biurko w sali konferencyjne przygotowane w dokumenty do obrad

Wynagrodzenie za kopiowanie publikacji naukowych

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość otrzymania wynagrodzenia stanowiącego rekompensatę za kopiowanie publikacji naukowych.

Organizacją koordynującą powyższy proces jest Stowarzyszenie KOPIPOL, które od 1995 roku, jako organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, reprezentuje naukowców w zakresie ochrony praw autorskich oraz zarządza systemem repartycji indywidualnej, w tym dzieli środki stanowiące rekompensatę za kopiowanie utworów w ramach tzw. dozwolonego użytku między uprawnionych autorów publikacji naukowych i technicznych.

Uprawnionymi do otrzymania wypłaty z systemu repartycji indywidualnej są autorzy, którzy opublikowali swoje utwory w wydawnictwach wskazanych dla danego roku przez badania statystyczne jako te, które podlegały najczęstszemu kopiowaniu.

 1. Aby otrzymać wynagrodzenie, należy:
  Sprawdzić uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia poprzez wpisanie imienia i nazwiska w wyszukiwarce uprawnionych autorów (www.wyszukiwarka.kopipol.pl),
 2. Wygenerować za pomocą ww. wyszukiwarki dokumenty potwierdzające uprawnienie autora do otrzymania wynagrodzenia (deklaracja oraz oświadczenie o autorstwie utworów),
 3. Prawidłowo uzupełnione oraz podpisane dokumenty przesłać pocztą na adres:
  Stowarzyszenie KOPIPOL
  ul. Warszawska 21/31
  25-512 Kielce

Dotychczas z pomocy Stowarzyszenia skorzystało prawie dwadzieścia tysięcy naukowców na łączną kwotę ponad 26 milionów złotych.
Serdecznie zachęcamy do skorzystania z powyższej możliwości.


[Przesłano przez: Joanna Rozbicka KNW]

kobieta przy pracy z mikroskopem

Komunikat dotyczący korespondencji e-mail z dnia 19.02.2019r. KNW-0330-3/19 w sprawie procentowego udziału czasu pracy związanego z działalnością badawczo-rozwojową (B+R)

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi zapytaniami telefonicznymi co do przygotowania zestawienia procentowego udziału pracowników Jednostek w zadaniach związanych z działalnością badawczo-rozwojową (B+R) uprzejmie wyjaśniam, że corocznie dla Głównego Urzędu Statystycznego przygotowywane jest sprawozdania o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) w szkołach wyższych (PNT-01/s).

W sprawozdaniu tym koniecznym jest wykazanie przez Uczelnię liczby wszystkich osób zaangażowanych w działalność badawczo-rozwojową (B+R) oraz wyliczenie ekwiwalentu pełnego czasu pracy (EPC).

Miernik ten pozwala na uniknięcie przeszacowania personelu B+R w związku z prowadzoną działalnością inną niż B+R, tj. zajęcia dydaktyczne ze studentami, praca administracyjna, udzielanie świadczeń zdrowotnych w sferze związanej z ochroną zdrowia, kontrola jakości itp. oraz różnym wymiarem czasu pracy (pełny etat, niepełny etat), w tym okresem zatrudnienia w ciągu roku kalendarzowego.

Przykładowe wyliczenie EPC przedstawia poniższa tabela:

Stanowisko

Wymiar etatu

Ilość przepracowanych miesięcy w roku 2018

Czasochłonność zadań B+R

Ekwiwalent pełnego czasu pracy

(do jednego miejsca po przecinku)

Asystent

Pełny etat (1)

12 (1)

75%

1x1x0,75= 0,7 EPC

Asystent

Pełny etat (1)

9 (0,75) 2

50%

1×0,75×0,50=0,3 EPC

Asystent

Pół etatu (0,5) 1

12 (1)

