Aktualności POL-on i tematy powiązane

Komunikat MNiSW w sprawie migracji kierunków studiów
18.07.19
W związku z trwającą migracją danych do nowej wersji Systemu POL-on, m.in. w zakresie kierunków studiów, na stronie internetowej pod adresem:
dostępny jest zasób materiałów pomocniczych dotyczących migracji kierunków studiów do nowej wersji systemu.
Zakres obszaru:
  •     Założenia migracji
  •     Harmonogram migracji danych kierunków studiów
  •     Pobranie wygenerowanych plików migracyjnych
  •     Instrukcja uzupełniania wygenerowanych plików migracyjnych
  •     Odsyłanie plików migracyjnych uzupełnionych przez uczelnię
  •     Zgłaszanie uwag i problemów
  •     Często zadawane pytania

Należy pamiętać, że część kierunków studiów nie zostanie do nowej wersji sytemu przeniesiona, co wynika z faktu wygaśnięcia tych kierunków z mocy prawa na podstawie następujących przepisów:
art. 16 – ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. nr 84 poz. 455);
art. 11a ust. 4 i 5  – ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.);
art. 27 – ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1198 z późn. zm.);
art. 213 – ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.).
Zgodnie z informacjami przekazanymi we wcześniejszym komunikacie, w przypadku wystąpienia rozbieżności dotyczących migracji danych kierunków studiów, wszelkie wątpliwości, uwagi lub pytania we wskazanym zakresie należy kierować do OPI za pośrednictwem systemu zgłoszeń, poprzez opcję „zgłoś uwagę”, dostępną w obecnej wersji Systemu POL-on.

II. PBN Aktualności

Zmiany w Polskiej Bibliografii Naukowej – III i IV kw. 2019 roku
19 Lip 2019
W związku z modernizacją systemu PBN i  koniecznością dostosowania go do wymogów ustawy 2.0 od sierpnia 2019 roku wprowadzane będą zmiany w organizacji i funkcjonowaniu systemu.
PBN 2.0
Analiza zmian prawnych (ustawa i rozporządzenia) i zaistnienie nowych procesów, które mają być wspierane systemowo (ocena czasopism, integracja z ORCID itd.), wytworzyły potrzebę utworzenia nowej wersji narzędzia Polska Bibliografia Naukowa.
Aplikacja PBN 2.0 będzie łączyła w sobie funkcjonalności Modułu Repozytoryjnego (części systemu dla autorów, tzw. klasyczna aplikacja PBN https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/) oraz Modułu Sprawozdawczego (części systemu dla podmiotów, tzw. nowa aplikacja PBN https://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/).
Aplikacja PBN 2.0 będzie dostarczana użytkownikom stopniowo:
– dostarczenie podstawowych narzędzi administracyjnych oraz możliwość dodawania i wyszukiwania publikacji,
– dostarczenie funkcjonalności dla autorów indywidualnych (tworzenie osobistego profilu – przypinanie publikacji, integracja z ORCID),
– dostarczenie funkcjonalności dla podmiotu (tworzenie profilu instytucji, przygotowywanie danych na potrzeby ewaluacji).
W analogicznej kolejności będą oddawane wersje demo aplikacji. Pierwsza z nich zostanie upubliczniona na początku IV kw. bieżącego roku.
Dane zgormadzone do tej pory w całych zasobach PBN (Moduł Repozytoryjny i Moduł Sprawozdawczy) zostaną automatycznie zmigrowane  do nowej wersji aplikacji.
Zamknięcie Modułu Repozytoryjnego PBN (klasycznej aplikacji PBN)
Z dniem 5 sierpnia 2019 rozpocznie się proces wygaszania klasycznej aplikacji PBN – Modułu Repozytoryjnego.  Wyłączona zostanie możliwość logowania do systemu, a w związku z tym – dodawania i modyfikowania danych. System pozostanie w trybie „do odczytu” (możliwe będzie przeglądanie już wprowadzonych danych) przez okres około dwóch miesięcy.
W trakcie przerwy przeprowadzone zostaną prace związane z migracją danych do najnowszej wersji aplikacji. Zostaną również przygotowane podstawowe funkcjonalności Profilu Autora w aplikacji PBN 2.0 (np. dodawanie publikacji przez autora).
Autorzy będą więc mogli nadal prowadzić swoje profile i dodawać publikacje do PBN analogicznie jak w Module Repozytoryjnym, ale przy pomocy zmodernizowanych funkcjonalności.
W przyszłości również podmioty naukowe będą mogły korzystać z danych wprowadzonych przez autorów w aplikacji PBN 2.0 (analogicznie do zaciągania danych z Modułu Repozytoryjnego do Modułu Sprawozdawczego).
W aplikacji PBN 2.0 nie będzie obsługiwana funkcja Menagera Bibliografii (jedyny oficjalny profil instytucji będzie zarządzany przez Importera Publikacji). Rola ta przestanie funkcjonować wraz z dniem 5 sierpnia br.
ORCID
Aplikacja PBN 2.0 będzie zintegrowana z systemem ORCID w trzech głównych aspektach:
– gromadzenia potwierdzonych przez autorów numerów ORCID,
– pobierania danych z ORCID,
– wysyłania danych do ORCID.
Nie planuje się  masowego, obligatoryjnego pobierania danych. Dane z systemu ORCID mogą być sugerowane podmiotom, które mogą z nich skorzystać na potrzeby swojego sprawozdania lub autorom, którzy mogą uwzględnić je w swoich oficjalnych profilach w PBN.
Wysyłanie danych z systemu PBN do ORCID będzie możliwe w przyszłości po wyrażeniu na to zgody autora, którego konto w ORCID ma być zasilone publikacjami. Planowany termin oddania funkcjonalności to IV kwartał 2019 roku.
Gromadzenie numerów ORCID w systemach centralnych (POL-on/PBN) będzie się odbywało wyłącznie poprzez indywidualne konta użytkowników w systemie PBN.
Należy pamiętać o konieczności autoryzacji numeru ORCID w PBN.
API w PBN 2.0
W aplikacji PBN 2.0 masowe uzupełnianie danych będzie odbywać się poprzez interfejsy programistyczne – API.  Zapewnione zostanie wsparcie dla podmiotów, które będą chciały integrować się z PBN za pośrednictwem API.
Aby zapewnić wysoką jakość danych system PBN 2.0 będzie udostępniał swoje zasoby do pobrania dla podmiotów. Wśród tych zasobów będą miedzy innymi ministerialny wykaz czasopism naukowych, wykaz wydawców, wykaz konferencji naukowych. Elementy tych zasobów będą opatrzone oficjalnymi identyfikatorami, które będą następnie wykorzystywane w komunikacji z systemem PBN.
Nowe pola w Module Sprawozdawczym PBN
Wraz z wprowadzeniem Modułu Repozytoryjnego w tryb tylko „do odczytu” (5 sierpnia) na wersji demo aplikacji PBN Moduł Sprawozdawczy (https://pbn-demo.opi.org.pl/pbn-report-web/) zostanie zaprezentowany formularz dodawania publikacji uzupełniony o nowe pola odpowiadające wymaganiom rozporządzenia ws. POL-on. Upublicznienie formularzy na wersji demo ma za zadanie przygotowanie użytkowników do gromadzenia nowego rodzaju informacji oraz zebranie ewentualnych uwag zanim zmiany zostaną wdrożone w wersji produkcyjnej aplikacji.
Wraz z zmianami opracowane zostaną materiały mające na celu pomoc w interpretacji nowych pól i przebiegu procesu.

