osoba przegląda dokumenty w celu ich podpisania / usupełnienia danych

Informacja dotycząca zmian w zakresie wynagrodzeń w 2022 roku

Informacja dotycząca zmian w zakresie dotyczącym wynagrodzeń w 2022 roku

 1. Składka zdrowotna
  w całości płacona przez pracownika w wysokości 9% oraz brak możliwości odliczenia jej części w wysokości 7,75% od podatku.
 2. Kwota wolna od podatku
  zmiana z 43,67 miesięcznie tj. 524 zł rocznie do 425 zł miesięcznie tj. 5 100 zł rocznie, wniosek o jej stosowanie można złożyć w każdym momencie, a na jego podstawie zmiana zostanie zastosowana od miesiąca następującego po złożeniu wniosku.
 3. Próg podatkowy
  zmiana osiąganego przychodu w pierwszym progu z 85 528 zł do 120 000 zł.
 4. Niestosowanie kosztów uzyskania przychodów
  pracownik ma możliwość złożenia wniosku o niestosowanie kosztów uzyskania przychodów,
  wniosek zostanie uwzględnione od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Uczelnia otrzyma oświadczenie.
 5. Nieprzedłużanie terminu poboru zaliczki
  wniosek może złożyć każdy pracownik w każdym momencie, który będzie stosowany od miesiąca następującego po miesiącu jego złożenia
 6. Nowe ulgi
  1. Ulga dla klasy średniej
   korzystają pracownicy, których przychody mieszczą się w przedziale 68 412 zł – 133 692 zł rocznie odpowiednio od 5 701 zł do 11 141 zł miesięcznie,
   jeżeli podatnik w skali roku nie osiągnie przychodu w kwocie 68 412 zł lub przekroczy kwotę 133 692 zł to straci prawo do ulgi, skutkiem czego będzie dopłata do podatku w zeznaniu rocznym,
   Uczelnia nie naliczy ulgi dla klasy średniej tylko jeśli pracownik złoży oświadczenie o jej niestosowaniu lub zostanie ona rozliczona przez pracownika w zeznaniu rocznym.
  2. Ulga dla seniorów
   korzystają pracownicy, którzy mają ukończone kobiety 60 lat oraz mężczyźni 65 lat, zatrudnieni na umowę o pracę, którzy zrezygnowali z pobierania emerytury,
   pracownicy, którzy nie pobierają emerytury będą płacić podatek dopiero po przekroczeniu kwoty przychodu 85 528 zł,
   Uczelnia zastosuje ulgę tylko jeśli pracownik złoży oświadczenie o nabyciu prawa do korzystania z ulgi lub zostanie ona rozliczona przez pracownika w zeznaniu rocznym.
  3. Ulga dla rodzin 4+
   korzystają rodzice (w tym zastępczy i opiekuni prawni), którzy wychowują co najmniej czworo dzieci,
   pracownicy, którzy skorzystają z ulgi będą płacić podatek dopiero po przekroczeniu kwoty przychodu 85 528 zł,
   Uczelnia zastosuje ulgę tylko jeśli pracownik złoży oświadczenie o nabyciu prawa do korzystania z ulgi lub zostanie ona rozliczona przez pracownika w zeznaniu rocznym.
  4. Ulga na powrót
  5. korzystają osoby, które zmieniły rezydencję podatkową na polską zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 152 updof,
  6. w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych, licząc od początku roku, w którym podatnik przeniósł to miejsce zamieszkania, albo od początku roku następnego,
   Uczelnia zastosuje ulgę tylko jeśli pracownik złoży oświadczenie o nabyciu prawa do korzystania z ulgi lub zostanie ona rozliczona przez pracownika w zeznaniu rocznym.
   Wszystkie powyższe oświadczenia należy składać w Uczelni odrębnie dla każdego roku podatkowego.
logo systemu POLON

Aktualności POL-on

1. Zmiany w rejestracji źródeł finansowania umowy
2022-03-14

Od 15.04.2022 r. dane dotyczące źródeł finansowania umowy dla podmiotów innych niż podmioty Sieci Badawczej Łukasiewicz nie będą już rejestrowane w systemie POL-on 2.0. Od tego dnia źródła wcześniej zarejestrowane nie będą prezentowane w module Pracownicy.
Usunięta zostanie możliwość rejestracji i edycji tych wartości.
Specyfikacja XSD zostanie wkrótce zmodyfikowana. Dotychczasowa wersja XSD nadal obowiązuje, jednakże system podczas interpretacji danych
pominie ww. elementy.

2. Zaproszenie na konferencję „POL-on i PBN – planowane i wdrożone zmiany”
2022-03-24

MEiN wraz z OPI – PIB zaprasza na konferencję „POL-on i PBN – planowane i wdrożone zmiany”. Jest ona skierowana do kadry zarządzającej uczelni wyższych.
Spotkanie odbędzie się stacjonarnie 31.03.2022 w Warszawie. Obowiązuje rejestracja (ograniczona liczba miejsc) poprzez stronę
https://liderzy.nauka.gov.pl/lista#!/
Po wydarzeniu zostaną udostępnione prezentacje oraz nagranie całej konferencji.
Podczas spotkania zostanie przedstawiony harmonogram planowanych prac w POL-on (Studenci w POL-on 2.0, Dane finansowe, Inwestycje, Osoby
upoważnione do podpisywania dokumentów, Kształcenie specjalistyczne, Postępowania awansowe i doktoranci) i PBN (zmiany w usłudze API oraz połączenie z zewnętrznymi bazami, modyfikacje zakresu i wyglądu formularzy, nowe funkcjonalności).

logo systemu POLON

Aktualności POL-on

 1. Dodanie edycji dyscyplin rozprawy w danych osób ubiegających się o stopień doktora
  2022-03-01
  W dniu 28.02.2022 r. w module Osoby ubiegające się o stopień doktora, w zakładce Rozprawa doktorska dodano możliwość edycji wprowadzonych wcześniej dyscyplin rozprawy oraz okresu ich obowiązywania i zdjęto wymagalność z pola Data od kiedy obowiązuje dana dyscyplina. Nie ma konieczności uzupełniania okresów obowiązywania wstecz, jeśli nie ulegały zmianom.
 2. Wdrożenie sprawozdania z wykorzystania dotacji oraz sprawozdania z wykorzystania środków funduszu stypendialnego
  2022-03-09
  W dniu 09.03.2022 r. na produkcyjną wersję systemu POL-on zostały wdrożone dwa formularze sprawozdawcze:
  a) z wykorzystania dotacji na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej
  b) z wykorzystania środków funduszu stypendialnego w tym dotacji na świadczenia oraz środków na stypendia ministra za rok 2021.
Obydwa sprawozdania są dostępne w module Baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych ale są widoczne tylko dla podmiotów zobligowanych do ich złożenia.
Termin złożenia: 31 marzec 2022 r.
logo systemu POLON

Pomoc systemu POL-on

 1. Objaśnienia do Sprawozdania z wykorzystania funduszu stypendialnego w tym dotacji na świadczenia oraz środków na stypendia ministra w 2021 roku
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/wp-content/uploads/2022/03/OBJASNIENIA-2021-PUBLICZNE.pdf
 2. Objaśnienia do sprawozdania z wykorzystania dotacji za rok 2021
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/objasnienia-do-sprawozdania-z-wykorzystania-dotacji-za-rok-2021/