mężczyzna ze sztangą na siłowni

MultiSport Plus typu Pracownik

Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych informuje, że firma Benefit Systems S.A. przygotowała ofertę dla użytkowników Karnetu sportowego MultiSport Plus typu Pracownik polegającą na możliwości bezpłatnego zamówienia zagranicznej karty MultiSport obowiązującej w wybranym kraju: Chorwacja, Bułgaria, Czechy, Słowacja.

Promocja dedykowana jest Użytkownikom korzystającym zarówno z karnetów podlegających dofinansowaniu z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, jak i z karnetów pełnopłatnych, finansowanych we własnym zakresie.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.kartamultisport.pl/kartazagraniczna

[Przesłano przez: Beata Urbańczyk]

pracownicy siedzą przy stole i obradują nad wynikami firmy

Kolejne posiedzenie Komisji Rektorskiej ds. opracowania nowego Statutu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

W dniu 07.05.2019 r. odbyło się kolejne posiedzenie, powołanej Zarządzeniem Nr 188/2018 z dnia 10.10.2018 r. Rektora SUM w Katowicach, Komisji Rektorskiej ds. opracowania nowego Statutu.

W trakcie spotkania Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior Przewodniczący Komisji przedstawił 23 uwagi wniesione przez zakładowe organizacje związkowe SUM do projektu Statutu, z których część uwzględniono wprowadzając zmiany do jego treści.

Podczas posiedzenia jednogłośnie podjęto Uchwałę Nr 2/2019 w sprawie zaopiniowania uwag zakładowych organizacji związkowych do projektu Statutu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Ostateczny projekt Statutu został przekazany na ręce JM Rektora a kolejnym etapem procedowania będzie uzyskanie opinii Rady Uczelni i włączenie do porządku obrad, zgodnie z podjętymi przez Senat ustaleniami w zakresie terminów uchwalenia Statutu.

[Przesłano przez: Ewelina Polis – Kierownik Działu Kontroli i Audytu Audytor wewnętrzny]

ułożona na stercie prasa i okulary

Uprawnienia SUM do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego wg nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin

Działając na podstawie art. 177 ust 3 Ustawy z dnia 03.07.2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 r. poz. 1669) Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 30.04.2019 r. ogłosiła komunikat dotyczący przyporządkowania uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego do nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin.

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie: nauki farmaceutyczne, nauki medyczne, nauki o zdrowiu.

[Przesłano przez: Monika Mielcarz]

zdjęcie studentów w biretach na auli

Ustanowiono Pełnomocnika ds. utworzenia Szkoły Doktorskiej w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Zarządzeniem Nr 74/2019 z dnia 25.04.2019 r. ustanowił Panią prof. dr hab. n. med. Katarzynę Mizię-Stec Pełnomocnikiem ds. utworzenia Szkoły Doktorskiej na okres od dnia 01.05.2019 r. do dnia powołania Dyrektora Szkoły Doktorskiej.

Do zadań Pełnomocnika należeć będzie:

1) przygotowanie, nie później niż do dnia 28.06.2019 r., materiałów niezbędnych do wydania Zarządzenia o utworzeniu Szkoły Doktorskiej obejmujących m.in. projekt struktury organizacyjnej, zadania Szkoły Doktorskiej, wykaz nauczycieli akademickich oraz innych osób, proponowanych do prowadzenia zajęć w ramach programu kształcenia,
2) przedstawienie opinii w sprawie projektu Regulaminu Szkoły Doktorskiej, programu kształcenia oraz zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej.

Ww. Zarządzeniem zobowiązano Kierowników jednostek organizacyjnych SUM do ścisłej współpracy z Pełnomocnikiem w zakresie zadań pozostających w jego kompetencji.

[Przesłano przez: Ewelina Polis – Kierownik Działu Kontroli i Audytu Audytor wewnętrzny]

konferencja, aula, słuchacze

Powołanie pierwszej Rady Uczelni

Senat Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Uchwałą nr 18/2019 z dnia 24.04.2019 r. powołał Pierwszą Radę Uczelni na kadencję od 01.03.2019 r. do 31.12.2020 r.

W skład Rady Uczelni, zgodnie z § 1 Uchwały nr 149/2018 Senatu Uczelni z dnia 21.11.2018 r. w sprawie określenia sposobu powołania i zadań Pierwszej Rady, wchodzi 6 osób powołanych przez Senat, w tym 3 osoby spoza wspólnoty Uczelni oraz Przewodniczący Samorządu Studenckiego.

Spośród członków wspólnoty Uczelni powołani zostali:
1. prof. dr hab. n. med. Zenon Czuba,
2. prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior,
3. prof. dr hab. n.med. Bogusław Okopień,

natomiast spoza wspólnoty akademickiej:
1. dr Stanisław Dyląg,
2. Janusz Olszowski,
3. Janusz Szulik.

Na Przewodniczącego Rady Senat SUM wybrał Stanisława Dyląga.

[Przesłano przez: Ewelina Polis – Kierownik Działu Kontroli i Audytu Audytor wewnętrzny]