URPM – Czy wiesz, że …

Czy wiesz, że …

W module statystycznym systemu URPM można utworzyć tabelę wystąpień kombinacji wartości dwóch zmiennych jakościowych spośród danych wyszukanych w scenariuszu. Tabela nazywa się dwudzielczą lub krzyżową (ang. cross tabulation).
W przykładzie w pierwszym kroku wyszukano pacjentów z rozpoznaniami „U07.1 COVID-19, wirus zidentyfikowany” i „U07.2 COVID-19, wirus niezidentyfikowany”. Należy kliknąć w prawym dolnym rogu ikonę „dyskietki”, aby zapisać scenariusz i rozpocząć wyszukiwanie informacji o pacjentach, u których zdiagnozowano COVID-19. W drugim kroku wybrano podstawowe kryterium filtrowania „Rozpoznania” z zaznaczeniem opcji „Pierwszy znaleziony wynik”. Na kafelku „Rozpoznania” określono warunek filtrowania „Kod i nazwa rozpoznania” ponownie wybierając ze słownika te same kody co w kroku pierwszym.

Print Screen

Aby utworzyć tabelę dwudzielczą należy w prawym górnym rogu kliknąć na przycisk „Moduł statystyczny”. Następnie kliknąć na zakładce „Statystyki” trzecią pozycję w grupie „Statystyki podstawowe” nazwaną „Stwórz tabelę dwudzielczą”. Pojawi się okno jak poniżej.

Print Screen

W polach „Zmienna 1” i „Zmienna 2” z listy należy wybrać zmienne. Poniżej są pola do zaznaczenia, które są opcjonalne. Po kliknięciu przycisku „Stwórz” pojawi się tabela z wyliczonymi wartościami. Wartości pierwszej wskazanej zmiennej są umieszczone w kolejnych wierszach a wartości drugiej zmiennej w kolumnach.
W przykładzie zostały wybrane kod rozpoznania z kroku drugiego i płeć pacjenta z kroku pierwszego. Menu widoczne z prawej strony, po kliknięciu symbolu ze strzałką, umożliwia zapisanie tabeli do pliku.

Print Screen

Jeżeli na rysunku drugim zaznaczone zostanie pole „Procenty z całości”, to w komórkach tabeli, obok liczby wystąpień kombinacji wartości dwóch zmiennych, pojawi się w nawiasie procent jaki ta liczba stanowi sumy wszystkich wystąpień. Zaznaczenie pola „Procenty w wierszach” spowoduje obliczenie procent dla poszczególnych wierszy tabeli. Obliczone procenty zostaną umieszczone w osobnym wierszu pod wierszem, którego dotyczą. Analogicznie działa zaznaczenie pola „Procenty w kolumnach”. Jeżeli zostanie zaznaczone pole „Test chi kwadrat Pearsona”, to pod tabelą dwudzielczą pojawi się tabela z informacjami: N – liczba wszystkich wystąpień, Chi-square – wartość statystyki chi-kwadrat, df – liczba stopni swobody, p – wartość p. Efekt zaznaczenia wszystkich opcji zamieszczono poniżej. Przy czym test chi kwadrat Pearsona jest wiarygodny jedynie w przypadku, gdy liczność w każdym polu tabeli dwudzielczej jest niemniejsza niż 5.

Print Screen

Sposób użycia opcji „Stwórz tabelę dwudzielczą” wyjaśniono w instrukcji
https://urpm.sum.edu.pl/dig-guide/statystyki/stworz_tabele_dwudzielcza.html#tworzenie-tabeli-dwudzielczej.