logo systemu POLON

Aktualności POL-on

1. W dniu 3 lutego została udostępniona nowa edycja raportu „Raport na potrzeby weryfikacji średniej liczby pracowników w roku 2022”. Dostępny jest on z poziomu modułu Raporty w grupie GUS dla użytkowników posiadających rolę INST_PR.
2. Nowelizacja Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 13 stycznia br. w kontekście dziedzin i dyscyplin oraz oświadczeń pracowników
2023-02-03
W dniu 31 stycznia br. weszła w życie Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z jej zapisami w przypadku zmiany w klasyfikacji dziedzin/wyodrębnienia w klasyfikacji dziedzin dyscypliny, w której osoba prowadzi działalność naukową lub bierze udział w prowadzeniu działalności naukowej, składa/może złożyć stosowne oświadczenie. W module Pracownicy została wdrożona funkcjonalność umożliwiająca zarejestrowanie oświadczeń. Więcej informacji znajduje się pod adresem https://polon.nauka.gov.pl/aktualnosci/o/10/nowelizacja-ustawy-prawo-o-szkolnictwie-wyzszym-i-nauce-z-dn-13-stycznia-2023-r-w-kontekscie-dziedzin-i-dyscyplin-oraz-oswiadczen-pracownikow/494171
3. Komunikat w zakresie modułu Studenci
2023-02-08
W dniu 2 lutego  w systemie POL-on została czasowo wprowadzona modyfikacja, wyłączająca walidację dotyczącą równoczesnego studiowania na tym samym kierunku studiów w ramach dwóch form studiów – stacjonarnych i niestacjonarnych. Walidacja zostanie przywrócona ponownie wraz z początkiem roku akademickiego 2024/2025. Do tego czasu wymagane jest dostosowanie przez uczelnie wewnętrznych aktów prawnych w taki sposób, aby nie istniała możliwość jednoczesnego studiowania na tym samym kierunku studiów w ramach dwóch form studiów (stacjonarnych i niestacjonarnych).
4. Uwzględnienie zmienionego słownika dziedzin i dyscyplin
2023-02-10
W dniu 10 lutego br. została wdrożona zmiana w module Szkoły doktorskie umożliwiająca wskazanie zmienionych dyscyplin oraz dyscyplin, w których uczelnia uzyskała kategorię A+, A, B+ w ostatniej ewaluacji.