URPM – Czy wiesz, że …

Czy wiesz, że …
W Module statystycznym można utworzyć tabelę liczebności dla zmiennej kategorialnej zwanej też jakościową. Tabela przedstawia zestawienie wszystkich wartości jakie pojawiły się w kolumnie z tą zmienną, liczbę ich wystąpień w tabeli wynikowej oraz jaki stanowią procent wszystkich wierszy. W celu utworzenia tabeli liczebności należy kliknąć na przycisk „Moduł statystyczny” w prawym górnym rogu okna albo po wybraniu przycisku „Podgląd danych” przejść na zakładkę „Moduł statystyczny”. Przyciski „Podgląd danych” i „Moduł statystyczny” aktywują się, gdy w scenariuszu zostały odnalezione dane i można je kliknąć nie czekając na zakończenie wyszukiwania.

 

print sscreen

Z menu znajdującego się z lewej strony zakładki Modułu statystycznego należy wybrać z zakładki Statystyki i grupy „Statystyki podstawowe” pozycję drugą „Stwórz tabelę liczebności”. Z listy „Zmienne kategorialne” wybrać klikając zmienną lub zmienne. Zwinąć listę klikając symbol „˄”.

 

print sscreen

Kliknięcie znaku zapytania przy tytule okna „Stwórz tabelę liczebności” otwiera podpowiedź.
Można zaznaczyć pole „Wliczaj braki danych”. Kliknięcie przycisku „Stwórz” rozpoczyna tworzenie tabeli.

 

print sscreen

Wynik każdego wywołania opcji menu Modułu statystycznego jest zamieszczany na osobnej zakładce. Jeżeli dane są jeszcze w trakcie wyszukiwania, to na dole zakładki widnieje informacja „Test statystyczny został wykonany na niepełnych danych” i kliknięcie przycisku „Odśwież” uaktualni obliczenia. Aby zapisać tabelę liczebności należy kliknąć w symbol „strzałki” z prawej strony zakładki i wybrać jakiego typu plik ma zostać utworzony. Następnie określić nazwę pliku i folder, gdzie plik ma być zapisany. Zamknięcie okna z zakładkami „Moduł statystyczny” i „Dane” powoduje utratę wygenerowanych danych statystycznych.

print sscreen