Flagi państ

Szkolenia językowe dla pracowników SUM – IV nabór uzupełniający

(od 21 maja 2019 r. od godziny 08:00 do 26 maja 2019 r. do godziny 23:59)

Informujemy, że mając na uwadze dotychczasowe wyniki procedury rekrutacyjnej do udziału w kursach języka angielskiego dla pracowników administracyjnych i dydaktycznych SUM, oraz omyłkowe wcześniejsze zamknięcie formularza rekrutacyjnego w III naborze uzupełniającym, ogłaszamy IV nabór uzupełniający, który będzie dotyczył tylko niektórych grup językowych, zgodnie z informacją poniżej.

Wolne miejsca w grupach:

– język specjalistyczny dla pracowników biblioteki SUM- 2 miejsca wolne
– język specjalistyczny dla pracowników administracyjnych (język urzędowy) – 3 miejsca wolne
– Bytom, grupa B2 – 3 miejsca wolne
– Rektorat, grupa B2 – 1 miejsce wolne
– Katowice Ligota, grupa B1 – 3 miejsca wolne
– Katowice Ligota, grupa B2 – 4 miejsca wolne

UWAGA – prosimy, aby w IV naborze uzupełniającym wzięły udział osoby zainteresowane dołączeniem tylko do ww. grup. W przypadku pozostałych grup, wolne miejsca zostały wyczerpane. Prosimy nie rekrutować się do niewymienionych wyżej grup.

Ponadto w związku z faktem, że kursy języka angielskiego rozpoczęły się od 13.05.2019 r., na stronie projektu, w zakładce Aktualności jest dostępny harmonogram zajęć dla poszczególnych grup – prosimy o zapoznanie się z nim przed uzupełnieniem formularza rekrutacyjnego.

Osoby, które dołączą do ww. grup, w wyniku IV naboru uzupełniającego, otrzymają wsparcie projektowe w postaci 28 zajęć (90 min. przez kolejne 28 tygodni).

W IV naborze uzupełniającym mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani pracownicy administracyjni i dydaktyczni SUM, którzy spełniają kryteria udziału wynikające z Regulaminu (Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 52/2019 z dnia 18.03.2019 r. Rektora SUM). W szczególności mogą w nim wziąć udział pracownicy, którzy w wyniku dotychczasowej rekrutacji znaleźli się na listach rezerwowych lub na listach osób niezakwalifikowanych, a są w dalszym ciągu zainteresowani udziałem w kursie i chcą zdecydować się na udział w innej lokalizacji, niż ta którą pierwotnie wybrali (pod warunkiem, że są wolne miejsca w grupie, której poziom reprezentują, zgodnie
z rozpiską powyżej). Przypominamy, że kurs trwa 30 tygodni.

IV nabór uzupełniający odbędzie się w okresie: od 21 maja 2019 r. od godziny 08:00 do 26 maja 2019 r. do godziny 23:59 poprzez formularz rekrutacyjny online, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej projektu, w zakładce Formularz rekrutacyjny https://sum.edu.pl/uczelnia/pracownik/welcome-to-sum

Będzie on aktywny w ww. terminie i dostępny dla wszystkich zainteresowanych, bez względu na obecność w ww. dniach w miejscu pracy (możliwość rekrutacji będzie zależna tylko od dostępności do Internetu w wyżej wskazanym okresie). W przypadku kursu języka angielskiego ogólnego dla poziomów A2 – B2, kandydat jest zobowiązany do rozwiązania testu językowego na platformie e-learningowej SUM, do czego niezbędny jest adres
e-mail pracownika i hasło.

UWAGA – pracownicy nieposiadający służbowego e-maila są proszeni o skontaktowanie się z Działem ECI.

Szczegóły dotyczące rekrutacji w projekcie zostały określone w Regulaminie, który stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 52/2019 z dnia 18.03.2019 r. Rektora SUM.

Wszystkie dokumenty dotyczące realizowanego projektu są dostępne na stronie internetowej projektu https://sum.edu.pl/uczelnia/pracownik/welcome-to-sum

[Przesłano przez: Dominika Grzeszczyk]

pas startowy jako synonim startu do innowacji medycznych

Akademicki Pas Startowy Innowacji Medycznych już 3 czerwca 2019 r.

