logo sum

Komunikat 11/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r.

Komunikat 11/2020
z dnia 23 grudnia 2020 r.
Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 2316) do dnia 17 stycznia 2021 r. podtrzymuję ustalenia dotyczące formy kształcenia przekazane w punkcie I Komunikatu Nr 10/2020 z dnia 03.12.2020 r.

Do decyzji właściwych Dziekanów pozostawiam organizację realizacji zajęć na kierunkach prowadzonych w języku angielskim.

Rektor
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański


  Communication No. 11/2020 of December 23, 2020
of the Rector of the Medical University of Silesia in Katowice

In connection with the Regulation of the Council of Ministers of December 21, 2020, on the establishment of certain restrictions, orders and prohibitions in connection with the occurrence of a state of epidemic (Journal of Laws 2020, item 2316), until 17 January 2021, I maintain the arrangements concerning the form of education communicated in point I of Communication No. 10/2020 of December 3, 2020.

I leave the organization of programs conducted in English language to the decision of the specified Deans.

Rector
of the Medical University of Silesia in Katowice
prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański