URPM – Czy wiesz, że …

Czy wiesz, że …

W URPM można wyznaczyć podstawowe wartości statystyczne dla zmiennej liczbowej spośród danych wyszukanych w scenariuszu.
W przykładzie w pierwszym kroku wyszukano hospitalizacje z rozpoznaniem w hospitalizacji „E11.9 Cukrzyca insulinoniezależna”. W drugim kroku wybrano podstawowe kryterium filtrowania „Pomiar” z minimalną liczbą wyników ustawioną na 1. Na kafelku „Pomiar” określono warunek filtrowania „Kod i nazwa rodzaju pomiaru” wybierając ze słownika kody dla wagi pacjenta. Każdy z trzech szpitali posiada własny kod pomiaru a skrót nazwy szpitala pojawia się w linku zamieszczonym poniżej kodu. Należy kliknąć w prawym dolnym rogu ikonę „dyskietki”, aby zapisać scenariusz i rozpocząć wyszukiwanie informacji o pomiarze w trakcie hospitalizacji z kroku pierwszego.

obraz dekoracyjny

Aby wyliczyć wartości minimalną i maksymalną zmiennej liczbowej, jej średnią arytmetyczną, odchylenie standardowe oraz kwartyle, należy w prawym górnym rogu kliknąć na przycisk „Moduł statystyczny”. Następnie kliknąć na zakładce „Statystyki” pierwszą pozycję w grupie „Statystyki podstawowe” nazwaną „Opisz zmienną ilościową”. Pojawi się okno takie jak poniżej.

obraz dekoracyjny

W polu „Wybierz zmienne” z listy należy wybrać zmienną lub kilka zmiennych liczbowych. Drugie pole „Zmienna grupująca” jest opcjonalne. Po kliknięciu przycisku „Opisz” pojawi się tabela z wyliczonymi wartościami. Nagłówki kolumn tabeli są opisane po angielsku. Variable oznacza zmienną. Mean to średnia arytmetyczna, SD (standard deviation) – odchylenie standardowe, median – mediana (drugi kwartyl). Q1 i Q3 oznaczają odpowiednio pierwszy i trzeci kwartyl (quartile). Każda zmienna zostanie przedstawiona w osobnym wierszu.
W przykładzie został wybrany wiek pacjenta z kroku pierwszego i kolumna z pomiarem wagi z kroku drugiego. Menu widoczne z prawej strony, po kliknięciu w symbol z strzałką, umożliwia zapisanie tabeli do pliku.

obraz dekoracyjny

W kroku 3 scenariusza dodano kafelek „Dane pacjenta”, by uzyskać kolumnę określającą płeć pacjenta i dodać opcjonalną zmienną grupującą w oknie przedstawionym na drugim rysunku. Efekt wyliczeń z grupowaniem zamieszczono poniżej.

obraz dekoracyjny

Sposób użycia pozycji „Opisz zmienną ilościową”  wyjaśniono w instrukcji https://urpm.sum.edu.pl/dig-guide/statystyki/opisz_zmienna_ilosciowa.html.