klatka piersiowa mężczyzny z naniesionym graficznie układem sercowo-naczyniowym

Otwarcie naboru wniosków w 4. konkursie w ramach ERA-CVD Cardiovascular Diseases

Informujemy, że jest otwarty nabór wniosków w ramach 4. międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-CVD Cardiovascular Diseases – 4th Joint Transnational Call (JTC 2019). Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu chorób sercowo-naczyniowych przez młodych naukowców.

Temat konkursu brzmi: Transnational Cardiovascular Research Projects driven by Early Career Scientists

Zakres konkursu oraz wykaz krajów, które mogą wziąć udział w konkursie znajduje się na stronie https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/otwarcie-naboru-wnioskow-w-4-konkursie-w-ramach-era-cvd-cardiovascular-diseases-54113/

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie:  https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/eracvd_JTC2019  do 29 kwietnia 2019 r. godz. 17.00 (CET).

kobieta przy pracy z mikroskopem

ERA PerMed – uruchomienie drugiego konkursu (JTC 2019)

Informujemy, że 9 stycznia 2019 r. uruchomiono drugi międzynarodowy konkurs, zorganizowany w ramach programu ERA PerMed. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu medycyny personalizowanej.

 • Projekty mogą być realizowane w ramach poniższych obszarów tematycznych:
 • Research Area 1: “Translating Basic to Clinical Research and Beyond”
 • Research Area 2: “Integrating Big Data and ICT8 Solutions”
 • Research Area 3: ”Research towards Responsible Implementation in Health Care”

Każdy projekt powinien odnosić się do jednego z modułów obszaru nr 3 (obowiązkowo) oraz przynajmniej jednego z modułów w ramach obszarów 1 lub 2. Ważne: Polscy partnerzy mogą być włączeni w realizację modułów z obszarów nr 1 i 2. Zadania badawcze w ramach obszaru nr 3 nie są objęte dofinansowaniem NCBR.

Nabór wniosków zakończy się 7 marca 2019 r. (17:00 CET).

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie     https://ptoutline.eu/app/erapermed2019

Więcej informacji na stronie https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/era-permed-uruchomienie-drugiego-konkursu-jtc-2019-pt-personalised-medicine-multidisciplinary/

Nowa strona internetowa KNW - news

Neuron Cofund – Uruchomienie czwartego konkursu na projekty badawcze (JTC 2019)

Informujemy, że 9 stycznia 2019 r. otwarto nabór wniosków w ramach czwartego międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-NET NEURON Cofund.

Tematem konkursu jest neurologia. Szczegółowy zakers opisany jest na stronie https://www.ncbr.gov.pl/o-centrum/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/neuron-cofund-uruchomienie-czwartego-konkursu-na-projekty-badawcze-jtc-2019-54007/

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie    https://ptoutline.eu/app/neuron_mental

Nabór wniosków potrwa do 11 marca 2019 r. (14:00 CET).

ilustracja graficzna - mózg

Nowy konkurs sieci JPND w obszarze chorób neurozwyrodnieniowych

NCN zaprasza do składania wniosków w ramach nowego konkursu sieci JPND (EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research) z zakresu medycyny precyzyjnej w chorobach neurozwyrodnieniowych. Konkurs jest dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach inicjatywy typu ERA-NET Co-fund.

Tematyka konkursu obejmuje następujące choroby:

 • chorobę Alzheimera oraz inne demencje,
 • chorobę Parkinsona oraz związane z nią dolegliwości,
 • choroby prionowe,
 • stwardnienie zanikowe boczne,
 • chorobę Huntingtona,
 • ataksję rdzeniowo-móżdżkową,
 • rdzeniowy zanik mięśni.

Konkurs dotyczy medycyny precyzyjnej w następujących obszarach badawczych:

 • diagnostyce (np. biomarkery, dane z obrazowania, koncepcje typu „-omika”, analiza dużych zbiorów danych),
 • profilaktyce (np. biomarkery do analizy nowatorskich sposobów leczenia i interwencji, choroby współistniejące, technologie cyfrowe, stratyfikacja w obrębie badań prospektywnych i badań klinicznych),
 • opiece (np. poprawa systemów opieki zdrowotnej i społecznej, profilowanie molekularne, obrazowanie, dane na temat stylu życia).

Do konkursu mogą przystąpić konsorcja złożone z przynajmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Uczestników konkursu obowiązują krajowe wymogi formalne określone przez organizacje finansujące projekty uczestniczące w konkursie.

Kraje biorące udział w konkursie:

Australia, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Izrael, Kanada, Luksemburg, Łotwa, Niemcy*, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Szwecja, Turcja,  Węgry, Wielka Brytania i Włochy.

Termin składania wniosków wstępnych: 12 marca 2019 r., godz. 15.00 CET

Termin składania pełnych wniosków: 25 czerwca 2019 r., godz. 15.00 CET

Więcej informacji: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2019-01-09-jpnd-nowy-konkurs

logo systemu POLON

Zakładka poświęcona Radzie Doskonałości Naukowej

Na stronie Konstytucja dla Nauki pojawiła się zakładka poświęcona Radzie Doskonałości Naukowej, która będzie systematycznie uzupełniania przy okazji kolejnych etapów związanych z wyborami do Rady.

http://konstytucjadlanauki.gov.pl/rada-doskonalosci-naukowej-jak-beda-wygladaly-wybory#pomoc

Rada Doskonałości Naukowej to nowy organ działający na rzecz rozwoju kadry naukowej. Będzie dbał o najwyższe standardy jakości działalności naukowej wymagane do uzyskania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i tytułu profesora.  Docelowo RDN zastąpi Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów w zakresie nadzoru nad indywidualnymi postępowaniami awansowymi. Skład RDN ustalany będzie w sposób demokratyczny w ramach wyborów, w których wziąć udział mogą wszystkie osoby posiadające stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Do rady wejdzie po 3 przedstawicieli każdej dyscypliny.

Wybory do organu odbędą się przy wykorzystaniu elektronicznego systemu wyborczego „WYBORY RDN”. System wyborczy będzie dostępny od 8 lutego pod adresem: RADON.OPI.ORG.PL 

Od 8 lutego do 14 marca uprawnione podmioty zgłaszają kandydatów na członków RDN. Każde zgłoszenie musi być opatrzone kwalifikowalnym podpisem elektronicznym rektora uczelni.

Aby zalogować się w systemie wyborczym jako zgłaszający, konieczne jest posiadanie w systemie POL-on konta o przypisanej roli INST_RDN_ZGLASZAJACY w kontekście podmiotu zgłaszającego. Dodatkowo konieczne jest przełączenie konta POL-on na konto centralne – MCL, ponieważ logowanie do systemu wyborczego odbywa się za pomocą Modułu Centralnego Logowania. Osoba rejestrująca kandydatów w systemie wyborczym musi posiadać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w danym podmiocie.

Rola INST_RDN_ZGLASZAJACY została przydzielona Pani Joannie Rozbickiej z Działu ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej.