logo systemu POLON

Aktualności

 1.  Wprowadzenie zmienionych zasad wartościowania udziałów czasu pracy w reprezentowanych dyscyplinach
  2020-11-24 21:12:46
  W systemie POL-on planowane są modyfikacje w zakresie definiowania udziałów czasu pracy w poszczególnych reprezentowanych dyscyplinach.
  Planowane zmiany wprowadzą dodatkowe możliwości w zakresie notowania informacji o udziałach:
  – umożliwią notowanie informacji o udziale czasu pracy również w przypadku oświadczenia jednej dyscypliny (0 lub 100%);
  – umożliwią notowanie udziału czasu pracy na poziomie 0% (w przypadku osób biorących udział w prowadzeniu działalności naukowej);
  Tabela prezentująca dopuszczalne udziały czasu pracy w poszczególnych przypadkach znajduje się w artykule pomocy https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/dopuszczalne-wartosci-udzialow-obowiazujace-od-11-grudnia-2020/Rozwiązanie i terminy
  Kompleksowe rozwiązanie techniczne zostanie wdrożone do systemu POL-on 2 do dnia 11 grudnia 2020.
  Szczegóły techniczne zostały opublikowane w ramach dwóch artykułów:

  1. opis wersji importu 8.3  – udostępniony został kod wersji 8.3 xsd i specyfikacja rozwiązania w artykule pomocy  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/specyfikacja-interfejsow-masowej-wymiany-danych-w-systemie-pol-on-w-wersji-2-0/
   Rozwiązanie jest zgodne wstecznie z wersją 8.2 – dla tych którzy chcą korzystać z dotychczasowych wartości udziałów 25, 50, 75 – wystarczy zmienić numer wersji na 8.3
   Dla użytkowników, którzy muszą korzystać z dodatkowej możliwości 0% konieczne jest zastosowanie możliwości, które wnosi nowa wersja importu
  2. opis wersjonowania usług API REST POL-on 2 – udostępniony został artykuł o wersjonowaniu usług API REST w POL-on 2 oraz innych usług, które zostaną udostępnione wraz z wdrożeniem 11 grudnia 2020 https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/wersjonowanie-uslug-api/
 1. Zmiany w harmonogramie POL-on
  2020-11-24 11:14:56
  Zmiany mają związek z rozpoczęciem prac nad procesem oceny wydawnictw w systemie PBN, które uwzględniają gromadzenie zgłoszeń i ich ocenę przez Komisję Ewaluacji Nauki.
  W związku z powyższym termin realizacji modułu Dane finansowe instytucji, który planowany był na koniec bieżącego roku, został przesunięty. Na chwilę obecną wdrożenie modułu zaplanowane jest na koniec pierwszego kwartału 2021 r.
 2. Obowiązek aktualizowania danych w POL-onie
  2020-11-05 14:57:07
  Należy pamiętać o obowiązku utrzymywania aktualnych danych w systemie POL-on. Konieczność ta dotyczy w szczególności rejestrów Pracowników, Studentów oraz Osób ubiegających się o stopień doktora.
  Terminy na wprowadzanie i aktualizację danych wynikają z rozporządzenia MNiSW w sprawie danych przetwarzanych w POL-on z dnia 6 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 496):

  1. do wykazu pracowników dane należy wprowadzać w terminie 21 dni od dnia zatrudnienia nauczyciela akademickiego, innej osoby prowadzącej zajęcia, osoby prowadzącej działalność naukową lub biorącej udział w jej prowadzeniu; dDane te powinny być aktualizowane w terminie 21 dni od dnia zaistnienia zmiany albo uzyskania informacji o zmianie (w przypadku niektórych danych i sytuacji termin jest wydłużony do 30 dni od dnia zatrudnienia) (§ 9 rozporządzenia).
  2. do wykazu studentów dane należy wprowadzać w terminie 21 dni od dnia rozpoczęcia prowadzenia studiów;  dane te powinny być aktualizowane w terminie 30 dni od dnia zakończenia semestru i roku studiów (§ 10 rozporządzenia);
  3. do wykazu osób ubiegających się o stopień doktora dane należy wprowadzać w terminie 21 dni od dnia przyjęcia doktoranta do szkoły doktorskiej; na mocy decyzji MNiSW, dane należy wprowadzać także w terminie 21 dni od złożenia wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów przez osobę ubiegającą się o stopień doktora w trybie eksternistycznym lub studiów doktoranckich; dane powinny być aktualizowane  w terminie 21 dni od dnia zaistnienia zmiany albo uzyskania informacji o zmianie (§ 11 rozporządzenia).

