie i pojawia się opis „Podziel się opinią”.

printscreen

W otwartym oknie „Podziel się z nami opinią na temat aplikacji” są dwie zakładki. Pierwsza z nich „Podziel się opinią” umożliwia ocenę aplikacji URPM w skali od 1 do 5 poprzez kliknięcie na jedną z pięciu gwiazdek oraz krótkie uzasadnienie swojej oceny. Aby wysłać swoją opinię należy kliknąć przycisk „Wyślij”.

printscreen

Druga z zakładek, zatytułowana „Zgłoś błąd”, umożliwia opisanie błędu i załączenie zrzutu ekranu, który ilustruje napotkany problem. Wysłanie informacji nastąpi po kliknięciu przycisku „Wyślij”.

printscreen