III. Forum Akademickie Nr 7-8/2019
1. Z artykułu Przewodniczący punktuje środowisko (Prof. dr hab. Maciej Żylicz, przewodniczący Zespołu ds. monitorowania wprowadzania ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce):
“Opublikowana przez ministerstwo lista wydawnictw monografii […] budzi duże kontrowersje. […] Zespół monitorujący reformę uważa, że zamiast obecnych dwóch grup (za 200 i za 80 punktów) powinny istnieć trzy grupy wydawnictw. Z grupy za 80 punktów powinna zostać wyłoniona dodatkowa grupa – za 40 punktów. […] Zespół proponuje – podobne zdanie ma Komitet Polityki Naukowej – aby we wrześniu/październiku br. wszystkie zespoły dyscyplinowe (powołane jeszcze raz w tym samym składzie, co wcześniej – takie działanie nie będzie w sprzeczności z zapisami Ustawy 2.0) oceniły stan list czasopism i wydawców, a także zaproponowały Komisji Ewaluacji Nauki kolejne iteracje procesu tworzenia list czasopism i wydawnictw”.
2. JSA – opinie
Z tekstu dra P.Jarnickiego, administratora systemów antyplagiatowych Jednolity System Antyplagiatowy do wymiany
„Nieskuteczność JSA wynika prawdopodobnie z algorytmu, który dorabia podobieństwo tam, gdzie go nie ma. Zbyt długie wskazania sprawiają, że weryfikowanie takich pomyłek systemu przez człowieka jest niesłychanie uciążliwe. JSA nie widzi też często podobieństwa tam, gdzie ono występuje, zwłaszcza jeśli jest to podobieństwo do zawartości Internetu.”

IV.  Pierwszy polski Science Slam zachęca do zgłaszania wystąpień