Komunikat dotyczący komentarzy na fanpage’u „ŚUMemes”

Nawiązując do licznych komentarzy zamieszczonych na fanpagu „ŚUMemes”, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach wywołany do odpowiedzi stanowczo podkreśla, że nie popiera zachowań nagannych i nieetycznych nauczycieli akademickich.

Niemniej wobec braku zgłaszanych skarg Rektorowi i jego Zastępcom niemożliwym jest przeprowadzenie szczegółowych postępowań wyjaśniających, a wnioski płynące z komentarzy mogą jedynie stanowić źródło informacji o charakterze opiniodawczym. Będą one podlegały omówieniu na poszczególnych Wydziałach z udziałem Przedstawicieli Samorządu Studenckiego. Powinnością każdego Członka Wspólnoty Akademickiej jest podejmowanie działań dla zapewnienia jak najlepszego funkcjonowania Uczelni, w tym poprzez zgłaszanie wszelkich zdarzeń, które wymagają wyjaśnienia i w efekcie wdrożenia odpowiednich zmian. Ponadto wnioski i skargi mogą być składane poprzez Organy Samorządu Studenckiego, które co do zasady są wyłącznym reprezentantem ogółu Studentów a ich uwagi zawsze podlegają rozpatrzeniu.

Informujemy zarazem, że do Rektora nie wpłynęła indywidualna skarga jak i inne niepokojące sygnały, w tym od przedstawicieli Samorządu Studenckiego w zakresie organizowanych do 2016 i w latach wcześniejszych obozów, przewidzianych standardami na kierunku ratownictwa medycznego.

Niezależnie od zapewnienia poufności w toku prowadzonych postępowań wyjaśniających proponujemy, niezgodne z normami społecznymi zachowania w SUM w Katowicach zgłaszać bezpośrednio do pracownika Rektoratu dostępnego pod numerem telefonu 32/208 36 32 lub 514-954-145 lub pod adres a ponadto poprzez uruchomiony od dnia 15.06.2020 r. formularz zgłoszeniowy.

Nawiązując do uwag studentów w zakresie wykwaterowań z Zespołu Domów Studenckich w Zabrzu informuję, wszelkiej niezbędnej pomocy w tym zakresie udziela zarówno Kierownik Domu Studenta, jak również pracownicy administracyjni oraz gospodarczy. Ponadto obowiązujące przepisy prawa, w tym zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego oraz właściwych Ministerstw, zamieszczane są na stronach internetowych: gis.gov.pl, https://www.gov.pl/web/zdrowie, www.gov.pl/web/nauka. Natomiast akty Uczelni w tym komunikaty JM Rektora a także Kanclerza wydawane w związku z trwającą pandemią dostępne są na stronie internetowej Uczelni www.sum.edu.pl w zakładce „Sprawdź informacje o koronawirusie”

Odnosząc się natomiast do poruszanych kwestii „rzekomego wycieku danych osobowych studentów” informujemy, że Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach na bieżąco monitoruje bezpieczeństwo systemów informatycznych, w wyniku czego nie stwierdzono dotychczas takiego zdarzenia. Ponadto wyjaśniamy, że możliwość bezpiecznego wyszukiwania użytkowników jest podstawową funkcją społecznościową w zakresie wykorzystywanych przez Uczelnię narzędzi umożliwiających kształcenie na odległość. Dzięki takim funkcjom możliwe jest podtrzymanie relacji i kontaktów we wspólnocie akademickiej SUM, w szczególności w trudnym okresie zagrożenia epidemicznego. Jeśli jednak znane są Państwu okoliczności nieetycznego wykorzystania danych osobowych przez studentów lub pracowników uprzejmie proszę o przekazanie w formie pisemnej do Rektora SUM takiej informacji wraz z dowodem na jej poparcie.

W przypadku potwierdzenia ww. informacji o naruszeniu bezpieczeństwa Uczelnia podejmie niezwłocznie niezbędne działania, w tym wystąpi do właściwego rzecznika dyscyplinarnego z wnioskiem o wszczęcie postępowania wyjaśniającego, a jeśli to będzie zasadne następującej po nim procedury dyscyplinarnej z wszelkimi przewidzianymi prawem sankcjami w stosunku do studentów jak i do pracowników, w tym nauczycieli akademickich.

Ponadto cieszymy się, że wśród tych opinii są także wyrażone te, które pozytywnie odnoszą się do działań organizowanych w Uczelni, np. działalności Centrum Symulacji Medycznej w Zabrzu oraz innych jednostek.

[Przesłano przez: Justyna Skolik]