URPM – Czy wiesz, że …

Czy wiesz, że …

Kolumny kategoryzujące umożliwiają pogrupowanie, danych wyszukanych w scenariuszu, według określonego przez użytkownika kryterium na grupę spełniającą kryterium i grupę, która go nie spełnia.
Aby w tabeli wynikowej dodać kolumnę kategoryzującą należy w kroku scenariusza, po określeniu warunków wyszukiwania danych, kliknąć na czwarty od lewej przycisk zarządzania danymi wielokrotnymi „Minimalna liczba wyników”. Minimalną liczbę wyników należy zmniejszyć do zera klikając na strzałkę skierowaną w dół. Wtedy pod przyciskiem pojawią się trzy ponumerowane przyciski. Kliknięcie jednego z nich umożliwi wpisanie nazwy kolumny kategoryzującej.

print screen

W przykładowym scenariuszu wyszukano hospitalizacje z rozpoznaniem „U07.1 COVID-19, wirus zidentyfikowany”. W kroku trzecim hospitalizacje zostały podzielone na grupę z wykonaną procedurą „87.410 TK klatki piersiowej bez wzmocnienia kontrastowego” i grupę bez wykonania procedury.

print screen

Po znalezieniu danych i kliknięciu na przycisk „Podgląd danych”, w prawym górnym rogu okna scenariusza, otworzy się okno tabeli wynikowej. Aby zobaczyć kolumnę kategoryzującą należy ją zaznaczyć w „Panelu kolumn” z lewej strony ekranu. Jeżeli „Panel kolumn” jest ukryty należy kliknąć na szary pasek ze znakiem „>” przy lewej krawędzi okna. W kroku nr 1 zaznaczamy nazwaną wcześniej kolumnę kategoryzującą. W przykładzie jest to kolumna „Kategoria 1”. Hospitalizacje w czasie, których wykonano procedurę, w tej kolumnie mają wartość „TK klatki piersiowej[+]”, czyli wpisaną nazwę kolumny kategoryzującej i „[+]”. Hospitalizacje bez wykonania procedury po nazwie mają dodane „[-]” – „TK klatki piersiowej[-]”.

print screen

W jednym scenariuszu można maksymalnie dodać trzy kolumny kategoryzujące.

Kolumny kategoryzujące opisano w instrukcji
https://urpm.sum.edu.pl/dig-guide/modul_wyszukiwania/kolumny_kategoryzujace.html.

Zastosowanie kolumny kategoryzującej zaprezentowano w nagraniu ”Scenariusz 3 – urazy głowy”
https://urpm.sum.edu.pl/dig-guide/nagrania/scenariusz3.html.