logo systemu POLON

Aktualności

1. Wznowienie odświeżania danych na środowisku demo
2022-07-12
18.07.2022 r. ostało wznowione odświeżanie danych na środowisku demonstracyjnym systemu.
2. Sprawozdawczość GUS S-M za rok 2021
2022-07-19
W dniu 19 lipca 2022 r. w wersji produkcyjnej systemu POL-on zostały udostępnione formularze GUS S-M (sprawozdanie o mobilności absolwentów) za rok 2021.
Dane powinny zostać sprawozdane wg stanu na dzień 31 grudnia danego roku sprawozdawczego i przekazane do GUS do dnia 31 sierpnia 2022 r.
Więcej informacji znajduje się pod adresem https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/sprawozdanie-o-mobilnosci-absolwentow-s-m-polon/
Reguły walidacji formularza mobilności opisane są pod adresem https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/wp-content/uploads/2020/08/Walidacje-formularza-mobilno%C5%9Bci.xlsx
3. Zniesienie walidacji blokującej zmiany w obszarze oświadczeń o dyscyplinach i N
2022-07-20
Walidacja uniemożliwiająca wprowadzenie oświadczeń o reprezentowanych dyscyplinach i zaliczeniu do N po upływie 30 dni od dnia złożenia danego oświadczenia została zniesiona. Aktualnie oświadczenia złożone w danym roku kalendarzowym można dodać lub usunąć w obrębie roku, w którym złożono oświadczenie oraz do dnia 31 stycznia roku następnego, gdy ubiega termin na złożenie oświadczenia o zgodności danych za rok ubiegły przez JM Rektora.
logo systemu POLON

ELA

OPI–PIB uruchomił na zlecenie MEiN siódmą edycję ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych. ELA pozwala zarówno obserwować aktywność zawodową absolwentów po uzyskaniu dyplomu, jak i monitoruje ich pracę w czasie studiów, a także przed ich rozpoczęciem.
ELA czerpie dane z POL-onu oraz wykorzystuje informacje z rejestru osób objętych ubezpieczeniem społecznym, który jest prowadzony przez ZUS.
Najświeższe dane dotyczą osób, które ukończyły studia w 2020 r. i obejmują okres co najmniej 12 miesięcy aktywności zawodowej po uzyskaniu dyplomu (do grudnia 2021 r.). System jest dostępny na stronie https://www.ela.nauka.gov.pl/pl
logo systemu POLON

Ewaluacja

W „Dzienniku Gazecie Prawnej” z 19 lipca jest publikacja wywiadu z wiceministrem nauki Włodzimierzem Bernackim, w którym informuje o tym, że Komisja Ewaluacji Nauki 15 czerwca przedstawiła uchwałę, na podstawie której minister edukacji i nauki podjął ostateczne decyzje o kategoriach naukowych.
W dużej części podtrzymał propozycje KEN. Najlepiej wypadły nauki ścisłe i teologiczne, bardzo dobrze wypadły uczelnie warszawskie.

https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C93078%2Cdgp-sa-juz-wyniki-ewaluacji-najlepiej-wypadly-nauki-scisle-i-teologiczne
https://edgp.gazetaprawna.pl/wydanie/58533,19-lipca-2022/74779,Gazeta-Prawna/1