ręka wrzuca do urny swój głos wyborczy

Komunikat Nr 1/2021

Komunikat Nr 1/2021

Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością uzupełnienia składu Rady Uczelni na kadencję od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2024 r. o jednego Członka (rezygnacja dotychczasowego Członka) uprzejmie informuję, że w dniu 20 stycznia 2021 r. Senat Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na wniosek Uczelnianej Komisji Wyborczej, przy uwzględnieniu § 18 Statutu SUM podjął Uchwałę Nr 1/2021 w sprawie określenia terminów zgłoszeń, przedstawienia listy kandydatów oraz uzupełnienia Rady Uczelni na kadencję do 31 grudnia 2024 r.

Mając na uwadze powyższe, a zarazem kierując się postanowieniami w/cyt. przepisu informuję, że zgłoszenia kandydatów do Rady Uczelni spośród członków wspólnoty Uczelni należy składać osobiście w dniach:

1 lutego 2021 r. w godzinach od 9.00 do 14.00

w siedzibie Uczelnianej Komisji Wyborczej (ul. Poniatowskiego 15, Katowice), pokój nr 114.

Przypominam, że kandydatów na członków Rady Uczelni może zgłaszać Rektor, a także członkowie Senatu w liczbie co najmniej ¼ statutowego składu.

Zgłoszenia dokonuje się na formularzu dostępnym na stronie internetowej Uczelni pod linkiem https://pracownik.sum.edu.pl/wybory-uczelniane/#pliki-do-pobrania

Formularz dostępny pod wskazanym adresem zawiera:

– oznaczenie zgłaszającego, uzasadnienie zgłoszenia Kandydata wraz z notą biograficzną.

– zgodę Kandydata na kandydowanie do Rady Uczelni i oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w § 17 Statutu, zgodnie z wzorem określonym przez Uczelnianą Komisję Wyborczą Uchwałą Nr 17/2020 z dnia 15 września 2020 r.

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej

   prof. dr hab. n. med. Jolanta Zalejska-Fiolka

LOGO PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe – PPK

Uprzejmie informuję, że od dnia 01 stycznia 2021 r. ruszył Program PPK dla instytucji będących Jednostkami Sektora Finansów Publicznych.

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach dokonał wyboru instytucji zarządzającej PPK.
Zarządzającym PPK w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach zostało Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.

Wszelkie informacje dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych dostępne są na stronie Pracownicze Plany Kapitałowe – PPK.

 

[Przesłano przez: Magdalena Sołtys]

logo systemu POLON

Aktualności

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/40

 1. Techniczna zmiana w obsłudze sprawozdań GUS za rok 2020
  2021-01-08 12:55:18

  W zeszłym roku system POL-on nie pozwalał zatwierdzić działu uzupełnianego ręcznie (to jest poprzez import plików  Excel), jeśli nie został do niego zaimportowany plik. Powodowało to, że uczelnie, które np. nie miały studentów należących do kategorii wykazywanej w danym dziale, importowały puste lub wypełnione zerami pliki (po to, by móc zatwierdzić dział, a następnie całe sprawozdanie), co z kolei powodowało problem z obsługą tych plików po stronie hurtowni.W tym roku można zatwierdzić działy uzupełniane ręcznie bez konieczności importu pustych lub zerowych plików. System wyświetli tylko ostrzeżenie „Uwaga: dział nie zawiera żadnych danych statystycznych. Jego zatwierdzenie oznacza potwierdzenie, że  jest to zgodne ze stanem faktycznym. Czy kontynuować?”, po to, aby zminimalizować ryzyko zatwierdzenia pustych działów przez pomyłkę.  System nie pozwala już na import pustych lub zerowych plików (traktuje takie pliki jako błędne).
  Zgodnie z ustaleniami MNISW: sprawozdania S-10 i S-11 zostaną udostępnione w systemie na początku stycznia 2021 r. , sprawozdanie S-12 zostanie udostępnione w systemie 1 lutego 2021 r.

  Wszystkie trzy rodzaje sprawozdań (S-10, S-11, S-12) uczelnie są zobowiązane przekazać do 21 lutego 2021 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

 2. Udostępnienie formularza Informacji o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych za 2020 r.
  2021-01-11 14:57:33

  W dniu 11 stycznia 2021 r. w systemie POL-on 2.0 został udostępniony formularz Informacji o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych za rok 2020.
  Formularz jest widoczny w module Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych za rok 2020 dla osób posiadających rolę INST_PR_SPR. Należy w nim uzupełnić przeciętne zatrudnienie osób niepełnosprawnych w poszczególnych miesiącach ubiegłego roku, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.Do złożenia formularza zobligowane są uczelnie publiczne podlegające pod MEiN i uczelnie niepubliczne.
  Termin przesłania sprawozdania do Ministerstwa: 31 stycznia 2021 r.
  Więcej informacji dotyczących wypełniania formularza https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/informacja-o-zatrudnieniu-osob-niepelnosprawnych/

