URPM – Czy wiesz, że …

Czy wiesz, że …

Zapisany scenariusz wyszukiwania danych można udostępnić innemu użytkownikowi systemu URPM. W tym celu należy kliknąć na ikonę „zwoju papieru” na górze głównego okna z prawej strony.

W oknie „Scenariusze” należy odszukać własny scenariusz, który chcemy udostępnić i kliknąć ikonę „Udostępnij” – ostatnią na niebieskim tle w wierszu „Akcje”.

Otworzy się okno „Udostępnianie scenariusza”. Jeśli zostanie zaznaczone pole „Udostępnij scenariusz przez adres”, to uaktywni się przycisk „Kopiuj link”. Jego kliknięcie skopiuje adres scenariusza do schowka, o czym poinformuje komunikat. Przez wciśnięcie kombinacji klawiszy Ctrl+V można wkleić link, np. do treści maila i wysłać innemu użytkownikowi. Gdy odbiorca kliknie link, to otworzy się udostępniony scenariusz z uprawnieniami „Podgląd i wykonanie” (jeśli odbiorca nie jest zalogowany w URPM, to najpierw będzie się musiał zalogować). Odbiorca może przeglądać scenariusz klikając na niebieski link „Wyświetl wszystkie kroki” w lewym górnym rogu okna oraz wyszukiwać dane według scenariusza (ustawione na niebieskim tle „Wyszukaj” w suwaku „Wyszukaj/Przerwij” widocznym na pierwszym rysunku).

Alternatywnym sposobem udostępnienia jest kliknięcie w polu „Dodaj użytkownika”. Następnie należy odszukać użytkownika na liście. Jeżeli w polu zostaną wprowadzone litery i/lub cyfry, to lista zostanie zawężona do loginów o takim początku. Można wybrać więcej niż jednego użytkownika. Domyślnie użytkownik otrzyma możliwość podglądu scenariusza. Na liście uprawnień znajdują się jeszcze opcje „Podgląd i wykonanie” oraz „Podgląd i edycja”. Należy zatwierdzić udostępnienie klikając przycisk „Zapisz” i/lub zamknąć okno klikając „Zamknij”.

Tak udostępnione scenariusze użytkownik, któremu zostały udostępnione, odszuka w oknie „Scenariusze” po kliknięciu na pozycję „Udostępnione dla mnie” w pasku „Zarządzanie scenariuszami” z lewej strony okna.

Udostępnienie można cofnąć w oknie „Udostępnianie scenariusza” klikając znak „x” z prawej strony po nazwie użytkownika i uprawnieniach do scenariusza. Możliwa jest zmiana jedynie poziomu uprawnień.

Okno „Udostępnianie scenariusza” można również otworzyć w trakcie tworzenia scenariusza klikając najpierw w lewym dolnym rogu okna ikonę trzech kropek, a następnie pierwszą od góry ikonę.