50%

0,5x1x0,50=0,2 EPC

Asystent

Pół etatu (0,5) 1

9 (0,75) 2

50%

0,5×0,75×0,50=0,1 EPC

1 pracownik był zatrudniony w roku 2018 na pół etatu tj. 0,5

2 pracownik przepracował w roku 2018 – 9 miesięcy co daje w stosunku do pełnego roku 0,75 (bo 9msc:12msc=0,75)

W związku z powyższym oszacowanie czasochłonności zadań B+R pracownika wymaga ustalenia procentowego czasu pracy jaki poświęca on na działalność badawczo-rozwojową, biorąc pod uwagę zakres obowiązków i prowadzoną działalność i nie ma wpływu na inne składane oświadczenia pracownika.

[Przesłano przez: Monika Mielcarz]

logo Ustawa 2.0

Prezentacje: Szkolenia – na stronie Konstytucji dla Nauki

Zachęcam Państwa do zapoznania się następującymi prezentacjami, zamieszczonymi w sekcji: Szkolenia, na stronie Konstytucji dla Nauki (http://konstytucjadlanauki.gov.pl/szkolenia):

 1. Ewaluacja – data modyfikacji 23.01.2019 r.
 2. Ewaluacja – sloty – slajdy dodatkowe
 3. Oświadczenia
 4. Wsparcie dla czasopism
 5. Wykazy czasopism – data modyfikacji 22.01.2019 r.
 6. Sprawy dotyczące kształcenia oraz sprawy doktorskie (Ustrój uczelni, Prowadzenie studiów i innych form kształcenia, Doktoranci) – data modyfikacji 30.01.2019 r.
 7. Ustrój uczelni jej finansowanie i nadzór (Ustrój uczelni-Sprawy organizacyjne-Nadzór, Finansowanie uczelni w świetle przepisów Ustawy 2.0, Sprawy pracownicze) – data modyfikacji 30.01.2019 r.

Prezentacje doskonale przedstawiają zmiany, jakie trzeba będzie wdrożyć w związku z Ustawą 2.0, zasady przez nią określone przez przepisy wykonawcze. Pliki są przygotowane w bardzo przystępnej formie i odpowiadają na wiele pytań oraz wątpliwości, bez konieczności lektury treści ww. aktów.

[Przesłano przez: dr n. o zdrowiu Justyna Misiak
z-ca Kanclerza – dyrektor ds. ekonomiczno-administracyjnych]

logo Ustawa 2.0

Opracowanie projektu nowego Statutu Uniwersytetu

W związku z opracowaniem projektu nowego Statutu Uniwersytetu, zamieszczamy pismo prof. Przemysława Jałowieckiego Rektora SUM w Katowicach oraz prof. Zbigniewa Gąsiora Przewodniczącego Komisji Rektorskiej ds. opracowania nowego statutu, skierowane do Członków Wspólnoty.

Pismo, wraz z projektem Statutu, zostało przekazane do konsultacji Wspólnoty Uczelni przez Centrum Informatyki i Informatyzacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy e-mailowe w domenie sum.edu.pl.
Zachęcamy Państwa do udziału w procesie konsultacji tak ważnego dla Uniwersytetu dokumentu, jakim jest Statut.

Pismo z dnia 13.02.2019 r.

kobieta przeglądająca internet

Informacja dla członków Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

zanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że środki pieniężne przekazane członkom PKZP w marcu 2018r. z tytułu tzw. ,,zapomogi świątecznej” stanowią przychód podlegający opodatkowaniu i jako taki winien być ujęty w rocznym rozliczeniu PIT w 2019r.

Przychód ten zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. z dn.20 lipca2018 r. poz. 1509/ nie podlega zwolnieniu od podatku dochodowego określonego w art.21 ust.1 pkt.26, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są zapomogi otrzymywane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci, czyli definiowane jako zdarzenie nieprzewidywalne.

Zarząd PKZP

[Przesłano przez: Aneta Wójcik]