logo sum

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH ZA 2021 ROK

Wobec konieczności dostarczenia podatnikom informacji PIT-11 w ustawowym terminie do końca lutego 2022, informujemy że informacje o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2021 rok PIT-11 będą przesyłane listem poleconym na adresy korespondencyjne udostępnione w Uczelni.

Roczne rozliczenie podatku za rok 2021 podatnicy winni złożyć do właściwych (wg miejsca zamieszkania) Urzędów Skarbowych w terminie do dnia 30 kwietnia 2022 roku.

Zaświadczenia o wynagrodzeniach osiągniętych w 2020 roku przez zatrudnionych w Uczelni emerytów i rencistów, którzy zgłosili w Dziale ds. Pracowniczych i Socjalnych otrzymanie decyzji ZUS zostaną przekazane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych drogą pocztową do dnia 28 lutego 2022 roku.