Wpisy

logo systemu POLON

Zakładka poświęcona Radzie Doskonałości Naukowej

Na stronie Konstytucja dla Nauki pojawiła się zakładka poświęcona Radzie Doskonałości Naukowej, która będzie systematycznie uzupełniania przy okazji kolejnych etapów związanych z wyborami do Rady.

http://konstytucjadlanauki.gov.pl/rada-doskonalosci-naukowej-jak-beda-wygladaly-wybory#pomoc

Rada Doskonałości Naukowej to nowy organ działający na rzecz rozwoju kadry naukowej. Będzie dbał o najwyższe standardy jakości działalności naukowej wymagane do uzyskania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i tytułu profesora.  Docelowo RDN zastąpi Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów w zakresie nadzoru nad indywidualnymi postępowaniami awansowymi. Skład RDN ustalany będzie w sposób demokratyczny w ramach wyborów, w których wziąć udział mogą wszystkie osoby posiadające stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Do rady wejdzie po 3 przedstawicieli każdej dyscypliny.

Wybory do organu odbędą się przy wykorzystaniu elektronicznego systemu wyborczego „WYBORY RDN”. System wyborczy będzie dostępny od 8 lutego pod adresem: RADON.OPI.ORG.PL 

Od 8 lutego do 14 marca uprawnione podmioty zgłaszają kandydatów na członków RDN. Każde zgłoszenie musi być opatrzone kwalifikowalnym podpisem elektronicznym rektora uczelni.

Aby zalogować się w systemie wyborczym jako zgłaszający, konieczne jest posiadanie w systemie POL-on konta o przypisanej roli INST_RDN_ZGLASZAJACY w kontekście podmiotu zgłaszającego. Dodatkowo konieczne jest przełączenie konta POL-on na konto centralne – MCL, ponieważ logowanie do systemu wyborczego odbywa się za pomocą Modułu Centralnego Logowania. Osoba rejestrująca kandydatów w systemie wyborczym musi posiadać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w danym podmiocie.

Rola INST_RDN_ZGLASZAJACY została przydzielona Pani Joannie Rozbickiej z Działu ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej.

logo systemu POLON

Komunikat systemu POL-on: Sprawozdawczość GUS – filmy instruktażowe

Komunikat systemu POL-on: Sprawozdawczość GUS – filmy instruktażowe

https://polon.nauka.gov.pl/polon/aktualnosci

Zachęcamy do zapoznania się z filmami instruktażowymi do procesu sprawozdania danych na potrzeby statystyki publicznej (GUS) w systemie POL-on.

https://www.youtube.com/watch?v=s1_hLkuexM4

Przypominamy również, że ostatecznym terminiem złożenia sprawozdań oraz Formularza danych uzupełniających na potrzeby naliczenia subwencji i statystyki międzynarodowej za rok 2017/2018 jest 15 lutego 2019 r.

Formularz danych uzupełniających na potrzeby naliczenia subwencji i statystyki międzynarodowej za rok 2017/2018 należy uzupełnić i przekazać do Ministerstwa w terminie do 15 lutego 2019 r., w tym:

 1. informacje o tytule zawodowym, stopniu doktora, stopniu doktora habilitowanego, uprawnieniach równoważnych z uprawnieniami doktora habilitowanego lub tytule profesora albo równoważnym tytule zawodowym lub stopniu uzyskanym za granicą – art. 343 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 2. informacje o kompetencjach i doświadczeniu pozwalających na prawidłową realizację zajęć w ramach programu studiów – w przypadku innych osób prowadzących zajęcia – art. 343 ust. 1 pkt 17 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Pomoc do wypełnienia formularza: https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/sprawozdania_i_ankiety/dane_uzupelniajace/start

Czytaj dalej

logo systemu POLON

POL-on ewaluacja

Komunikat z systemu PBN (Polska Bibliografia Naukowa) w sprawie autoryzacji identyfikatorów ORCID  w systemach PBN i POL-on

https://pbn.nauka.gov.pl/

W związku z koniecznością przetwarzania w systemach centralnych (POL-on, PBN) zautoryzowanych (potwierdzonych przez właściciela) numerów ORCID osób informujemy, że ich gromadzenie będzie się odbywało wyłącznie poprzez indywidualne konta użytkowników w systemie PBN. Dla dotychczas wprowadzonych bezpośrednio do systemu POL-on numerów ORCID wymagane będzie ich autoryzowanie przez właściciela w systemie PBN.

