logo systemu POLON

ELA – nowe funkcje

Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA) bazuje na danych pobieranych z ZUS i POL-on i bada aktywność zawodową absolwentów przez pięć lat od ukończenia przez nich studiów. Od 6 lipca 2021 dostępna jest nowa funkcja systemu umożliwiająca szybkie porównywanie sytuacji absolwentów z różnych roczników, na tych samych etapach kariery zawodowej. Dane systemu ELA pokazują, że niezależnie od roku ukończenia studiów zarobki absolwentów w kolejnych latach po dyplomie rosną, a ich wzrost jest szybszy niż wzrost płac w ich miejscach zamieszkania. Jesienią tego roku zostanie udostępniona nowa funkcjonalność systemu – każdy będzie mógł sprawdzić, jakie są zawodowe i naukowe losy doktorantów i osób z tytułem doktora. Obecnie można stawierdzić, że w ciągu ostatnich 5 lat, kierunki, po których najczęściej absolwenci mają aspiracje naukowe to: fizyka, biologia molekularna, inżynieria nanostruktur, zastosowanie fizyki w biologii i medycynie, fizyka techniczna, filozofia, a także prawo kanoniczne.

logo systemu POLON

PBN Wdrożenie rozszerzenia API o wyszukiwarkę (search-controller)

W dniu 29.06. br. na środowisko produkcyjne PBN oraz na środowisko testowe PBN-Alpha wdrożone zostało rozszerzenie API o końcówki umożliwiające wyszukiwanie według kryteriów.
Dostępne jest sześć endpointów pozwalających na wyszukiwanie: Konferencji, Instytucji, Czasopism, Osób, Publikacji, Wydawnictw.
Opis poszczególnych końcówek zostanie udostępniony na stronach pomocy systemu PBN.
logo systemu POLON

Pomoc POL-on

1. Projekty naukowe – Wygląd i zawartość modułu (30.06.2021)
Zakres danych o projektach naukowych wynikający z Rozporządzenia w sprawie POL-on z 6 marca 2019 r. powinien być wprowadzony do systemu POL-on w trybie bieżącym w terminie do 21 dni od zaistnienia zdarzenia (tj. daty rozpoczęcia projektu). Do systemu należy wprowadzić dane od 1.01.2017 r. W związku z oddaniem modułu w czerwcu 2021 r.  ministerstwo nie przewiduje sankcji za uzupełnienie danych po wyznaczonym terminie 30 czerwca 2021 r., jednak dane można wprowadzać nie później niż do dnia 15.01.2022 r.
2. Projekty naukowe – Dodawanie nowego projektu naukowego (30.06.2021)
3. Dodawanie Oświadczenia upoważniającego z poziomu Modułu Pracownicy lub Osoby ubiegające się o stopień doktora
Zgodnie z zapisem rozporządzenia ds. ewaluacji w ewaluacji uwzględnia się osiągnięcia naukowe osób, które złożyły oświadczenie upoważniające do wykazania tych osiągnięć na potrzeby ewaluacji. Informacje z oświadczenia upoważaniającego można zarejestrować tylko dla autorów osiągnięcia, którzy są pracownikami lub doktorantami w jednostce. Informacje  z oświadczenia upoważaniającego umieszcza się przy każdym osiągnięciu.
Aby dodać dane z Oświadczenia upoważniającego w systemie POL-on trzeba wcześniej powiązać autora z danymi pracownika lub doktoranta swojej jednostki. Powiązanie jest możliwe, gdy autor został wprowadzony do odpowiedniego wykazu w systemie POL-on.
4. Dowody wpływu rejestrowane w systemie STUDNIA (30.06.2021)
STUDNIA to system udostępniania dokumentacji działalności naukowej i artystycznej. Korzystanie z systemu STUDNIA jest konieczne do prawidłowej rejestracji Opisu dowodu wpływu w systemie POL-on 2.0. Kolejność pracy w obu systemach jest dowolna, jednak wszystkie pliki, które powinny być uwzględnione w Opisie wpływu powinny być  dodane w STUDNI i powiązane z odpowiednim Opisem wpływu przed zatwierdzeniem Opisu wpływu w systemie POL-on.
5. Opisy wpływu rejestrowane w systemie POL-on – informacje podstawowe (30.06.2021)
Funkcjonalność obsługi opisów wpływu jest dostępna w module Instytucje systemu POL-on w zakładce „Działalność naukowa”.
6. Formularz dodawania opisu wpływu (30.06.2021)
7. Zmiana kolejności opisów wpływu (aktualizacja 30.06.2021)
8. Przekazywanie danych opisów wpływu do systemu SEDN (akt. 30.06.2021)
System POL-on będzie udostępniał dane zatwierdzonych opisów wpływu aplikacji SEDN. W razie korekty danych opisów wpływu lub zmiany ich kolejności będzie przekazywana do SEDN informacja o konieczności ich aktualizacji. Możliwość aktualizacji danych w  systemie POL-on, a w konsekwencji w aplikacji SEDN, zostanie zablokowana po terminie przewidzianym jako koniec okresu wprowadzania danych na potrzeby ewaluacji.
logo systemu POLON

Aktualności

1.  Udostępnienie na środowisku demo obsługi opisów wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki
W dniu 30 czerwca 2021 r. na środowisku demonstracyjnym została udostępniona funkcjonalność obsługi opisów wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.  Funkcjonalność jest dostępna w module Instytucje systemu POL-on. Więcej szczegółów dotyczących działania tej funkcjonalności znajduje się w pomocy systemu https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base-category/opis-wplywu/
Obecnie trwają prace nad przygotowaniem podręcznika użytkownika, który zostanie również udostępniony w pomocy systemu POL-on.
Produkcyjne udostępnienie tej funkcjonalności planowane jest na drugą połowę lipca, łącznie z dodatkowymi funkcjonalnościami niedostępnymi obecnie na środowisku demo.
2.  Udostępnienie na środowisku demo systemu udostępniania dokumentacji działalności naukowej i artystycznej STUDNIA
W dniu 30 czerwca 2021 r. pod adresem https://studnia-demo.opi.org.pl/login została udostępniona wersja demonstracyjna odrębnego od POL-on 2.0 systemu udostępniania dokumentacji działalności naukowej i artystycznej STUDNIA.  System ma gromadzić pliki stanowiące dowody wpływu, na potrzeby wykorzystania ich w opisach wpływu przechowywanych w systemie POL-on. Więcej szczegółów dotyczących działania tego systemu znajduje się w plikach pomocy https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/dowody-wplywu-rejestrowane-w-systemie-studnia/
Produkcyjne udostępnienie systemu STUDNIA planowane jest na drugą połowę lipca, łącznie z dodatkowymi funkcjonalnościami niedostępnymi obecnie na środowisku demo, dotyczącymi rozszerzenia zakresu metadanych opisujących dodany do systemu plik m.in. o dyscyplinę naukową.
3.  Wdrożenie produkcyjne modułu Projekty naukowe
W dniu 30 czerwca 2021 r. wdrożono moduł Projekty naukowe na środowisku produkcyjnym. Dane z POL-on 1.0 zostaną zmigrowane do POL-on 2.0 w połowie lipca.
Więcej informacji na temat pracy w module znajduje się stronach Pomocy systemu POL-on https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base-category/projekty/
Z dokumentacją REST API można zapoznać się pod poniższymi linkami: