pióro, podpis

Zarządzenie Rektora SUM

Zarządzenie Nr 30/2020
z dnia 26.02.2020 r.
Rektora
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

w prawie: ogłoszenia „dnia rektorskiego” w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85) oraz § 29 ust. 3 i 4 pkt 51 Statutu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (Uchwała nr 31/2019 Senatu SUM z dnia 29.05.2019 r.) w związku z wnioskiem Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej SUM w Katowicach z dnia 18.02.2020 r., zarządzam, co następuje:

§ 1

Celem zapewnienia właściwej organizacji, w tym możliwości czynnego udziału Członków Uczelnianego Kolegium Elektorów w wyborach, ogłaszam dzień 19.03.2020 r. „dniem rektorskim” wolnym od zajęć dydaktycznych dla studentów i doktorantów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

§ 2

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzam właściwym Dziekanom oraz Dyrektorowi Szkoły Doktorskiej, a w zakresie związanym z czynnościami wyborczymi – Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej.

§ 3

Polecam umieścić treść niniejszego Zarządzenia na stronie internetowej Uczelni.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument w oryginale do pobrania

plakat do koncertu 10 tenorów

Koncert „10 Tenorów” – bilety

W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 31.01.2020 r. Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych informuje, że bilety na koncert „10 Tenorów” w dniu 06.03.2020 r. wydawane będą od 27 lutego 2020 r. w pokoju nr 212 – na drugim piętrze budynku Rektoratu przy ul. Poniatowskiego 15 w Katowicach

 

[Przesłano przez: Beata Urbańczyk]

logo systemu POLON

Dokumentacja API REST dla POL-on 2.0

2020-02-21 14:56:54
https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

Na portalu RAD-on https://radon.nauka.gov.pl/api/katalog-edycji-danych  opublikowane zostały specyfikacje techniczne dla usług wymiany danych systemu POL-on. W tym miejscu będzie na bieżąco publikowana informacja o stanie usług sieciowych dla obu wersji aplikacji (POL-on 1 i POL-on 2). Zgodnie z założeniami procesu migracji poszczególne moduły starego systemu będą wygaszane i przenoszone do nowej aplikacji.
Czytaj dalej

logo systemu POLON

Harmonogram prac technicznych w obszarze interfejsów masowej wymiany danych

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/raporty-z-wykorzystania-srodkow-finansowych/

Harmonogram wszystkich prac planowanych w ramach dostosowania systemów dostępny jest na stronach serwisu informacyjnego https://polon2.opi.org.pl/ustawa-2-0

Planowane działania w związku z dostosowaniem masowych interfejsów wymiany danych:
luty 2020 – wdrożenie modułu Pracownicy naukowi z interfejsami API oraz importem XML w warunkach produkcyjnych
marzec 2020 – opublikowanie i wdrożenie usług do Rejestru osób ubiegających się o stopień doktora oraz szkół doktorskich w warunkach produkcyjnych
marzec 2020 – wdrożenie nowej wersji PBN 2.0 w warunkach produkcyjnych
II kwartał 2020 – wdrożenie interfejsów wymiany danych dla bazy dokumentów w postępowaniach awansowych
lipiec 2020 – zmiany w interfejsach ORPPD

Wdrożenie dopiero w marcu produkcyjnej wersji modułu Szkoły Doktorskie oznacza, że nie ma obecnie możliwości połączenia kont doktorantów w serwisach POL-on – PBN – ORCID.

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Wdrożenie produkcyjne możliwości składania raportów z wykorzystania środków finansowych w POL-on

2020-02-25 08:08:13
https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

21 lutego 2020 r. została wdrożona wersja produkcyjna funkcjonalności systemu POL-on umożliwiająca złożenie raportów z wykorzystania środków finansowych. W systemie POL-on 1.0 powstał moduł Baza dokumentów planistyczno –sprawozdawczych, w którym znajdują się Raporty z wykorzystania środków finansowych. Moduł wchłonął wszelkie dotychczasowe sprawozdania.

Czytaj dalej