 3. Informacja na temat sekcji „Słuchacze, uczestnicy kształcenia specjalistycznego, doktoranci – ogółem, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik poza Polską” w sprawozdaniu S-12 GUS
  2021-01-12 08:20:59

  Mając na uwadze realne możliwości w pozyskaniu danych za rok akademicki 2020/21, zwłaszcza w odniesieniu do absolwentów, wypełnienie sekcji  „Słuchacze, uczestnicy kształcenia specjalistycznego, doktoranci – ogółem, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik poza Polską” w sprawozdaniu S-12 za rok 2020 wyjątkowo nie jest obligatoryjne.Jednocześnie należy pamiętać, że trzeba zbierać informacje o osobach, które otrzymały świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik poza Polską. Informacja ta będzie już stałym elementem sprawozdawczości w zakresie danych o uczestnikach studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego oraz o doktorantach w sprawozdaniu S-12.

  Szczegółowy komunikat GUS na ten temat jest dostępny tutaj https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/wp-content/uploads/2020/12/Komunikat-dot.-S-12-za-2020-r..pdf oraz w dedykowanym wpisie Pomocy systemu POL-on https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/sprawozdawczosc-gus-za-2020-rok/

logo systemu POLON

Pomoc systemu POL-on

 1. Informacja o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (12.01.2021)
 2. Sprawozdawczość GUS za 2020 rok (aktualizacja 12.01.2021)

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

Mając na uwadze coraz częstsze pytania pracowników o udostępnianie ich danych osobowych w związku z organizacją szczepień w ramach Narodowego Program Szczepień przeciw COVID-19, a także w związku z sytuacją pandemiczną oraz ciążących na Uczelni jako pracodawcy obowiązkach prawnych w postaci odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy w korelacji z przepisami prawa prywatności, proszę o zapoznanie się z załączoną  klauzulą informacyjną.

                                                                                 Kierownik

Działu ds. Pracowniczych i Socjalnych

               Jolanta Samborska – Kozak

Klauzula informacyjna dla pracowników (COVID-19)

Śląski Uniwersytet medyczny w Katowicach w związku z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO informuje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych w związku z pandemią COVID-19:

Cel przetwarzania

Podstawa prawna z Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO).

Ochrona zdrowia i zapobieganie rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych.

 • art. 6 ust. 1 lit. d RODO,
 • art. 9 ust. 2 lit. i RODO.

Ochrona żywotnych interesów
pracownika lub współpracownika.

 • art. 6 ust. 1 lit. d RODO,
 • art. 9 ust. 2 lit. c RODO.

Wykonanie przez pracodawcę obowiązków prawnych w postaci odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy, a w szczególności ciążących na pracodawcy obowiązków ochrony zdrowia i życia pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 207 § 1 i § 2 pkt 1–3 oraz art. 229 KP (tak również: orzeczenie SN z 18.12.2002 r., I PK 44/02),
 • art. 9 ust. 2 lit. b RODO.

Wykonanie przez pracodawcę obowiązków prawnych w postaci przekazywania informacji uprawnionym organom i służbom, w tym służbom sanitarno-epidemiologicznym.

 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.) w zakresie w jakim pracodawca obowiązany jest do udzielania uprawnionym organom, w tym służbom sanitarno-epidemiologicznych informacji w zakresie objętym przepisami obowiązującego prawa,
 • art. 9 ust. 2 lit. b RODO w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy.

Organizacja szczepień w ramach Narodowego Program Szczepień przeciw COVID-19

 • art. 9 ust. 2 lit. a RODO – tj. świadoma i dobrowolna zgoda zainteresowanego szczepieniami pracownika, w tym zgoda na przekazanie danych osobowych podmiotom leczniczym realizującym szczepienia.

Dane przetwarzane dla wyżej wskazanych celów mogą być udostępniane szczególnym kategoriom odbiorców, którzy są do tego upoważnieni przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa (art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi t.j. Dz.U. 2020 poz. 1845 ze zm.) – np. służbom Głównego Inspektoratu Sanitarnego, bądź innym służbom kryzysowym.

Przekazywane dane, poza danymi podstawowymi, jak imię i nazwisko, obejmować mogą informacje o adresie zamieszkania lub danych kontaktowych, w celu ułatwienia skontaktowania się z pracownikiem lub współpracownikiem, gdyby zaistniało zagrożenie o charakterze sanitarnym.

Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych, zasady przetwarzania i przysługujące prawa z zakresu ochrony danych osobowych nie zmieniają się.