URPM grafika prezentacyjna

URPM – Czy wiesz, że …

Czy wiesz, że …

W URPM można wyznaczyć podstawowe wartości statystyczne dla zmiennej liczbowej spośród danych wyszukanych w scenariuszu.
W przykładzie w pierwszym kroku wyszukano hospitalizacje z rozpoznaniem w hospitalizacji „E11.9 Cukrzyca insulinoniezależna”. W drugim kroku wybrano podstawowe kryterium filtrowania „Pomiar” z minimalną liczbą wyników ustawioną na 1. Na kafelku „Pomiar” określono warunek filtrowania „Kod i nazwa rodzaju pomiaru” wybierając ze słownika kody dla wagi pacjenta. Każdy z trzech szpitali posiada własny kod pomiaru a skrót nazwy szpitala pojawia się w linku zamieszczonym poniżej kodu. Należy kliknąć w prawym dolnym rogu ikonę „dyskietki”, aby zapisać scenariusz i rozpocząć wyszukiwanie informacji o pomiarze w trakcie hospitalizacji z kroku pierwszego.

obraz dekoracyjny

Aby wyliczyć wartości minimalną i maksymalną zmiennej liczbowej, jej średnią arytmetyczną, odchylenie standardowe oraz kwartyle, należy w prawym górnym rogu kliknąć na przycisk „Moduł statystyczny”. Następnie kliknąć na zakładce „Statystyki” pierwszą pozycję w grupie „Statystyki podstawowe” nazwaną „Opisz zmienną ilościową”. Pojawi się okno takie jak poniżej.

obraz dekoracyjny

W polu „Wybierz zmienne” z listy należy wybrać zmienną lub kilka zmiennych liczbowych. Drugie pole „Zmienna grupująca” jest opcjonalne. Po kliknięciu przycisku „Opisz” pojawi się tabela z wyliczonymi wartościami. Nagłówki kolumn tabeli są opisane po angielsku. Variable oznacza zmienną. Mean to średnia arytmetyczna, SD (standard deviation) – odchylenie standardowe, median – mediana (drugi kwartyl). Q1 i Q3 oznaczają odpowiednio pierwszy i trzeci kwartyl (quartile). Każda zmienna zostanie przedstawiona w osobnym wierszu.
W przykładzie został wybrany wiek pacjenta z kroku pierwszego i kolumna z pomiarem wagi z kroku drugiego. Menu widoczne z prawej strony, po kliknięciu w symbol z strzałką, umożliwia zapisanie tabeli do pliku.

obraz dekoracyjny

W kroku 3 scenariusza dodano kafelek „Dane pacjenta”, by uzyskać kolumnę określającą płeć pacjenta i dodać opcjonalną zmienną grupującą w oknie przedstawionym na drugim rysunku. Efekt wyliczeń z grupowaniem zamieszczono poniżej.

obraz dekoracyjny

Sposób użycia pozycji „Opisz zmienną ilościową”  wyjaśniono w instrukcji https://urpm.sum.edu.pl/dig-guide/statystyki/opisz_zmienna_ilosciowa.html.

Szkolenie dla pracowników SUM

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników dydaktycznych naszej Uczelni do udziału w szkoleniu „Innowacyjne metody prowadzenia zajęć dydaktycznych”, które odbędzie się w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Szczegóły dotyczące kursu:

 

Tematyka:

Uczestnicy kursu poznają wiele metod, które, wykorzystane podczas kształcenia studentów, pozytywnie wpłyną na ich zaangażowanie oraz zainteresowanie tematyką zajęć. W ramach szkolenia będzie mowa m.in. o wykorzystaniu:

  • gier i gamifikacji
  • myślenia wizualnego
  • map myśli oraz infografik

 


Dane wysyłającego:
Dominika Kardynał

URPM grafika prezentacyjna

URPM – Czy wiesz, że …

Czy wiesz, że …

Często używanym przyciskiem do zarządzania danymi wielokrotnymi jest czwarty przycisk od lewej „Minimalna liczba wyników”.
W przykładzie w pierwszym kroku wyszukano hospitalizacje z rozpoznaniem w hospitalizacji „U07.1 COVID-19, wirus zidentyfikowany”. W drugim kroku wybrano podstawowe kryterium filtrowania „Pobyt” z minimalną liczbą wyników ustawioną na 1. Na kafelku „Pobyt” nie ma obowiązkowego kryterium, czyli pozycji wyróżnionej niebieskim pulsującym tłem. Wystarczy kliknąć w prawym dolnym rogu ikonę „dyskietki”, aby zapisać scenariusz i rozpocząć wyszukiwanie informacji o pobytach w trakcie hospitalizacji z kroku pierwszego.

obraz dekoracyjny

Po znalezieniu danych i kliknięciu w prawym górnym rogu przycisku „Podgląd danych” otworzy się okno z tabelą wynikową. Po zaznaczeniu w „Panelu kolumn” w kroku drugim kolumny „Pobyt (id) [Liczba pobytów]” można zobaczyć liczbę pobytów pacjenta na różnych oddziałach w trakcie hospitalizacji. Na prezentowanym poniżej zrzucie ekranu liczba pobytów waha się od 1 do 6.

obraz dekoracyjny

Można wyszukać hospitalizacje z liczbą pobytów nie mniejszą od pięciu i nie większą od 10. Należy zwiększyć do pięciu wartość widoczną na przycisku „Minimalna liczba wyników” klikając na strzałkę skierowaną w górę. Następnie kliknąć sąsiedni przycisk „Maksymalna liczba wyników” i wyklikać wartość dziesięć.

obraz dekoracyjny

Po zapisaniu kroku (kliknięciu „dyskietki”) zostaną wyszukane dane. Tabela wynikowa prezentuje hospitalizacje z liczbą pobytów mieszczącą się we wskazanym przedziale. Kliknięcie wiersza z siedmioma pobytami pokazuje wszystkie nazwy oddziałów.

obraz dekoracyjny

Możliwe jest użycie jedynie przycisku „Maksymalna liczba wyników”, np. ustawienie wartości liczbowej na trzy dla wyszukania hospitalizacji z pobytami na co najwyżej trzech oddziałach. Szczególnym użyciem przycisku jest ustawienie liczby na zero. W przykładzie został również dodany warunek na „Kod resortowy cz. VII” a zmiana kroku została zapisana. W ten sposób z wyszukanych danych zostały wyeliminowane hospitalizacje z pobytem na oddziale „Oddział Wieloprofilowy Szpitala Tymczasowego Pyrzowice”.

obraz dekoracyjny

Przy wartości zero przycisku „Maksymalna liczba wyników” w kroku nie pojawią się żadne dane.

obraz dekoracyjny

 

Przyciski zarządzania danymi wielokrotnymi „Minimalna liczba wyników” i „Maksymalna liczba wyników” opisano w instrukcji
https://urpm.sum.edu.pl/dig-guide/modul_wyszukiwania/operatory_logiczne.html#minimalna-liczba-wynikow.

Ustawienie wartości przycisku „Minimalna liczba wyników” na zero opisano na stronie
https://pracownik.sum.edu.pl/2023/02/03/urpm-czy-wiesz-ze-4/.