logo sum

Informacja dotycząca zasiłku opiekuńczego (druk Z-15A i Z-15B)

Szanowni Państwo,

W związku z pismem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie znak: 060000.601.00553.2023-ZAS oraz zmianą interpretacji przepisów dotyczących ustalenia uprawnień do zasiłku opiekuńczego, uprzejmie informuję że wypłata zasiłku opiekuńczego dokonywana będzie od 1 marca 2023 r. wyłącznie na podstawie Wniosku o zasiłek opiekuńczy (druk Z-15A i Z-15B), o którym mowa w § 27 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015r., a nie na podstawie przekazanego do Uczelni druku L-4.

Tym samym prawo do zasiłku opiekuńczego – zgodnie z interpretacją ZUS – winno być ustalane przez SUM za dni o które Pracownik wnioskuje, a nie za dni które zostały wskazane w zwolnieniu lekarskim.

W związku z powyższym, pracownik, który otrzymał zwolnienie lekarskie w związku z opieką nad dzieckiem bądź chorym członkiem rodziny, zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia w Dziale ds. Pracowniczych i Socjalnych druku Z-15 A (Wniosek o zasiłek opiekuńczy
z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem) lub Z-15B (Wniosek o zasiłek opiekuńczy
z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny). Stosowne druki można pobrać ze strony internetowej ZUS, lub w Dziale ds. Pracowniczych i Socjalnych.

Brak złożenia w/wym. Wniosku skutkować będzie brakiem wypłaty zasiłku opiekuńczego, przy jednoczesnym potrąceniu z wynagrodzenia pracownika dni nieobecności, wskazanych w zwolnieniu (druku L-4) wystawionym przez lekarza.

URPM grafika prezentacyjna

URPM – Czy wiesz, że …

Czy wiesz, że …
Przeglądając tabelę wynikową można kliknąć na symbol „ludzika” zamieszczony na początku każdego wiersza danych. W ten sposób uruchomiony zostanie moduł historii pacjenta, którego wybrany wiersz dotyczy. Moduł historii pacjenta prezentuje w sposób graficzny historię jego hospitalizacji i wizyt ambulatoryjnych w tym szpitalu, na który wskazuje identyfikator wewnętrzny pacjenta.

 

print screen

Na czarnym pasku na górze okna jest informacja o płci i wieku pacjenta. Poniżej znajdują się ramki z nazwą przychodni dla wizyty i nazwą szpitala dla hospitalizacji. Każda wizyta w poradni czy pobyt na oddziale jest wyróżniona innym kolorem – tłem dla nazwy poradni/oddziału. Dzień pobytu czy wizyty to pojedynczy klawisz. Liczba na dole klawisza informuje ile zdarzeń medycznych – podań leków, procedur medycznych i badań laboratoryjnych – miało miejsce danego dnia.

 

print screen

Klawisze dni leczenia pacjenta są uporządkowane chronologicznie. Kliknięcie klawisza prezentuje zdarzenia medyczne z tego dnia. Aby wyłączyć wyświetlanie np. Podania leków należy kliknąć w etykietę „Podania leków” znajdującą się nad osią czasu. Ponowne kliknięcie przywróci wyświetlanie wyłączonego typu zdarzenia. Umieszczenie kursora nad ikoną zdarzenia medycznego spowoduje wyświetlenie szczegółów tego zdarzenia. W dolnym prawym rogu okna z opisem umiejscowiona jest ikona, której kliknięcie skopiuje dane do schowka.

 

print screen

Niniejsze rozwiązanie umożliwia prowadzenie analiz przebiegów czasowych a zatem możliwe jest pozyskanie informacji nie tylko jak długo trwał pobyt pacjenta w szpitalu ale również co na ten pobyt się składało oraz jakie odstępy czasowe występowały pomiędzy procedurami. Jest to zatem narzędzie o charakterze zarządczym, pozwalające zidentyfikować i usprawniać procesy czasowe.
Moduł historii pacjenta został opisany w instrukcji na stronie https://urpm.sum.edu.pl/dig-guide/tabela_wynikowa/historia_pacjenta.html#uruchomienie-modu%C5%82u-historii-pacjenta.

logo systemu POLON

Aktualności MEiN

OPI opublikował analizę dotyczącą rozwoju innowacyjności w Polsce. Analizę przygotowano na bazie konsultacji z interesariuszami oraz dokonując przeglądu istniejących opracowań na dany temat. Więcej informacji znajduje się pod adresem https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/diagnoza–co-wplywa-na-innowacyjnosc-w-polsce
Analiza „Narodowy System Innowacyjności: szanse i wyzwania” dostępna jest na portalu RAD-on https://radon.nauka.gov.pl/analizy/narodowy-system-innowacyjnosci

logo systemu POLON

Aktualności Forum Akademickiego

1. Raport OPI „Nauka w Polsce 2022”
Cykliczny monitoring stanu nauki w Polsce prowadzony jest przez OPI na zlecenie MEiN. Najnowsza publikacja przedstawia najważniejsze charakterystyki polskiej nauki do 2021 roku, zestawione z danymi z poprzednich lat oraz porównane ze wskaźnikami z innych państw. Więcej informacji znajduje się pod adresem: https://forumakademickie.pl/sprawy-nauki/jak-wyglada-nauka-w-polsce/ oraz https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/jak-wyglada-nauka-w-polsce-raport-opi-juz-dostepny
Raport dostępny jest na portalu RAD-on https://radon.nauka.gov.pl/analizy/nauka-w-Polsce-2022
2. Ewaluacja – rekomendacje KEN po odwołaniach
Przewodniczący Komisji Ewaluacji Nauki prof. Błażej Skoczeń raportuje wyniki odwołań w sprawie kategorii naukowych https://forumakademickie.pl/sprawy-nauki/rekomendacje-ken-po-odwolaniach/