Zintegrowane Programy Uczelni SUM

 

„Zintegrowane Programy Uczelni SUM”
nr Projektu POWR.03.05.00-00-Z095/17-00

Projekt realizowany w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, umowa o dofinansowanie została podpisana z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.


Wartość Projektu: 1 444 404,00 zł

Wkład Europejskiego Fundusz Społecznego: 1 217 343,69 zł

Strona Projektu oraz Rekrutacja: http://zintegrowaneprogramyuczelni.sum.edu.pl


Cele oraz efekty projektu
:

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego

Cel ten wynika bezpośrednio z problemów opisanych w POWER, jego realizacja przyczyni się bezpośrednio do realizacji celu szczegółowego osi priorytetowej III

1. Moduł KOMPETENCJE:

Studenci / Studentki kierunku Pielęgniarstwo:

  • organizację zajęć warsztatowych z obszaru kompetencji komunikacyjnych w relacji pielęgniarka – pacjent, pielęgniarka – rodzina / opiekunowie pacjenta, praca w zespole interdyscyplinarnym,
  • zadania praktyczne z obszaru kompetencji zawodowych: udział pielęgniarki w Kompleksowej Ocenie Geriatrycznej realizowanych w formie projektowej,
  • wizyty studyjne studentek/studentów w placówkach opieki geriatrycznej.

2. Moduł STAŻE:

Studenci / Studentki kierunku Kosmetologia:

  • realizację wysokiej jakości staży, zgodnych z Zaleceniami Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży 2014/C 88/01, które będą ukierunkowane na problematykę związaną z przeprowadzaniem zabiegów kosmetycznych u osób starszych przy jednoczesnym położeniu nacisku na elementy właściwej komunikacji z tą grupą wiekową. Ponadto studentki/studenci nabędą pierwsze referencje, co zwiększy ich konkurencyjność na rynku pracy.

3. Moduł INSTYTUCJE:

  • realizacja szkoleń dla kadry dydaktycznej uczelni (Szkolenie z tworzenia materiałów e-learningowych,
  • realizacji szkoleń dla kadry zarządczej uczelni (PRINCE 2 Foundation, szkolenia: z j. angielskiego poziom minimum B2, z Wyceny Technologii, z zakresu działań kadrowych, z zakresu mechanizmów funkcjonowania spółek celowych oraz spółek spin-off, z zakresu zarządzania zespołem pracowniczym, z zakresu planowania, organizacji i zarządzaniem eventami),
  • zakup licencji platformy dydaktyczno – szkoleniowej.