logo systemu POLON

Nowe, rozszerzone wykazy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wydawnictw monografii naukowych

https://www.gov.pl/web/nauka/komunikaty
https://konstytucjadlanauki.gov.pl/aktualnosci

Nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych obejmuje 30404 czasopisma naukowe – to wzrost o 1373 pozycje w stosunku do wykazu opublikowanego 31 lipca 2019 r.
Nowy wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe obejmuje 713 wydawnictw, w tym 36 wydawnictw na poziomie II (200 pkt) i 677 wydawnictw na poziomie I (80 pkt) – to wzrost o 177 wydawnictw w stosunku do wykazu opublikowanego 18 stycznia 2019 r.

1. Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

W dniu 3 grudnia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz. U. poz. 2341), które pozwoliło Komisji Ewaluacji Nauki na sporządzenie projektu nowego wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych w uproszczonym trybie.

Sporządzając projekt nowego wykazu Komisja zamieściła w nim:
a) czasopisma naukowe i recenzowane materiały z konferencji międzynarodowych ujęte w załączniku do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, udostępnionego w BIP na stronie podmiotowej Ministra;
b) czasopisma naukowe, które zostały ujęte w międzynarodowej bazie Scopus lub bazach Web of Science (Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Emerging Sources Citation Index) po dniu 31 grudnia 2018 r. (stan ww. baz według danych na ten dzień był podstawą do prac nad wykazem czasopism opublikowanym 31 lipca 2019 r.)
c) czasopisma naukowe, które zostały ujęte w bazie ERIH+ po dniu 31 grudnia 2018 r., które – w ocenie eksperckiej KEN – posiadają międzynarodową renomę oraz szczególny wpływ na rozwój danej dyscypliny nauki oraz spełniają etyczne i naukowe standardy.

Ustalając nowy wykaz KEN uwzględnił czasopisma znajdujące się w ww. bazach według ich stanu na dzień:
31 listopada – baza Scopus,
15 listopada – bazy WoS,
15 listopada – baza ERIH+.

KEN dokonała także dodatkowej oceny 2291 czasopism naukowych ujętych w wykazie opublikowanym komunikatem MNiSW z dnia 31 lipca 2019 r.
W/w nowelizacja rozporządzenia umożliwiła dodatkową ocenę w szczególnym przypadku – tj. wówczas, gdy czasopismo było oceniane w ramach prac nad wykazem opublikowanym w lipcu br. przez co najmniej dwa zespoły doradcze powołane przez Ministra w poszczególnych dyscyplinach, a różnica między punktacją zaproponowaną przez te zespoły wynosiła 2 progi punktowe. Zespoły doradcze często proponowały podniesienie punktacji dla czasopism wiodących w danej dyscyplinie, jednak stosowany algorytm (uśrednianie oceny) powodował, że inne dyscypliny (nieraz marginalne dla danego czasopisma) obniżały tę punktację. Odpowiadając na liczne postulaty środowiska naukowego, nowelizacja rozporządzenia wprowadziła zasadę, że KEN ustala punktację dla czasopism, jeżeli różnica wartości przypisanych punktów w poszczególnych dyscyplinach wynosi co najmniej dwa progi punktowe, a nie jak dotychczas – gdy różnica punktacji między dyscyplinami przekraczała dwa progi punktowe. Natomiast KEN, w ramach ponownej oceny, nie stosowała średniej arytmetycznej, a punktację ustaliła z uwzględnieniem w większym stopniu punktacji dla dyscypliny wiodącej dla danego czasopisma. Zgodnie z deklaracją Pana Premiera Jarosława Gowina, ponowna ocena nie mogła skutkować obniżeniem punktacji. Natomiast pozwoliła na podwyższenie punktacji w przypadku ok. 44% czasopism poddanych dodatkowej ocenie.
W efekcie powyższej procedury nowy wykaz obejmuje 30404 czasopisma naukowe (wzrost o 1373 czasopisma w stosunku do wykazu opublikowanego 31 lipca 2019 r.), w tym 1209 czasopism nowoprzyjętych do bazy Scopus lub baz WoS oraz 164 czasopisma nowoprzyjęte do bazy ERIH+, które uzyskały pozytywną ocenę KEN.

W zakresie recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych zmiany, w stosunku do wykazu opublikowanego w dniu 31 lipca 2019 r., dotyczyły: usunięcia jednej konferencji międzynarodowej występującej dwukrotnie na wykazie z dnia 31 lipca 2019 r, dodania akronimów do nazw konferencji, zmiany nazwy jednej konferencji z: ”International European Conference on Parallel and Distributed Computing”, na „Euro-Par: International European Conference on Parallel and Distributed Computing” (poz. 876).

2. Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

W dniu 22 lipca 2019 r. na stronie podmiotowej ministra ogłoszono komunikat o możliwości ubiegania się o włączenie do wykazu wydawnictw.
KEN rozpatrzyła złożone przez 312 wydawnictw informacje dotyczące ich działalności i oceniła je pod kątem stosowania:
a) ustalonej procedury recenzji naukowej dla wszystkich monografii naukowych lub monografii pod redakcją naukową,
b) zasad etyki publikacyjnej, mających na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, w szczególności zgodnych z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

Po przeprowadzeniu tej oceny KEN przygotowała projekt uzupełnienia wykazu wydawnictw monografii naukowych o pozytywnie ocenione wydawnictwa.
Na tej podstawie Minister sporządził i ogłosił nowy, rozszerzony wykaz wydawnictw naukowych obejmujący, oprócz wydawnictw ujętych na wykazie stanowiącym załącznik do Komunikatu MNiSW z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, także 177 „nowych” wydawnictw, uznanych za spełniające wskazane wyżej kryteria.

Nowy wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe obejmuje 713 wydawnictw, w tym 677 wydawnictw na poziomie I (80 pkt) i 36 wydawnictw na poziomie II (200 pkt).

W dotychczasowym wykazie spośród typowo medycznych wydawnictw uwzględnione były:
Medical Education
Wydawnictwo Lekarskie PZWL

W nowym wykazie znalazły się m.in.:
Edra Urban & Partner
Medical Tribune Polska
Medycyna Praktyczna
Medyk Sp. z o.o.
Termedia sp. z o.o.
VM Media sp o.o. VM Group sp.k. (grupa Via Medica)
Wydawnictwo Continuo
Wydawnictwo Medyczne „Alfa-Medica Press”

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe
https://www.gov.pl/attachment/fc03856d-fcfc-499c-907b-2a82e2ed56e1

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych
https://www.gov.pl/attachment/b7499796-d90d-4d90-b58e-df163458c653

Załącznik – wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowychwraz z przypisaną liczbą punktów
https://www.gov.pl/attachment/18cceb47-a74e-4593-9866-a8062e5f3d74

Załącznik do komunikatu – wykaz wg dyscyplin i wykaz konferencji
https://www.gov.pl/attachment/f19a95b8-22ff-4136-aab6-1c61b0af7a3a

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Łączenie ORCID – PBN – POL-on

W związku z Komunikatem Prorektora ds. Nauki z dnia 22.11.2019 r. w sprawie łączenia konta osobistego PBN z kontem w POL-on oraz identyfikatorem ORCID należy się kontaktować z Działem Bibliografii i Dokumentacji Biblioteki Głównej
tel. 32 208 35 66, e-mail:

Na stronie Biblioteki są dostępne filmy instruktażowe pomocne w wykonaniu łączenia kont
https://biblioteka.sum.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=664&Itemid=871&lang=pl

1. Rejestracja w Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN)
2. Rejestracja w ORCID
3. Łączenie numeru ORCID z kontem w PBN. Łączenie konta w PBN z identyfikatorem POL-on

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Nowe wersje modułów Pracownicy, Studenci i PBN na środowisku demo

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

18 grudnia rozpocznie się proces migracji i udostępnienia nowych usług Pracownicy i Studenci na środowisku demo. Operacja powinna zakończyć się w czwartek 19.12.2019 r. w godzinach przedpołudniowych. Przy okazji wdrożenia odświeżona zostanie również wersja bazy danych środowiska demo według stanu na dzień 17.12.2019.
Po weryfikacji poprawności tych operacji w warunkach demo, w okresie poświątecznym, wykonane zostanie wdrożenie modułów w trybie produkcyjnym.

W tym tygodniu wdrożona zostanie również nowa wersja demo systemu PBN 2.0.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak

logo systemu antyplagiatowego jsa

Kolejna wersja systemu JSA

W dniu 12 grudnia wdrożona została kolejna wersja systemu JSA, pozwalająca na podłączenie bazy dokumentów OpenAccess do baz referencyjnych systemu antyplagiatowego.

https://jsa.opi.org.pl/centrum-pomocy/aktualnosci/

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

System POL-on oświadczenia o prawidłowości danych.

Kierownicy  jednostek  organizacyjnych  w  ramach  czynności  nadzorczych składają oświadczenia, że dane przekazane do Systemu POL-on są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym oraz dostępną dokumentacją. Oświadczenia dotyczą wszystkich danych, które były wprowadzane w 2019 roku (POL-on, ORPPD, POL-index, PBN), zgodnie z obecnym oraz poprzednio obowiązującym Rozporządzeniem w sprawie systemu POL-on. Oświadczenia należy złożyć do dnia 5 stycznia 2020.
Druk oświadczenia stanowi Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Rektora SUM Nr 155/2015.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]