Kanał informacyjny poświęcony wyborom w SUM

ręka wrzuca do urny swój głos wyborczy

Komunikat Nr 4/2022

Komunikat Nr 4/2022

Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej

z dnia 14 grudnia 2022 r.

Dotyczy: listy osób wybranych do Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w wyborach uzupełniających na kadencję 2020-2024

Na podstawie § 6 Regulaminu Wyborów Rektora, Senatu oraz Uczelnianego Kolegium Elektorów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na kadencję 2020-2024 Uczelniana Komisja Wyborcza podaje do wiadomości wyniki wyborów, przeprowadzonych dnia 12 grudnia 2022 r., na członka Senatu z grupy pracowników nieposiadających tytułu naukowego profesora lub profesora SUM

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach:

Mężyk Izabela

 Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej
Prof. dr hab. n. med. Jolanta Zalejska-Fiolka

ręka wrzuca do urny swój głos wyborczy

Komunikat Nr 3/2022

Komunikat Nr 3/2022

Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej

z dnia 7 grudnia 2022 r.

Dotyczy: lokalizacji lokalu wyborczego w wyborach uzupełniających do Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na kadencję 2020-2024

działając w oparciu o § 13 ust. 2  Regulaminu Wyborów Rektora, Senatu oraz Uczelnianego Kolegium Elektorów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na kadencję 2020-2024 Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że oddanie głosu na kandydatów do Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w wyborach uzupełniających możliwe będzie w lokalu wyborczym zlokalizowanym w:

 

Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Medyków 12, 40-752 Katowice; pok. 117

Lokal wyborczy czynny będzie 12 grudnia 2022 r. w godzinach od 9.00 do 14.00.

 

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej

Prof. dr hab. n. med. Jolanta Zalejska

ręka wrzuca do urny swój głos wyborczy

Komunikat Nr 2/2022

Komunikat Nr 2/2022

Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej

z dnia 2 grudnia 2022 r.

Dotyczy: listy kandydatów do Senatu SUM na kadencję 2020-2024 w wyborach uzupełniających

 

Na podstawie § 11  oraz § 20 Regulaminu Wyborów Rektora, Senatu oraz Uczelnianego Kolegium Elektorów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na kadencję 2020-2024 Uczelniana Komisja Wyborcza podaje do wiadomości listę kandydatów na członków Senatu z grupy nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora lub profesora SUM, na podstawie zgłoszeń spełniających wymogi formalne zgodne z Regulaminem wyborów i złożonych do Wydziałowej Komisji Wyborczej WNZK do dnia 2 grudnia 2022 r.  do godziny 1400 .

Lista kandydatów – Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach:

Hornik Beata

Mężyk Izabela

Onik Grzegorz

ręka wrzuca do urny swój głos wyborczy

Komunikat Nr 1/2022

Komunikat Nr 1/2022

Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej

oraz

Przewodniczącej Wydziałowej Komisji Wyborczej WNZK

z dnia 23 listopada 2022 r.

 

Dotyczy: składania formularzy zgłoszeniowych kandydatów do Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w wyborach uzupełniających z grupy nauczycieli akademickich niebędących profesorami i profesorami Uczelni Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach

działając w oparciu o § 11 oraz § 20 Regulaminu Wyborów Rektora, Senatu oraz Uczelnianego Kolegium Elektorów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na kadencję 2020-2024  Uczelniana Komisja Wyborcza podaje, że miejscem w którym należy składać podpisany formularz zgłoszeniowy kandydata jest:

Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Medyków 12, 40-752 Katowice, pok. 117

Formularz zgłoszeniowy aktywny będzie od 1 grudnia 2022 r. do 2 grudnia 2022  r. do godz. 14.00. Jednocześnie przypominam, że zgodnie z Kalendarzem Wyborów wydrukowane
i podpisane zgłoszenia należy składać w terminie od 1 grudnia 2022 r. do 2 grudnia 2022 r.
w godzinach od 9.00 do 14.00. Zgłoszenie uznaje się za złożone w terminie, jeżeli zostało ono dostarczone przed jego upływem do Komisji Wyborczej.

Przypominamy jednocześnie, że zgodnie z Art. 30 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. w uczelni publicznej ta sama osoba może być członkiem Senatu nie więcej niż przez 2 następujące po sobie kadencje.

 

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej

Prof. dr hab.n.med. Karolina Sieroń

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej

Prof. dr hab.n.med. Jolanta Zalejska-Fiolka

ręka wrzuca do urny swój głos wyborczy

Komunikat Nr 1/2021

Komunikat Nr 1/2021

Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością uzupełnienia składu Rady Uczelni na kadencję od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2024 r. o jednego Członka (rezygnacja dotychczasowego Członka) uprzejmie informuję, że w dniu 20 stycznia 2021 r. Senat Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na wniosek Uczelnianej Komisji Wyborczej, przy uwzględnieniu § 18 Statutu SUM podjął Uchwałę Nr 1/2021 w sprawie określenia terminów zgłoszeń, przedstawienia listy kandydatów oraz uzupełnienia Rady Uczelni na kadencję do 31 grudnia 2024 r.

Mając na uwadze powyższe, a zarazem kierując się postanowieniami w/cyt. przepisu informuję, że zgłoszenia kandydatów do Rady Uczelni spośród członków wspólnoty Uczelni należy składać osobiście w dniach:

1 lutego 2021 r. w godzinach od 9.00 do 14.00

w siedzibie Uczelnianej Komisji Wyborczej (ul. Poniatowskiego 15, Katowice), pokój nr 114.

Przypominam, że kandydatów na członków Rady Uczelni może zgłaszać Rektor, a także członkowie Senatu w liczbie co najmniej ¼ statutowego składu.

Zgłoszenia dokonuje się na formularzu dostępnym na stronie internetowej Uczelni pod linkiem https://pracownik.sum.edu.pl/wybory-uczelniane/#pliki-do-pobrania

Formularz dostępny pod wskazanym adresem zawiera:

– oznaczenie zgłaszającego, uzasadnienie zgłoszenia Kandydata wraz z notą biograficzną.

– zgodę Kandydata na kandydowanie do Rady Uczelni i oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w § 17 Statutu, zgodnie z wzorem określonym przez Uczelnianą Komisję Wyborczą Uchwałą Nr 17/2020 z dnia 15 września 2020 r.

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej

   prof. dr hab. n. med. Jolanta Zalejska-Fiolka