logo systemu POLON

Aktualności Forum Akademickiego

https://forumakademickie.pl/

Pierwsze posiedzenie Komisji Ewaluacji Nauki w kadencji 2023–2027
Priorytetowym zadaniem, którym zajmie się KEN w nowym składzie, będzie zmiana wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. W czasie tej kadencji KEN zostanie poddana ewaluacji nie tylko działalność naukowa ale również, po raz pierwszy, jakość kształcenia w szkołach doktorskich.
Więcej informacji znajduje się pod adresem https://forumakademickie.pl/sprawy-nauki/pierwsze-posiedzenie-komisji-ewaluacji-nauki-2/