logo systemu POLON

Aktualności POL-on

1. W dniu 29 grudnia 2022 r. został udostępniony formularz GUS S-10 za rok 2022.
2. W dniu 10 stycznia br. w module Raporty, w obszarze dotyczącym Studentów, został udostępniony raport „Studenci pozostający w procedurze skreślenia”.
3. W dniu 12 stycznia br. został udostępniony formularz GUS S-11 za rok 2022.
4. W dniu 12 stycznia br. została udostępniona możliwość składania oświadczeń o zgodności danych ze stanem faktycznym za rok 2022.
Termin składania oświadczeń mija 31 stycznia 2023 r. Oświadczenie składa Rektor według stanu danych w systemie na dzień 31 grudnia 2022.
W związku z koniecznością złożenia oświadczenia przez JM Rektora, P.T. Dziekani oraz Kierownicy działów wprowadzających dane do systemu proszeni są o przysłanie do dnia 20 stycznia do sekretariatu Biblioteki podpisanych oświadczeń, zgodnie ze wzorem przedstawionym w załączniku nr 2 do Zasad przekazywania danych do POL-on  (Zarządzenie 132/2020 https://aktyprawne.sum.edu.pl/?phrase=&number=132%2F2020)
5.  W dniu 16 stycznia została wprowadzona zmiana prezentacji menu z listą modułów – zostały one posortowane alfabetycznie.
6. W dniu 17 stycznia br. została wdrożona w systemie POL-on 2.0 nowa wersja modułu Studenci (1.51.0). Nowości i poprawki wprowadzone w nowej wersji modułu opisane są pod adresem https://polon.nauka.gov.pl/aktualnosci/o/10/nowa-wersja-modulu-studenci-w-systemie-pol-on-2-0-3/494151