Metoda ta jest zgodna z rekomendacjami systemu ORCID oraz niesie na sobą szereg korzyści takich jak:

 • przechowywanie pewnego, bo potwierdzonego przez właściciela numeru ORCID, co zapobiegnie problemom identyfikacji osoby w trakcie ewaluacji oraz problemom z identyfikacją konta osoby w ORCID,
 • brak błędów (literówek czy dubli) w numerach ORCID w repozytorium,
 • możliwość przesyłania z repozytorium danych na konta autorów w ORCID (po wyrażeniu dodatkowej zgody przez autora – co będzie możliwe w przyszłości) co pozwoli np. na wysłanie publikacji dodanych przez podmiot w PBN na konta autorów w ORCID dzięki czemu publikacje te będą widoczne w portalu o międzynarodowym zasięgu,
 • możliwość otrzymywania przez systemy PBN i POL-on notyfikacji o zmianach na kontach osób w ORCID co pozwoli na wydajniejsze pobieranie danych z tego systemu dla podmiotów chętnych do skorzystania z nich na potrzeby ewaluacji.

Zachęcamy Państwa do przekazania informacji o sposobie gromadzenia numerów ORCID w systemach OPI do Państwa pracowników i doktorantów.

Aby dodatkowo wesprzeć użytkowników, przygotowaliśmy film instruktażowy dostępny na kanale YouTube OPI PIB https://www.youtube.com/watch?v=zCIKEpVM3Yg&t=1s

Jak powiązać na platformie PBN identyfikator ORCID z PBN i POL-on:

 1. załóż konto lub zaloguj się w PBN
 2. przejdź do zakładki „Twoje konto”
 3. wybierz „stwórz lub podłącz swój ORCID ID”
 4. załóż konto lub zaloguj się w ORCID – tu następuje powiązanie kont i autentykacja
 5. wybierz „podłącz identyfikator POL-on” -> uwierzytelnianie za pomocą nru PESEL

W systemie POL-on przy próbie ręcznego wprowadzenia identyfikatora ORCID do formatki pracownika również wyświetla się komunikat o podobnej treści, dlatego nie mam już możliwości wprowadzania do systemu POL-on identyfikatorów pracowników.

Nawet dotychczas wprowadzone numery są “martwe” i wymagają autoryzacji przez pracowników naukowych zgodnie z powyższą instrukcją.

Na moje zgłoszenie w systemie POL-on dotyczące zablokowania możliwości ręcznego wprowadzania identyfikatorów otrzymałam poniższą odpowiedź:

Odpowiedź z: 2019-01-24 09:06:00 [ Głowacka Krystyna ]

Zgodnie z informacją zamieszczoną w zakładce „identyfikatory zewnętrzne” gromadzenie numerów ORCID będzie się odbywało wyłącznie poprzez indywidualne konta użytkowników w systemie PBN. Dla dotychczas wprowadzonych numerów ORCID bezpośrednio do systemu POL-on wymagane będzie ich bezpośrednie autoryzowanie przez właściciela w systemie PBN.

Czyli pracownik, któremu został wpisany numer ORCID w POL-onie powinien w portalu PBN wykonać identyfikację według instrukcji zamieszczonej na stronie PBN https://polon.nauka.gov.pl/help_pbn/doku.php/orcid

Jeśli pracownik, którego numer ORCID nie został jeszcze wprowadzony do POL-onu wykona proces identyfikacji po stronie PBN numer ten pojawi się w jego danych w POL-onie.

W przyszłym tygodniu Biblioteka umieści na swojej stronie w zakładce Bibliografia i Bibliometria -> ORCID kolejne filmy instruktażowe

https://biblioteka.sum.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=576&Itemid=856&lang=pl

Na stronie Konstytucja dla Nauki ukazał się kolejny komunikat pod znamiennym tytułem Konstytucja dla humanistyki, czyli cały pakiet korzyści dla humanistów

http://konstytucjadlanauki.gov.pl/aktualnosci

W kluczowych rozporządzeniach do Konstytucji dla Nauki humanistyka ma miejsce szczególne. Świadczy o tym spłaszczenie skali kosztochłonności, a także wprowadzenie do wykazu czasopism – obok wskaźników bibliometrycznych – dwuetapowej oceny eksperckiej. Ukłonem w kierunku humanistów jest także zasada, zgodnie z którą publikacje o największej wartości mają taką samą punktację, bez względu na to, czy dotyczą nauk o zdrowiu czy nauk humanistycznych. Zmiany w aktach wykonawczych to reakcja na postulaty, które pojawiły się w przestrzeni publicznej […]

O tym, jak wyglądają zasady ustalania punktacji czasopism naukowych dowiedzieć się można z zamieszczonej na stronie infografiki.

Na stronie Nauka w Polsce http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/  ukazał się dzisiaj komunikat w sprawie opublikowania na stronie internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich wystąpienia pt. RPO zaniepokojony nowymi zasadami dotyczącymi czasopism naukowych

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-zaniepokojony-nowymi-zasadami-dotyczacymi-czasopism-naukowych