Więcej informacji na temat uzupełniania poszczególnych danych w POL-onie można znaleźć w Pomocy systemu https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Nowe i zaktualizowane wpisy w Pomocy systemu

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/

Obszar Jakość danych – udostępnione raporty (6.11.2020)
Dane pracownika – Zatrudnienie (19.11.2020)
Postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego (20.11.2020)
Korekta i zmiana danych osobowych w postępowaniach awansowych (20.11.2020)
Zmiana jednostki prowadzącej postępowanie o nadanie stopnia doktora (24.11.2020)
Wygląd i zawartość modułu Baza dokumentów w postępowaniach awansowych (24.11.2020)
Dopuszczalne wartości udziałów w czasie pracy w oświadczonych dyscyplinach (25.11.2020)
Postępowania awansowe w okresie przejściowym – informacje ogólne (25.11.2020)
Wersjonowanie usług REST API POL-on 2 (25.11.2020)
Specyfikacja interfejsów masowej wymiany danych w systemie POL-on (25.11.2020)
Baza dokumentów w postępowaniach awansowych – role i uprawnienia (26.11.2020)
Nowe podejście do wprowadzania danych w module Baza dokumentów w postępowaniach awansowych (26.11.2020)
Dane pracownika – Oświadczenie o liczbie N (26.11.2020)

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Ewaluacja

 1.  Minister Edukacji i Nauki otrzymał analizę rozporządzenia o ewaluacji, uwzględniającą  opinie środowiska akademickiego przygotowaną przez prof. Elżbietę Żądzińską Przewodniczacą Komisji ds. Nauki KRASP.
  https://www.krasp.org.pl/resources/upload/dokumenty/list201124_MEiN-opiniaKN_ewaluacja.pdf
 2. Na kanale Youtube została umieszczona relacja z Konferencji LUMEN 2020, w tym Prezentacja “Techniczna obsługa procesu ewaluacji – od danych do informacji” Małgorzaty Paszkowskiej i Marka Michajłowicza z OPI PIB
  https://www.youtube.com/watch?v=D8Kz1RZgPYw  (1:58:39 – 2:55:39)
  Demo systemu SEDN zostanie upublicznione na początku grudnia i będzie dostępne dla wszystkich podmiotów, w odróżnieniu od poprzedniej ewaluacji, gdy dostęp do niego mieli tylko oceniający.

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

zegar w stylu retro

Ostatnie posiedzenie Komisji Socjalnej w 2020 roku

Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych przypomina,

że zgodnie z § 12 ust. 7 Regulaminu

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

w Katowicach

wnioski o dofinansowanie do wypoczynku pracownika, emeryta, rencisty

i wnioski o dofinansowanie kosztów wypoczynku dzieci

są przyjmowane do 15 grudnia danego roku kalendarzowego

w związku z koniecznością wypłaty w danym roku.

Ostatnie posiedzenie Komisji Socjalnej w 2020 roku

odbędzie się w dniu 17 grudnia.

Dostęp testowy do atlasu 3D: Complete Anatomy

Biblioteka SUM zachęca do korzystania z dostępu testowego do atlasu anatomicznego 3D: Complete Anatomy.

Complete Anatomy jest zaawansowaną, trójwymiarową platformą do nauki anatomii.
Aktywacji dostępu należy dokonać do końca listopada.
Więcej informacji na stronie: https://biblioteka.sum.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=810:dostep-testowy-do-atlasu-3d-complete-anatomy&catid=95&Itemid=531&lang=pl