logo systemu POLON

Harmonogram prac

https://polon2.opi.org.pl/ustawa-2-0

listopad 2019

  1. Udostępnienie nowej usługi systemu do zarządzania danymi o pracownikach naukowych, nauczycielach akademickich oraz innych osobach prowadządzych zajęcia w związku ze zmianami w ustawie. Wykonanie migracji danych ze starej wersji systemu.
  2. Przebudowa rejestru studentów oraz informacji o przyznanej pomocy materialnej – pierwsze wersje na środowisku demonstracyjnym.

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Dostępność modułów w systemie POL-on oraz POL-on 2.0

  1. Moduł „Ankieta jednostki” obecnie nieobowiązuje ze względu na zakończoną ewalucję za lata 2013-2016.
  2. Moduł „Audyt” obowiązywał do 2018 roku. Obecne dane mogą być nieaktualne. Edycja danych zostanie zablokowana. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dane te nie są częścią informacji gromadzonych w systemie POL-on 2.0.
  3. Moduł „Biblioteki naukowe” obowiązywał do 2018 roku. Obecne dane mogą być nieaktualne. Edycja danych zostanie zablokowana. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dane te nie są częścią informacji gromadzonych w systemie POL-on 2.0.

Czytaj dalej

logo systemu POLON

Aktualizacja słownika stanowisk w wykazie pracowników naukowych oraz nauczycieli akademickich

Wychodząc naprzeciw postulatom, by jak najszybciej udostępnić w wykazie pracowników naukowych oraz nauczycieli akademickich możliwość rejestrowania pracowników zatrudnionych po 1 października 2019 roku według nowych kategorii stanowisk określonych w ustawie, OPI zdecydowało się wprowadzić tego typu rozszerzenie jeszcze w obecnej wersji aplikacji, czyli POL-on 2.1

To ułatwi przygotowanie danych na potrzeby migracji do nowej aplikacji POL-on 2.0, która przewidziana jest na pierwsze tygodnie listopada br. (szczegółowy harmonogram działań zostanie podany w oddzielnym komunikacie).
Wyżej opisana modyfikacja będzie dostępna na początku przyszłego tygodnia (wstępnie planowany termin – wtorek 29.12.2019 r.).
Wszystkie dane wprowadzone do obecnego systemu zostaną docelowo zmigrowane przez OPI do nowego rejestru.

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Zaktualizowane specyfikacje plików wymiany danych

Na stronach pomocy systemowej https://polon.nauka.gov.pl/help/doku.php/import/konsultacje/start zostały opublikowane finalne wersje nowych specyfikacji plików wymiany danych (XSD) opracowane na podstawie uwag zgłoszonych w II turze konsultacji technicznych. Schematy migracji mają umożliwić automatyczną migrację danych dotyczących m.in. studentów, doktorantów oraz pracowników  naukowych, z systemu POL-on 1.0 do systemu POL-on 2.0. Funkcjonalność importu plików według schematów zostanie udostępniona zgodnie z harmonogramem wdrożeń nowego systemu w grudniu 2019 r.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Komunikat w sprawie migracji kierunków studiów

Obecnie jest prowadzona przez OPI razem z MNiSW weryfikacja danych przekazanych przez uczelnie w plikach w ramach procesu migracji danych kierunków studiów.
Szczegółowe przypadki wykraczające poza standardowe nieprawidłowości w migrowanych danych będą wyjaśniane w ramach bezpośrednich kontaktów.
Dlatego jest prośba OPI o nie używanie operacji potwierdzenia poprawności zmigrowanych danych w sytuacji, kiedy istnieją wątpliwości, czy wszystkie dane zostały prawidłowo zmigrowane.
W takich wypadkach należy najpierw wyjaśnić wątpliwości w bezpośrednim kontakcie z OPI.
Prawidłowa migracja danych o kierunkach studiów ma kluczowe znaczenie dla prawidłowej rejestracji studentów, a w konsekwencji dla prawidłowego podziału subwencji i naliczenia statystyk GUS.

Z uwagi na powyższe trudności oraz dążenie do jak najwyższej jakości danych udostępnionych w rejestrze w nowej wersji systemu, operacje wprowadzania nowych kierunków oraz uruchomień oraz opcje edycyjne planowane są do odblokowania dopiero po wyjaśnieniu wszystkich przypadków, najpóźniej w pierwszym tygodniu listopada br.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]