logo systemu POLON

Aktualności POL-on

  1. W dniu 20 kwietnia w module Raporty (obszar Studenci) został udostępniony raport „Raport studentów skreślonych”. Proces generowania raportu przebiega zgodnie ze ścieżką opisaną pod adresem https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/wyglad-i-sciezka-pracy/
  2. W module Kierunki studiów zostały zaktualizowane współczynniki kosztochłonności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 kwietnia 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie współczynników kosztochłonności (Dz.U. 2023 poz. 777). Więcej informacji znajduje się pod adresem https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/dane-studiow-na-kierunku-wspolczynnik-kosztochlonnosci/
logo systemu POLON

Pomoc systemu POL-on

  1. Obszar Studenci – udostępnione raporty (21.04.2023)
  2. Podpisywanie dokumentów za pomocą aplikacji Podpis OPI (24.04.2023)
    Podpis OPI to aplikacja, która pozwala podpisywać dokumenty PDF podpisem kwalifikowanym użytkownika bez konieczności wychodzenia z systemu. Aplikacja dostępna jest w systemach Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego (OPI PIB) i obsługuje wszystkie podpisy kwalifikowane wydane przez uprawnione do tego podmioty.
  3. Dane studiów na kierunku – Współczynnik kosztochłonności (26.04.2023)
logo systemu POLON

Aktualności Forum Akademickiego

https://forumakademickie.pl/

Pierwsze posiedzenie Komisji Ewaluacji Nauki w kadencji 2023–2027
Priorytetowym zadaniem, którym zajmie się KEN w nowym składzie, będzie zmiana wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. W czasie tej kadencji KEN zostanie poddana ewaluacji nie tylko działalność naukowa ale również, po raz pierwszy, jakość kształcenia w szkołach doktorskich.
Więcej informacji znajduje się pod adresem https://forumakademickie.pl/sprawy-nauki/pierwsze-posiedzenie-komisji-ewaluacji-nauki-2/

URPM grafika prezentacyjna

URPM – Czy wiesz, że …

Czy wiesz, że …

Tabelę wynikową scenariusza można zapisać w systemie URPM, by móc z niej skorzystać później, np. do analizy zebranych danych w Module Statystycznym. Zapisaną tabelę nazywamy materializacją. Aby w scenariuszu wykonać materializację, scenariusz musi mieć nadany tytuł. W tym celu należy kliknąć w lewym górnym rogu okna scenariusza na niebieski napis „Wprowadź tytuł dla całego wyszukiwania” i wpisać nazwę.

print screnn

Aby utworzyć materializację należy kliknąć na przycisk „Podgląd danych” i na zakładce „Dane” w prawym górnym rogu kliknąć przycisk „Materializacje”.

print screnn

Otworzy się okno „Lista materializacji”, na której będą widoczne wcześniej zlecone materializacje albo lista będzie pusta. Należy kliknąć przycisk „Zleć materializację”.

print screnn

Pojawi się okienko, w którym aby zapisać dane od razu, należy kliknąć przycisk „Teraz”. Można określić godzinę i datę, aby zaplanować wykonanie materializacji we wskazanym czasie i kliknąć przycisk „O określonej porze”. Ostatnią opcją jest przycisk „Po imporcie danych”, aby materializacja została wykonana dopiero wtedy, gdy do systemu zostaną zaimportowane dane z jednego ze szpitali. Po zleceniu materializacji można zamknąć okno „Lista materializacji”.

print screnn

Po zakończeniu materializacji na adres mailowy użytkownika, przypisany do konta w systemie, przyjdzie mail od nadawcy . Przykładowy temat i treść maila zostały przedstawione na poniższym rysunku.

print screnn

Aby otworzyć istniejącą materializację należy kliknąć w prawym górnym rogu głównego okna systemu na ikonę „zwoju papieru” i otworzyć okno ze swoimi scenariuszami. Scenariusze z materializacjami różnią się od pozostałych tym, że z prawej strony kafelka scenariusza znajdują się dwa dodatkowe elementy, lista materializacji „Wybierz materializację” i wyszarzony przycisk „Otwórz materializację”.

print screnn

Po wybraniu materializacji z listy i kliknięciu przycisku „Otwórz materializację” otworzy się scenariusz z danymi zapisanymi w dniu wykonania materializacji. Bez czekania na ponowne wyszukanie danych użytkownik może wykonać potrzebne analizy statystyczne.

Tworzenie materializacji zaprezentowano w nagraniu
https://urpm.sum.edu.pl/dig-guide/nagrania/scenariusz4.html
i opisano na stronie
https://urpm.sum.edu.pl/dig-guide/scenariusze/materializacje.html

URPM grafika prezentacyjna

URPM – Czy wiesz, że …

Czy wiesz, że …

W URPM można wyszukiwać leki jakie przyjmowali pacjenci. Aby określić przyjęcie jakich leków ma zostać wyszukane, to w kroku scenariusza należy dodać podstawowe kryterium wyszukiwania „Podania leków”. Kryterium można dodać od drugiego kroku.

print screen

Na kafelku nie ma obowiązkowego kryterium i jeśli tak krok zostanie zapisany, wówczas będą wyszukane wszystkie podane leki i użyte materiały niefarmakologiczne, np. strzykawki czy kompresy. Mnogość danych można podejrzeć po znalezieniu pierwszych wyników klikając w prawym górnym rogu na klawisz „Podgląd danych”.

print screen

Aby sprecyzować zapytanie można użyć kryterium filtrowania „Kod leku lub nazwa w słowniku”. W polu należy wprowadzić nazwę leku albo posłużyć się kodem. Możliwe jest wskazanie kodu bazyl (farmaceutycznej bazy danych) albo EAN. W przykładzie wpisano nazwę „BIOTRAKSON” i z listy podpowiedzi wybrano antybiotyk Biotrakson o zawartości 1 g ceftriaksonu.

print screen

W podglądzie danych w panelu kolumn z lewej strony należy odszukać w bieżącym kroku kolumnę „Dawka w podaniu (suma)” i zaznaczyć ją. Wtedy kolumna zostanie dodana do tabeli wynikowej i będzie zawierała pojedynczą wartość dla wiersza tabeli – sumę wszystkich podań wskazanego leku pacjentowi w trakcie hospitalizacji/historii leczenia.

print screen

Wyszukiwanie wyników podań leków zaprezentowano w nagraniu
https://urpm.sum.edu.pl/dig-guide/nagrania/scenariusz4.html
a kafelek „Podania leków” opisano na stronie
https://urpm.sum.edu.pl/dig-guide/modul_wyszukiwania/kryteria_podstawowe.html#sum-autobind-podania-lekow