Tag Archive for: URPM

baner reklamowy

Zaproszenie na XXVII konferencję naukową StatSoft Polska – „Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych”. Udział bez opłat.

Serdecznie zapraszamy do udziału w jej XXVII edycji konferencji StatSoft Polska pt.: „Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych” która odbędzie się 19 października br. w formule on-line.

 

baner reklamowy konferencji
https://www.statsoft.pl/Uslugi/Seminaria/Lista-seminariow/zastosowania-statystyki-i-data-mining-w-badaniach-naukowych-2023

Jak zawsze można się spodziewać ciekawej i różnorodnej tematyki oraz praktycznych porad specjalistów, jak efektywnie wydobywać informacje ukryte w gromadzonych danych oraz jak prezentować wyniki w efektowny sposób.
Wykładowcy (pracownicy naukowi z renomowanych polskich ośrodków naukowych) zaprezentują, jak metody analizy danych wspierają ich w następujących obszarach:

  • dobory prób w badaniach trudno dostępnych lub nieznanych zbiorowości ludzkich,
  • nowoczesne metody analizy skupień: DBSCAN i OPTICS (metody aglomeracyjne),
  • analiza statystyczna wyników poniżej granicy wykrywalności (danych niewykrytych),
  • praktyczna oraz statystyczna istotność wyników i ich znaczenie w ocenie rezultatów badań,
  • odszyfrowywanie złożonych biomarkerów w badaniach wielkoskalowych,
  • zwiększenie skuteczności oddziaływania na odbiorców wyników analiz statystycznych.

Zapraszamy wszystkich Państwa pracowników oraz studentów! Udział w konferencji jest bezpłatny. Dodatkowa atrakcja, która czeka na uczestników: quizy statystyczne z upominkami dla zwycięzców. Zachęcamy do zapoznania się z  programem wydarzenia oraz przesłania zgłoszenia.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Patronat nad konferencją sprawuje Polskie Towarzystwo Statystyczne.


Dane wysyłającego:
Bartosz Oziębło

URPM grafika prezentacyjna

URPM – Czy wiesz, że …

Czy wiesz, że …

W module statystycznym systemu URPM można wykonać test Shapiro-Wilka, aby sprawdzić normalność rozkładu zmiennej ilościowej. Dodatkowo, aby ocenić wizualnie rozkład należy wykonać histogram.
Aby zbadać normalność rozkładu zmiennej ilościowej wyszukanej w jednym z kroków scenariusza należy w prawym górnym rogu okna scenariusza kliknąć na przycisk „Moduł statystyczny”. Następnie należy wybrać drugą opcję, „Sprawdź normalność rozkładu”, w grupie „Testy istotności” na zakładce „Statystyki”. Pojawi się poniższe okno. W drugim polu „Zmienna zależna” należy wybrać zmienną z listy. Można wskazać kilka zmiennych i dla każdej z nich zostanie wykonany osobny test. Pierwsze pole „Zmienna grupująca” jest opcjonalne.

printscreen

Po kliknięciu przycisku „Sprawdź” pojawi się tabela. Wyliczone wartości mają następujące znaczenie: W – wartość statystyki testowej, p – wartość p, Count – liczba niepustych przypadków, Mean – średnia każdej zmiennej (ang. mean value), SD – odchylenie standardowe zmiennej (ang. standard deviation). Kliknięcie na symbolu „strzałki” z prawej strony okna rozwinie menu umożliwiające zapisanie tabeli do pliku o wskazanym formacie.

printscreen

Podpowiedź jak interpretować wynik testu można uzyskać klikając na znak zapytania w oknie „Sprawdź normalność rozkładu”, w którym została wskazana testowana zmienna.

printscreen

Aby wykonać histogram dla wcześniej testowanej zmiennej należy kliknąć na zakładkę „Wykresy” i wybrać pierwszą pozycję „Histogram”. W otwartym oknie należy wybrać badaną zmienną w polu wyróżnionym czerwoną ramką.

