Zarządzenie Rektora SUM

Zarządzenie Nr 30/2020
z dnia 26.02.2020 r.
Rektora
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

w prawie: ogłoszenia „dnia rektorskiego” w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85) oraz § 29 ust. 3 i 4 pkt 51 Statutu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (Uchwała nr 31/2019 Senatu SUM z dnia 29.05.2019 r.) w związku z wnioskiem Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej SUM w Katowicach z dnia 18.02.2020 r., zarządzam, co następuje:

§ 1

Celem zapewnienia właściwej organizacji, w tym możliwości czynnego udziału Członków Uczelnianego Kolegium Elektorów w wyborach, ogłaszam dzień 19.03.2020 r. „dniem rektorskim” wolnym od zajęć dydaktycznych dla studentów i doktorantów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

§ 2

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam właściwym Dziekanom oraz Dyrektorowi Szkoły Doktorskiej, a w zakresie związanym z czynnościami wyborczymi – Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej.

§ 3

Polecam umieścić treść niniejszego Zarządzenia na stronie internetowej Uczelni.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument w oryginale do pobrania