Tag Archive for: URPM

osoby siedzące na krzesłach z tabliczkami informacyjnymi

Kurs dla dydaktyków – Poprawność relacji pomiędzy mistrzem a uczniem, komunikacja, feedback

Od kwietnia rusza kurs:

Poprawność relacji pomiędzy mistrzem a uczniem, komunikacja, feedback (szkolenie prowadzone przez firmę zewnętrzną)

Jeśli chcesz dowiedzieć się:

  • jak budować zaufanie, przywództwo czy autorytet w relacji mistrz-uczeń ?
  • czym jest komunikacja, jakie style posiada, jakie ma znaczenie w środowisku akademickim i jak się komunikować by być bardziej zrozumiałym?
  • jak budować i zarządzać zespołem (grupą ludzi) w środowisku akademickim i co do tego ma konstruktywna komunikacja (trening kompetencji)

pisz:

dzwoń: 32 208-36-44

Czekamy na Twoje zgłoszenie. Ilość miejsc ograniczona.

Kurs planowo odbędzie się w terminie:

  • 17.04.2023 – Grupa 1
  • 18.04.2023 Grupa 2

Szkolenie stacjonarne, jednodniowe (8h -zegarowych)

Szkolenie organizowane przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Dane wysyłającego:
Sandra Werner

URPM grafika prezentacyjna

URPM – Czy wiesz, że …

Czy wiesz, że …

W URPM można utworzyć interaktywny kartogram. Jeżeli są wyszukiwane dane w kontekście Hospitalizacji/Wizyty, to w jednym z kolejnych kroków scenariusza należy dodać kryterium wyszukiwania „Dane pacjenta”.
W przykładowym scenariuszu zostały wyszukane hospitalizacje z kryterium „Z rozpoznaniem w hospitalizacji” i wszystkimi kodami dla rozpoznania „I21” (Ostry zawał mięśnia sercowego). W drugim kroku zostały dodany kafelek „Dane pacjenta”.

print screen

Najpierw należy kliknąć klawisz „Podgląd danych” i rozwinąć „Panel kolumn”. W kroku nr 1 na liście kolumn odszukać i zaznaczyć kolumnę „Liczba przypadków”.

print screen

Następnie na liście kolumn odszukać krok z danymi pacjenta i zaznaczyć jedno z 3 pól „Miejsce zamieszkania – … TERYT” w zależności od tego jaki poziom szczegółowości – województwo, powiat czy gmina jest potrzebny. W przykładzie został wybrany najniższy poziom granulacji kartogramu – gmina.

print screen

Należy kliknąć na zakładkę „Moduł statystyczny” a następnie na zakładkę „Wykresy”. Przedostatnia pozycja to kartogram. W oknie „Kartogram” wybrać z listy zmienną liczbową, zmienną teryt i zaznaczyć jaka funkcja ma zostać obliczona na zmiennej liczbowej. Przykładowo jeśli zostanie wybrany wiek, to można użyć funkcji „Średnia”. W przykładzie została wybrana „Liczba przypadków”, która będzie sumowana.

print screen

Kartogram wyświetli się z mapą województw Polski. Najechanie kursorem myszy na województwo wyświetli sumę liczby przypadków a kliknięcie spowoduje wyświetlenie mapy  tego województwa w podziale na powiaty. Podobnie wybranie powiatu pokaże daną wyliczoną dla powiatu a kliknięcie wyświetli mapę wybranego powiatu w podziale na gminy.

print screen

Kliknięcie w lewym górnym rogu zakładki „Kartogram” niebieskiego linku z nazwą województwa przenosi z powrotem na poziom podziału tego województwa na powiaty. Poniżej bliżej dolnej krawędzi zakładki znajduje się znak „+” do powiększania kartogramu i „-” do jego zmniejszania. W prawym górnym rogu zakładki „Kartogram” jest menu w postaci trzech poziomych kresek. Po kliknięciu pojawią się opcje umożliwiające przejście w tryb pełnoekranowy, wydruk kartogramu lub jego zapisanie w jednym z formatów: png, jpeg, pdf lub svg.

print screen

Tworzenie kartogramu zaprezentowano w nagraniu
https://urpm.sum.edu.pl/dig-guide/nagrania/scenariusz1.html
i opisano w instrukcji
https://urpm.sum.edu.pl/dig-guide/wykresy/kartogram.html.

URPM grafika prezentacyjna

URPM – Czy wiesz, że …

Czy wiesz, że …
W Module statystycznym można utworzyć tabelę liczebności dla zmiennej kategorialnej zwanej też jakościową. Tabela przedstawia zestawienie wszystkich wartości jakie pojawiły się w kolumnie z tą zmienną, liczbę ich wystąpień w tabeli wynikowej oraz jaki stanowią procent wszystkich wierszy. W celu utworzenia tabeli liczebności należy kliknąć na przycisk „Moduł statystyczny” w prawym górnym rogu okna albo po wybraniu przycisku „Podgląd danych” przejść na zakładkę „Moduł statystyczny”. Przyciski „Podgląd danych” i „Moduł statystyczny” aktywują się, gdy w scenariuszu zostały odnalezione dane i można je kliknąć nie czekając na zakończenie wyszukiwania.

 

print sscreen

Z menu znajdującego się z lewej strony zakładki Modułu statystycznego należy wybrać z zakładki Statystyki i grupy „Statystyki podstawowe” pozycję drugą „Stwórz tabelę liczebności”. Z listy „Zmienne kategorialne” wybrać klikając zmienną lub zmienne. Zwinąć listę klikając symbol „˄”.

 

print sscreen

Kliknięcie znaku zapytania przy tytule okna „Stwórz tabelę liczebności” otwiera podpowiedź.
Można zaznaczyć pole „Wliczaj braki danych”. Kliknięcie przycisku „Stwórz” rozpoczyna tworzenie tabeli.

 

print sscreen

Wynik każdego wywołania opcji menu Modułu statystycznego jest zamieszczany na osobnej zakładce. Jeżeli dane są jeszcze w trakcie wyszukiwania, to na dole zakładki widnieje informacja „Test statystyczny został wykonany na niepełnych danych” i kliknięcie przycisku „Odśwież” uaktualni obliczenia. Aby zapisać tabelę liczebności należy kliknąć w symbol „strzałki” z prawej strony zakładki i wybrać jakiego typu plik ma zostać utworzony. Następnie określić nazwę pliku i folder, gdzie plik ma być zapisany. Zamknięcie okna z zakładkami „Moduł statystyczny” i „Dane” powoduje utratę wygenerowanych danych statystycznych.

print sscreen

URPM grafika prezentacyjna

URPM – Czy wiesz, że …

Czy wiesz, że …
Przeglądając tabelę wynikową można kliknąć na symbol „ludzika” zamieszczony na początku każdego wiersza danych. W ten sposób uruchomiony zostanie moduł historii pacjenta, którego wybrany wiersz dotyczy. Moduł historii pacjenta prezentuje w sposób graficzny historię jego hospitalizacji i wizyt ambulatoryjnych w tym szpitalu, na który wskazuje identyfikator wewnętrzny pacjenta.

 

print screen

Na czarnym pasku na górze okna jest informacja o płci i wieku pacjenta. Poniżej znajdują się ramki z nazwą przychodni dla wizyty i nazwą szpitala dla hospitalizacji. Każda wizyta w poradni czy pobyt na oddziale jest wyróżniona innym kolorem – tłem dla nazwy poradni/oddziału. Dzień pobytu czy wizyty to pojedynczy klawisz. Liczba na dole klawisza informuje ile zdarzeń medycznych – podań leków, procedur medycznych i badań laboratoryjnych – miało miejsce danego dnia.

 

print screen

Klawisze dni leczenia pacjenta są uporządkowane chronologicznie. Kliknięcie klawisza prezentuje zdarzenia medyczne z tego dnia. Aby wyłączyć wyświetlanie np. Podania leków należy kliknąć w etykietę „Podania leków” znajdującą się nad osią czasu. Ponowne kliknięcie przywróci wyświetlanie wyłączonego typu zdarzenia. Umieszczenie kursora nad ikoną zdarzenia medycznego spowoduje wyświetlenie szczegółów tego zdarzenia. W dolnym prawym rogu okna z opisem umiejscowiona jest ikona, której kliknięcie skopiuje dane do schowka.

 

print screen

Niniejsze rozwiązanie umożliwia prowadzenie analiz przebiegów czasowych a zatem możliwe jest pozyskanie informacji nie tylko jak długo trwał pobyt pacjenta w szpitalu ale również co na ten pobyt się składało oraz jakie odstępy czasowe występowały pomiędzy procedurami. Jest to zatem narzędzie o charakterze zarządczym, pozwalające zidentyfikować i usprawniać procesy czasowe.
Moduł historii pacjenta został opisany w instrukcji na stronie https://urpm.sum.edu.pl/dig-guide/tabela_wynikowa/historia_pacjenta.html#uruchomienie-modu%C5%82u-historii-pacjenta.

URPM grafika prezentacyjna

URPM – Czy wiesz, że …

Czy wiesz, że …

W URPM można nazwać scenariusz, każdy krok scenariusza czy zmienić nazwy kolumn tabeli wynikowej. Nazwanie scenariusza jest wymagane, by został on przypisany do konta użytkownika i można było do niego wracać bez ponownego definiowania jego kroków.

Po określeniu kryteriów wyszukiwania w pierwszym kroku scenariusza i kliknięciu ikony dyskietki w prawym dolnym rogu, należy kliknąć w lewym górnym rogu na niebieski tekst „Wprowadź tytuł dla całego wyszukiwania”. Po wpisaniu nazwy należy kliknąć przycisk „Zapisz zmiany”.

print screen

Aby nazwać bieżący krok scenariusza należy kliknąć w lewym górnym rogu niebieski napis „Krok nr … – Wprowadź tytuł kroku”. Wpisaną nazwę należy zachować klikając przycisk „Zapisz zmiany”.

print screen

Po wejściu do „Podglądu danych” z lewej strony ekranu wyświetla się panel z listą kolumn. Jeśli jest niewidoczny, to należy kliknąć na szary element z symbolem „>” znajdujący się przy lewej krawędzi okna.

print screen

Po odszukaniu na liście kolumny tabeli wynikowej można zmienić jej nazwę po kliknięciu na symbol z ołówkiem. Symbol jest umieszczony po prawej stronie każdej nazwy kolumny.

print screen

Należy wpisać nową nazwę i zatwierdzić klikając na ikonę z zielonym tłem.

print screen

W tabeli wynikowej wyświetlane są tylko kolumny zaznaczone w panelu (checkbox z prawej strony nazwy kolumny jest wtedy niebieski) i posiadające przynajmniej jedną niepustą wartość/informację w dowolnym wierszu.