printscreen

Po kliknięciu przycisku „Wykonaj” pojawi się zakładka z histogramem. W prawym górnym rogu wykresu znajduje się symbol trzech poziomych kresek. Jego kliknięcie rozwija menu z opcjami powiększenia wykresu na cały ekran, wydruku wykresu oraz zapisania wykresu do pliku.

printscreen

Sposób wykonania testu Shapiro-Wilka wyjaśniono w instrukcji
https://urpm.sum.edu.pl/dig-guide/statystyki/sprawdz_normalnosc.html.
Tworzenie histogramu opisano w instrukcji
https://urpm.sum.edu.pl/dig-guide/wykresy/histogram.html.

URPM grafika prezentacyjna

URPM – Czy wiesz, że …

Czy wiesz, że …

W module statystycznym systemu URPM można obliczyć współczynnik korelacji Pearsona dla dwóch zmiennych ilościowych. Dodatkowo, aby ocenić istnienie zależności liniowej obu zmiennych należy wykonać wykres rozrzutu.
Aby obliczyć współczynnik korelacji Pearsona dla dwóch zmiennych wyszukanych w kolejnych krokach scenariusza należy w prawym górnym rogu okna scenariusza kliknąć na przycisk „Moduł statystyczny”. Następnie należy kliknąć na zakładce „Statystyki” pierwszą opcję w grupie „Testy istotności” nazwaną „Skoreluj dwie zmienne ilościowe”. Pojawi się poniższe okno. W polach „Zmienna 1” i „Zmienna 2” z listy należy wybrać zmienne.

printscreen

Po kliknięciu przycisku „Skoreluj” pojawi się tabela z wyliczonymi wartościami, które oznaczają: n – liczba kompletnych par przypadków, Mean – średnia każdej zmiennej (ang. mean value), SD – odchylenie standardowe każdej zmiennej (ang. standard deviation), df – liczba stopni swobody (ang. degrees of freedom), r – współczynnik korelacji Pearsona, r^2 – współczynnik determinacji (równy kwadratowi współczynnika korelacji), Regression equation – równanie prostej dopasowanej do danych metodą najmniejszych kwadratów, p – wartość p pochodząca z testu t-Studenta istotności współczynnika korelacji. Kliknięcie na symbolu „strzałki” z prawej strony okna rozwinie menu umożliwiające zapisanie tabeli do pliku o wskazanym formacie.

printscreen

Aby wykonać wykres rozrzutu dla dwóch zmiennych dla których obliczono współczynnik korelacji należy kliknąć na zakładkę „Wykresy” i wybrać drugą pozycję „Wykres rozrzutu”. W otwartym oknie należy wybrać te same zmienne co przy obliczaniu współczynnika korelacji i zaznaczyć pole „Linia regresji”.

printscreen

Po kliknięciu przycisku ‘Wykonaj” pojawi się zakładka z wykresem rozrzutu. W prawym górnym rogu wykresu znajduje się symbol trzech poziomych kresek. Jego kliknięcie rozwija menu z opcjami powiększenia wykresu na cały ekran, wydruku wykresu oraz zapisania wykresu do pliku.

printscreen

Sposób użycia opcji „Skoreluj dwie zmienne ilościowe” wyjaśniono w instrukcji
https://urpm.sum.edu.pl/dig-guide/statystyki/skoreluj.html.
Opis tworzenia wykresu rozrzutu można znaleźć na stronie
https://urpm.sum.edu.pl/dig-guide/wykresy/wykres_rozrzutu.html

widok na bielsko

Transport na Inaugurację Roku Akademickiego SUM w Bielsku-Białej

Informujemy, że w dniu 09.10.2023 r. zorganizowany zostanie transport o godz. 16:00 spod Rektoratu na Inaugurację Roku Akademickiego SUM w Bielsku-Białej wraz z powrotem po uroczystości.