Centrum Transferu Technologii SUM wraz z dr hab. n. med. Zbigniewem Nawratem serdecznie zapraszają do udziału w drugiej edycji wydarzenia pn.: „Akademicki Pas Startowy Innowacji Medycznych”, które odbędzie się podczas dnia otwartego Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu 3 czerwca 2019 r.

Spotkanie będzie miało charakter brunchu naukowo-biznesowego, na którym podczas krótkich 7-10 minutowych wystąpień, studenci naszej Uczelni będą mieli okazję zaprezentować własne pomysły, rozwiązania naukowe oraz wynalazki, które z uwagi na swą innowacyjność mają potencjał i szansę na komercjalizację.
W związku z powyższym wszystkich studentów i doktorantów, chcących wziąć udział w „Akademickim Pasie Startowym Innowacji Medycznych”, zapraszamy do przesłania swojego zgłoszenia na adres mailowy: do dnia 28 maja 2019 r.

Zgłoszenie powinno zawierać:
– tytuł wystąpienia (czas wystąpienia),
– dane twórcy/ów, wynalazców, pomysłodawców,
– krótki opis tematu wystąpienia/tytułu wynalazku,
– informacje o sprzęcie niezbędnym do przeprowadzenia wystąpienia celem zabezpieczenia odpowiedniej obsługi technicznej.

Podczas aktywnego networkingu uczestnicy będą mogli prowadzić indywidualne rozmowy z przedsiębiorcami i inwestorami, co umożliwi nawiązanie interdyscyplinarnych relacji będących podstawą przyszłych projektów badawczo-rozwojowych oraz współpracę z partnerami naukowymi i biznesowymi.
Kontakt: Centrum Transferu Technologii, tel.: 32 208 36 92, e-mail: .

 

[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]

mężczyzna ze sztangą na siłowni

MultiSport Plus typu Pracownik

Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych informuje, że firma Benefit Systems S.A. przygotowała ofertę dla użytkowników Karnetu sportowego MultiSport Plus typu Pracownik polegającą na możliwości bezpłatnego zamówienia zagranicznej karty MultiSport obowiązującej w wybranym kraju: Chorwacja, Bułgaria, Czechy, Słowacja.

Promocja dedykowana jest Użytkownikom korzystającym zarówno z karnetów podlegających dofinansowaniu z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, jak i z karnetów pełnopłatnych, finansowanych we własnym zakresie.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.kartamultisport.pl/kartazagraniczna

[Przesłano przez: Beata Urbańczyk]

pracownicy siedzą przy stole i obradują nad wynikami firmy

Kolejne posiedzenie Komisji Rektorskiej ds. opracowania nowego Statutu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

W dniu 07.05.2019 r. odbyło się kolejne posiedzenie, powołanej Zarządzeniem Nr 188/2018 z dnia 10.10.2018 r. Rektora SUM w Katowicach, Komisji Rektorskiej ds. opracowania nowego Statutu.

W trakcie spotkania Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior Przewodniczący Komisji przedstawił 23 uwagi wniesione przez zakładowe organizacje związkowe SUM do projektu Statutu, z których część uwzględniono wprowadzając zmiany do jego treści.

Podczas posiedzenia jednogłośnie podjęto Uchwałę Nr 2/2019 w sprawie zaopiniowania uwag zakładowych organizacji związkowych do projektu Statutu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Ostateczny projekt Statutu został przekazany na ręce JM Rektora a kolejnym etapem procedowania będzie uzyskanie opinii Rady Uczelni i włączenie do porządku obrad, zgodnie z podjętymi przez Senat ustaleniami w zakresie terminów uchwalenia Statutu.

[Przesłano przez: Ewelina Polis – Kierownik Działu Kontroli i Audytu Audytor wewnętrzny]

ułożona na stercie prasa i okulary

Uprawnienia SUM do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego wg nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin

Działając na podstawie art. 177 ust 3 Ustawy z dnia 03.07.2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 r. poz. 1669) Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 30.04.2019 r. ogłosiła komunikat dotyczący przyporządkowania uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego do nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin.

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie: nauki farmaceutyczne, nauki medyczne, nauki o zdrowiu.

[Przesłano przez: Monika Mielcarz]