logo Fundacja Na Rzecz Nauki Polskiej

Nabór wniosków do Konkursu START 2022

W imieniu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie w programie START, w którym młodzi uczeni mogą zdobyć stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe.

Program skierowany jest do naukowców ze znaczącymi sukcesami w swojej dziedzinie nauki, którzy:

  • mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe);
  • są doktorantami bądź doktorami w Polsce lub wykonują prace B+R w Polsce
    w podmiocie, którego jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych ( PRACE B+R tzw. prace badawczo-rozwojowe są to systematycznie prowadzone prace twórcze podjęte w celu zwiększenia zasobu wiedzy, w tym wiedzy o człowieku, kulturze i społeczeństwie, jak również w celu znalezienia nowych zastosowań dla tej wiedzy)
  • nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku (o stypendium w najbliższym konkursie mogą się starać kandydaci urodzeni w roku 1991 lub później ). Wiek ten może zostać przedłużony w następujących przypadkach:

– z tytułu urodzenia lub przysposobienia dziecka wiek ulega przedłużeniu w przypadku kobiet, które urodziły dziecko lub osób, które przysposobiły dziecko, o 1 rok na każde dziecko, niezależnie od daty urodzenia lub przysposobienia dziecka,

– z tytułu przerwy w pracy naukowej o maksymalnie 2 lata, przy czym wiek ulega przedłużeniu o wszystkie udokumentowane okresy przerw w prowadzeniu badań naukowych trwające łącznie nie krócej niż 12 miesięcy w przypadku ubiegania się o przedłużenie o jeden rok lub nie krócej niż 24 miesiące w przypadku ubiegania się o przedłużenie o dwa lata.

Nabór wniosków prowadzony jest do 22.11.2021 r.

Bliższe informacje i na stronie internetowej programu:

https://www.fnp.org.pl/oferta/start