Liczba miejsc jest ograniczona, w związku z czym prosimy o potwierdzenie i rezerwację miejsca w autokarze z Działem Administracyjno-Gospodarczym w Katowicach pod nr tel. 32/208 35 09 lub  mailowo:


Dane wysyłającego:
Patrycja Matusińska

URPM grafika prezentacyjna

URPM – Czy wiesz, że …

Czy wiesz, że …

W module statystycznym systemu URPM można utworzyć tabelę wystąpień kombinacji wartości dwóch zmiennych jakościowych spośród danych wyszukanych w scenariuszu. Tabela nazywa się dwudzielczą lub krzyżową (ang. cross tabulation).
W przykładzie w pierwszym kroku wyszukano pacjentów z rozpoznaniami „U07.1 COVID-19, wirus zidentyfikowany” i „U07.2 COVID-19, wirus niezidentyfikowany”. Należy kliknąć w prawym dolnym rogu ikonę „dyskietki”, aby zapisać scenariusz i rozpocząć wyszukiwanie informacji o pacjentach, u których zdiagnozowano COVID-19. W drugim kroku wybrano podstawowe kryterium filtrowania „Rozpoznania” z zaznaczeniem opcji „Pierwszy znaleziony wynik”. Na kafelku „Rozpoznania” określono warunek filtrowania „Kod i nazwa rozpoznania” ponownie wybierając ze słownika te same kody co w kroku pierwszym.

Print Screen

Aby utworzyć tabelę dwudzielczą należy w prawym górnym rogu kliknąć na przycisk „Moduł statystyczny”. Następnie kliknąć na zakładce „Statystyki” trzecią pozycję w grupie „Statystyki podstawowe” nazwaną „Stwórz tabelę dwudzielczą”. Pojawi się okno jak poniżej.

Print Screen

W polach „Zmienna 1” i „Zmienna 2” z listy należy wybrać zmienne. Poniżej są pola do zaznaczenia, które są opcjonalne. Po kliknięciu przycisku „Stwórz” pojawi się tabela z wyliczonymi wartościami. Wartości pierwszej wskazanej zmiennej są umieszczone w kolejnych wierszach a wartości drugiej zmiennej w kolumnach.
W przykładzie zostały wybrane kod rozpoznania z kroku drugiego i płeć pacjenta z kroku pierwszego. Menu widoczne z prawej strony, po kliknięciu symbolu ze strzałką, umożliwia zapisanie tabeli do pliku.

Print Screen

Jeżeli na rysunku drugim zaznaczone zostanie pole „Procenty z całości”, to w komórkach tabeli, obok liczby wystąpień kombinacji wartości dwóch zmiennych, pojawi się w nawiasie procent jaki ta liczba stanowi sumy wszystkich wystąpień. Zaznaczenie pola „Procenty w wierszach” spowoduje obliczenie procent dla poszczególnych wierszy tabeli. Obliczone procenty zostaną umieszczone w osobnym wierszu pod wierszem, którego dotyczą. Analogicznie działa zaznaczenie pola „Procenty w kolumnach”. Jeżeli zostanie zaznaczone pole „Test chi kwadrat Pearsona”, to pod tabelą dwudzielczą pojawi się tabela z informacjami: N – liczba wszystkich wystąpień, Chi-square – wartość statystyki chi-kwadrat, df – liczba stopni swobody, p – wartość p. Efekt zaznaczenia wszystkich opcji zamieszczono poniżej. Przy czym test chi kwadrat Pearsona jest wiarygodny jedynie w przypadku, gdy liczność w każdym polu tabeli dwudzielczej jest niemniejsza niż 5.

Print Screen

Sposób użycia opcji „Stwórz tabelę dwudzielczą” wyjaśniono w instrukcji
https://urpm.sum.edu.pl/dig-guide/statystyki/stworz_tabele_dwudzielcza.html#tworzenie-tabeli-dwudzielczej.