logo systemu POLON

Aktualności

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

Informacja na temat sekcji 7 sprawozdania S-10 GUS
2021-01-22 13:10:19

Z uwagi na możliwe trudności w zebraniu rzetelnych informacji do sprawozdania S-10 za rok 2020 sekcja 7 (Studenci i absolwenci − ogółem, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik poza Polską) według kraju uzyskania świadectwa dojrzałości, możliwe jest wypełnienie tej sekcji bez Polaków według starych zasad.
Docelowo osoby z sekcji 7 – Polacy i cudzoziemcy, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik poza Polską – powinni być wykazywani według kraju uzyskania dyplomu ukończenia szkoły średniej II stopnia lub możliwie najlepszej oceny szacunkowej kraju pochodzenia.

logo systemu POLON

Pomoc systemu POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/

Zatrudnienie systemowe (25.01.2021)
Zatrudnienie systemowe jest rozwiązaniem systemowym pozwalającym reprezentować różne stany zatrudnienia pracownika w podmiocie, następujące po sobie lub współistniejące w tym samym czasie. Jest elastycznym i uniwersalnym bytem, który umożliwia rejestrację wielu danych definiujących obowiązki osób wymienionych w art. 342 ust. 3 pkt 1 ustawy 2.0:
-> nauczyciele akademiccy,
-> inne osoby prowadzące zajęcia,
-> osoby prowadzące działalność naukową,
-> osoby biorące udział w prowadzeniu działalności naukowej.

logo systemu POLON

Wdrożenie nowej wersji PBN

W dniu 19 stycznia 2021 r. zaktualizowano system PBN do wersji 21.0.0.
Najważniejsze modyfikacje/funkcjonalności wdrożone w tej wersji:
-> Profil Instytucji – dodatkowe kryterium filtrowania oświadczeń, w których brakuje dyscypliny (na liście dyscyplin dodano  kryterium “brak dyscypliny”, umożliwiające w prosty sposób wyszukać oświadczenia, w których nie została przypisana żadna dyscyplina);
->  naprawa błędu w Profilu Instytucji, polegającego na braku oznaczenia, że publikacja została przesłana na konto ORCID osoby;
Dla podmiotów zainteresowanych masową wymianą danych została opracowana aplikacja demonstrująca sposób integracji z API PBN. Aplikacja dostępna jest pod adresem https://github.com/OPI-LIL/pbn-micro-api-demo
Jest to przykładowa integracja z API PBN napisana w języku Java, może być inspiracją podczas tworzenia własnych integracji z API PBN.

logo systemu POLON

Aktualności

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

 1. Oświadczenia o zgodności danych za 2020 rok
  2021-01-22 09:15:09

  W dniu 27 stycznia 2021 r. planowane jest udostępnienie możliwości składania oświadczeń o zgodności danych za rok 2020.
  Uczelnie składają za ten rok jedno całościowe oświadczenie, dotyczące:
  > wykazu nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu,
  > wykazu studentów,
  > wykazu osób ubiegających się o stopień doktora,
  > wykazu instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki,
  > repozytorium pisemnych prac dyplomowych,
  > bazy dokumentów w postępowaniach awansowych,
  > bazy osób upoważnionych do podpisywania dokumentów.

  Sposób i miejsce składania oświadczeń pozostał taki sam jak w zeszłym roku.
  Oświadczenia należy złożyć do 31 stycznia 2021 r.

 2. Nowa walidacja na termin wprowadzania informacji o udziałach w czasie pracy w oświadczeniu o reprezentacji dyscyplin pracownika
  2021-01-22 09:10:02

  W dniu 21 stycznia 2021 r. została wprowadzona nowa terminowa walidacja na udziały w czasie pracy.
  Walidacja ta działa identycznie, jak wcześniej wprowadzone walidacje terminowe na oświadczenia (o reprezentacji dyscyplin oraz o zaliczeniu do liczby N).
  Nie można więc będzie wprowadzić lub zmienić informacji o udziale, jeśli data udziału będzie wcześniejsza niż 30 dni wstecz (liczone od dnia bieżącego).
  W uzasadnionych przypadkach, prośbę o udzielenie zgody na korektę wsteczną należy kierować do MEiN za pośrednictwem platformy ePUAP (podobnie jak w przypadku analogicznych walidacji dla oświadczeń).

 3. Udostępnienie funkcjonalności kar pracowniczych i wyroków sądowych
  2021-01-22 08:19:14

  W dniu 21 stycznia 2021 r. została wdrożona funkcjonalność kar dyscyplinarnych i wyroków sądowych w module Pracownicy (POL-on 2).

logo systemu POLON

Nowe rozporządzenie POL-on

W tegorocznym Dzienniku Ustaw pod pozycją 71 ukazało się Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 grudnia 2020 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000071
W nowym rozporządzeniu zostały doprecyzowane zapisy odnoszące się do różnych obszarów raportowanych danych, ważnych także dla celów ewaluacji – np. publikacji, czy opisów wpływu badań naukowych na społeczeństwo i gospodarkę.