KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

Mając na uwadze coraz częstsze pytania pracowników o udostępnianie ich danych osobowych w związku z organizacją szczepień w ramach Narodowego Program Szczepień przeciw COVID-19, a także w związku z sytuacją pandemiczną oraz ciążących na Uczelni jako pracodawcy obowiązkach prawnych w postaci odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy w korelacji z przepisami prawa prywatności, proszę o zapoznanie się z załączoną  klauzulą informacyjną.

                                                                                 Kierownik

Działu ds. Pracowniczych i Socjalnych

               Jolanta Samborska – Kozak

Klauzula informacyjna dla pracowników (COVID-19)

Śląski Uniwersytet medyczny w Katowicach w związku z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO informuje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych w związku z pandemią COVID-19:

Cel przetwarzania

Podstawa prawna z Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO).

Ochrona zdrowia i zapobieganie rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych.

  • art. 6 ust. 1 lit. d RODO,
  • art. 9 ust. 2 lit. i RODO.

Ochrona żywotnych interesów
pracownika lub współpracownika.

  • art. 6 ust. 1 lit. d RODO,
  • art. 9 ust. 2 lit. c RODO.

Wykonanie przez pracodawcę obowiązków prawnych w postaci odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy, a w szczególności ciążących na pracodawcy obowiązków ochrony zdrowia i życia pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 207 § 1 i § 2 pkt 1–3 oraz art. 229 KP (tak również: orzeczenie SN z 18.12.2002 r., I PK 44/02),
  • art. 9 ust. 2 lit. b RODO.

Wykonanie przez pracodawcę obowiązków prawnych w postaci przekazywania informacji uprawnionym organom i służbom, w tym służbom sanitarno-epidemiologicznym.

  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.) w zakresie w jakim pracodawca obowiązany jest do udzielania uprawnionym organom, w tym służbom sanitarno-epidemiologicznych informacji w zakresie objętym przepisami obowiązującego prawa,
  • art. 9 ust. 2 lit. b RODO w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy.

Organizacja szczepień w ramach Narodowego Program Szczepień przeciw COVID-19

  • art. 9 ust. 2 lit. a RODO – tj. świadoma i dobrowolna zgoda zainteresowanego szczepieniami pracownika, w tym zgoda na przekazanie danych osobowych podmiotom leczniczym realizującym szczepienia.

Dane przetwarzane dla wyżej wskazanych celów mogą być udostępniane szczególnym kategoriom odbiorców, którzy są do tego upoważnieni przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa (art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi t.j. Dz.U. 2020 poz. 1845 ze zm.) – np. służbom Głównego Inspektoratu Sanitarnego, bądź innym służbom kryzysowym.

Przekazywane dane, poza danymi podstawowymi, jak imię i nazwisko, obejmować mogą informacje o adresie zamieszkania lub danych kontaktowych, w celu ułatwienia skontaktowania się z pracownikiem lub współpracownikiem, gdyby zaistniało zagrożenie o charakterze sanitarnym.

Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych, zasady przetwarzania i przysługujące prawa z zakresu ochrony danych osobowych nie zmieniają się.