Wykonanie termomodernizacji obiektów Zakładów Teorii Medycyny w Katowicach – Ligocie przy ul. Medyków 18 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

TERMOMODERNIZACJA ZTM

„Wykonanie termomodernizacji obiektów Zakładów Teorii Medycyny w Katowicach – Ligocie przy ul. Medyków 18 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach”


Nazwa programu, w ramach którego projekt jest realizowany

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach PODDZIAŁANIA 1.3.1 Osi Priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki.

Informacje o projekcie

Umowa o dofinansowanie projektu nr POIS.01.03.01-00-0148/16-00 została podpisana w dniu 28.02.2017.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie termomodernizacji budynku Zakładów Teorii Medycyny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Medyków 18.

Głównym celem realizacji przedsięwzięcia jest uzyskanie zwiększonej efektywności energetycznej budynku Zakładów Teorii Medycyny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Działania podjęte przez Beneficjenta przyczynią się również do zmniejszenia poboru energii cieplnej, a tym samym poprawy środowiska naturalnego. Inwestycja będzie miała realny wpływ na podniesienie komfortu użytkowania budynku.

W ramach inwestycji zaplanowano: wykonanie niezbędnych prac demontażowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie izolacji termicznych ścian, stropów oraz dachu, wykonanie instalacji odgromowej, wykonanie nowych instalacji wewnętrznych, w tym solarnej (dla wytwarzania c.w.u.), fotowoltaicznej, c.o. i wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej.

Czas trwania projektu: 28.02.2017 – 30.09.2020

Wartość projektu brutto: 23 350 938,97 PLN

w tym:

  • dofinansowanie 10 268 789,49 PLN
  • wkład własny 13 082 149,48 PLN

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą (IZ) narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

  1. specjalny adres e-mail ( ) lub
  2. elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (https://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci).